Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

[Slovenčina] Oznámenie o ochrane osobných údajov od spoločnosti Insights Online

Vitajte v zásadách ochrany osobných údajov pre online dotazník spoločnosti Insights (ďalej len „dotazník“).

Pred použitím dotazníka si prečítajte tieto zásady ochrany osobných údajov a uistite sa, že ste im porozumeli. Ak niečomu nerozumiete, kontaktujte nás.

Ak poskytujete osobné údaje o inej osobe, pred odoslaním jej osobných údajov sa uistite, že uvedená osoba rozumie týmto zásadám ochrany osobných údajov. Povedzte jej presne, čo pre ňu robíte.

Neposkytujte nám žiadne osobné údaje, pokiaľ nemáte právo tak urobiť.

Tieto zásady ochrany osobných údajov:

 • obsahujú dôležité informácie o nás a o tom, ako a prečo získavame, uchovávame, používame a zdieľame vaše osobné údaje;
 • vysvetľujú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi;
 • vám povedia, ako kontaktovať nás alebo dozorný orgán Spojeného kráľovstva, ICO, ak máte otázky alebo obavy, alebo si želáte uplatniť svoje práva;
 • vám povedia, ako podať sťažnosť.

Chceme, aby ste vedeli, ako a prečo získavame vaše osobné údaje a ako sa používajú počas celého procesu.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli uverejnené 21. 12. 2020 a naposledy boli aktualizované [8. 10. 2021]

Neustále sa snažíme zlepšovať naše procesy a možno budeme musieť tieto zásady ochrany súkromia z času na čas aktualizovať.O aktualizáciách vás budeme informovať použitím e-mailovej adresy, ktorú nám poskytnete pri používaní dotazníka, takže nám dajte vedieť, ak sa vaše údaje zmenia.

Slová v týchto zásadách začínajúce veľkým písmenom, ktoré sa vyskytujú inde ako na začiatku viet, sú názvy alebo majú osobitný význam definovaný v týchto zásadách (vzťahuje sa iba na anglickú verziu).

Kto sme?

Sme spoločnosť Insights Learning and Development Limited, spoločnosť zaregistrovaná v Škótsku pod číslom spoločnosti SC107074, a odkaz na „my“, „náš“, „nás“, „nám“, „nášmu“, „nášho“, „našich“, „naše“, „našimi“, „našej“, „našim“, „naši“, „našou“, „našom“, „naším“, „našu“ alebo „nám“ v týchto zásadách znamená spoločnosť Insights Learning and Development Limited a naše príslušné dcérske spoločnosti.  Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú postupy v súvislosti s dotazníkom a všetkými osobnými údajmi, ktoré nám prostredníctvom dotazníka poskytnete. Neupravujú postupy žiadnej inej strany.

Sídlo spoločnosti Insights Learning and Development Limited sa nachádza na adrese Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG.

Vaše osobné údaje získavame prostredníctvom nášho dotazníka. Používame, uchovávame a zodpovedáme za ne a všetky naše činnosti vykonávame v súlade so všetkými príslušnými zákonmi. Vo všeobecnosti sem patrí zákon Spojeného kráľovstva o ochrane údajov z roku 2018 a všeobecné nariadenie Spojeného kráľovstva o ochrane údajov.  Ak poskytnete osobné údaje jednej z našich dcérskych spoločností, vaše osobné údaje môže spracúvať v súlade so svojimi miestnymi zákonmi o ochrane údajov.

V právnych predpisoch Spojeného kráľovstva sme definovaní ako správca údajov.

Ak ste zákazník distribútora alebo partnera spoločnosti Insights, čo môže nastať v prípade, ak váš dotazník poskytuje organizácia, ktorá nie je vaším zamestnávateľom ani spoločnosťou Insights, mali by ste si prečítať aj zásady ochrany osobných údajov tohto distribútora alebo partnera.

Distribútori a partneri môžu používať vaše osobné údaje na vlastné účely za predpokladu, že na to existuje zákonný dôvod. Daná organizácia by vám mala túto skutočnosť objasniť a mala by vám poskytnúť svoje zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť Insights nezodpovedá za činnosti spracúvania údajov svojich distribútorov alebo partnerov, ktorí pôsobia ako nezávislí správcovia. Ako nezávislí správcovia určujú účel, spôsob a prostriedky svojich spracovateľských činností. Ak máte nejaký problém týkajúci sa spôsobu, akým niektorý z našich partnerov alebo distribútorov spracúva vaše údaje, musíte to riešiť priamo alebo prostredníctvom regulačného orgánu, ale dajte nám o tom vedieť. Takéto záležitosti berieme veľmi vážne, všetky sťažnosti prešetríme a s vašimi oznámeniami budeme zaobchádzať s náležitým rešpektom. Ak si nie ste istí, či máte prístup k niektorému z našich dotazníkov prostredníctvom partnera alebo distribútora, kontaktujte nás.

Čo je dotazník a koleso tímu?

Dotazník

Dotazník vás požiada, aby ste odpovedali na sériu otázok. Vaše odpovede budú spracované podľa nášho algoritmu s cieľom vytvoriť váš osobný „profil“. Váš profil pozostáva z grafov a častí textu, ktoré opisujú, ako sa niekto s vašimi preferenciami môže dozvedieť viac o sebe a o iných. Tieto informácie používame na uľahčenie vašej cesty za sebaspoznaním so spoločnosťou Insights.

Hoci vaše odpovede na naše otázky používame na vytvorenie profilu, nevykonávame „profilovanie“, ako ho definuje zákon Spojeného kráľovstva o ochrane údajov, pretože nepoužívame vaše informácie na účely automatického rozhodovania.

Váš profil vám poskytneme v rámci vzdelávania alebo mentorovania.

Koleso tímu

Okrem profilu môže spoločnosť Insights vytvoriť koleso tímu, ktoré identifikuje a zaznačí farebné preferencie každého člena tímu z profilu do grafu v tvare kolesa, ktorý znázorňuje preferencie tímu. Tím môže v tomto kontexte znamenať tímy oddelení, kolektívy kolegov alebo iné skupiny jednotlivcov, a to aj na vzdelávacom podujatí. Kolesá tímu sú navrhnuté tak, aby pomohli členom tímu lepšie sa navzájom pochopiť a efektívnejšie komunikovať tým, že budú používať a učiť sa, ako identifikovať farebné preferencie každého člena tímu. Kolesá tímu môžu vytvárať akreditovaní odborníci spoločnosti Insights, administrátori klientov a administrátori spoločnosti Insights a môžu sa zdieľať s ostatnými členmi vášho tímu, našimi partnermi a vaším zamestnávateľom alebo organizáciou.

Akreditovaní odborníci spoločnosti Insights sú osoby, ktoré absolvovali školenie, dostali pokyny a akreditáciu od spoločnosti Insights a ktorí môžu používať a dodávať produkty spoločnosti Insights; administrátori klientov sú zamestnanci alebo zmluvní partneri zamestnávateľov alebo organizácií, ktorí žiadajú o dotazníky a pôsobia v administratívnej funkcii s cieľom pomáhať akreditovaným odborníkom spoločnosti Insights; a administrátori spoločnosti Insights sú zamestnanci spoločnosti Insights, ktorí vykonávajú administratívnu funkciu.

Používanie a tvorba profilov a kolies tímu obmedzujú a upravujú naše zásady prijateľného používania, ktoré nájdete tu.

Klienti, distribútori alebo partneri spoločnosti Insights nesmú vytvárať ani používať profily ani kolesá tímu spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami prijateľného používania, pokiaľ na to nie sú schopní preukázať zákonný dôvod. V takom prípade by ste mali od nich dostať zásady ochrany osobných údajov, v ktorých sa uvádza tento zákonný dôvod a informácie o tom, ako a prečo spracúvajú vaše údaje.  Ubezpečte sa, že ste si prečítali všetky zásady ochrany osobných údajov, ktoré ste dostali, aby ste sa uistiliť, že rozumiete, ako vaše osobné údaje spracúvajú všetky strany, ktoré k nim majú prístup.

Možnosť odmietnutia

Máte právo neposkytnúť svoje osobné údaje. Máte tiež právo kedykoľvek odmietnuť účasť na osobných profiloch a/alebo kolesách tímu tak, že nás kontaktujete e-mailom na adrese clientservices@insights.com.

Ak neposkytnete svoje osobné údaje alebo ak sa rozhodnete odmietnuť ich poskytnúť, môže to spôsobiť omeškanie alebo neposkytnutie niektorých našich produktov a služieb alebo vám to môže zabrániť v ich plnom využívaní. Nie ste však povinní poskytnúť nám žiadne z požadovaných údajov a máte plné právo kedykoľvek odmietnuť ich poskytnúť.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Keď vykonáte prístup k dotazníku alebo keď ho použijete, môžeme zhromažďovať tieto informácie:

 • Vaše celé meno a priezvisko
 • Vašu pracovnú e-mailovú adresu
 • Druhú e-mailovú adresu
 • Vaše meno používateľa
 • Jazyk, ktorý uprednostňujete
 • Zámená, ktoré uprednostňujete
 • Krajina, kde žijete (nepovinné)
 • Veková kategória (nepovinné)
 • Názov pracovnej pozície (nepovinné)
 • Trvanie pracovného pomeru (nepovinné)
 • Úroveň pracovného zaradenia (nepovinné)
 • Sektor (nepovinné)
 • Podsektor (nepovinné)
 • Odpovede v dotazníku – vaše odpovede na otázky týkajúce sa preferencií.

Tieto osobné údaje sa vyžadujú na to, aby sme mohli poskytovať naše produkty a služby vrátane profilu a kolesa tímu. Môžeme ich poskytnúť vám, našim akreditovaným odborníkom (vo vašej organizácii alebo u vášho zamestnávateľa alebo mimo nich), nášmu distribútorovi alebo partnerovi a na ďalšie účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Ako sa zhromažďujú vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spravidla zhromažďujeme, keď vás pozveme vyplniť dotazník alebo sa do neho zaregistrujete a keď vyplníte dotazník. Môžeme tiež zhromažďovať informácie od tretích strán, ako sú napríklad:

 • váš zamestnávateľ alebo organizácia (napr. vaše meno a e-mailovú adresu môžeme dostať od kolegu alebo zamestnávateľa, keď nás požiadajú, aby sme vás pozvali na vzdelávacie podujatie);
 • akreditovaný odborník spoločnosti Insights, administrátor spoločnosti Insights alebo administrátor klienta (napr. keď vás chcú pozvať na vzdelávacie podujatie alebo keď ho vytvoria); alebo
 • naši partneri alebo distribútori, ktorí používajú spoločnosť Insights, aby vám poskytli produkty a služby.

Súbory cookie

Súbory cookie používame na účely overovania totožnosti a analýzy, keď používate dotazník.  Naše pravidlá používania súborov cookie sú k dispozícii tu.

Ako a prečo používame osobné údaje

Podľa zákona o ochrane údajov môžeme osobné údaje používať iba vtedy, ak na to máme riadny dôvod. Medzi takéto dôvody patria:

 • plnenie našich zákonných povinností;
 • plnenie zmluvy uzatvorenej s osobou, ktorej údaje sa majú použiť;
 • prijatie krokov pred uzavretím zmluvy s osobou, ktorej údaje sa majú použiť;
 • naše oprávnené záujmy* alebo záujmy tretej strany; alebo
 • okolnosti, keď ste poskytli súhlas.

* Oprávnený záujem existuje, ak existuje podnikateľská alebo obchodná potreba použiť osobné údaje, ktorá neprevažuje nad právami a záujmami osoby, ktorej údaje sa majú použiť.

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje, ako používame osobné údaje, a dôvody, prečo tak robíme:

Na čo používame vaše osobné údaje

Náš zákonný dôvod

Aby sme vám mohli poskytovať naše produkty a služby na základe zmluvy, ktorú máme uzatvorenú s vaším zamestnávateľom a/alebo organizáciou.

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany, napr. s cieľom podporiť vášho zamestnávateľa a/alebo organizáciu pri vašom profesionálnom a vzdelávacom rozvoji a budovaní tímových zručností a poskytnúť vám naše produkty a služby v súlade so zmluvou, ktorú s nimi priebežne uzatvárame.

Na vytvorenie „profilu“ na základe vašich odpovedí v dotazníku spoločnosti Insights.

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany, napr. s cieľom podporiť vás a vášho zamestnávateľa a/alebo organizáciu pri vašom profesionálnom a vzdelávacom rozvoji a budovaní tímových zručností a poskytnúť vám naše produkty a služby v súlade so zmluvou, ktorú s nimi priebežne uzatvárame.

V súlade s našimi pravidlami priebežného uchovávania údajov si môžeme tiež ponechať v evidencii kópiu vašich odpovedí v dotazníku, aby ste mohli sledovať svoju cestu celoživotného vzdelávania porovnaním rôznych osobných profilov, ktoré ste vyplnili, a zistiť o sebe viac, a aby mohli akreditovaní odborníci spoločnosti Insights s vami komunikovať počas celej vašej vzdelávacej cesty. To nám umožňuje poskytovať vám ako jednotlivcovi všetky výhody našich služieb.

Na vytvorenie „kolesa tímu“, ktoré vám umožní vidieť vašu pozíciu a pozíciu iných vo vašom tíme, a lepšie pochopiť a prepojiť členov tímu.

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany, napr. s cieľom podporiť vášho zamestnávateľa a/alebo organizáciu pri vašom profesionálnom a vzdelávacom rozvoji a budovaní tímových zručností a poskytnúť vám naše produkty a služby v súlade so zmluvou, ktorú s nimi priebežne uzatvárame.

V súlade s našimi pravidlami priebežného uchovávania údajov si môžeme tiež ponechať v evidencii kópiu vašej pozície v kolese tímu, aby ste mohli sledovať svoj pokrok a aby mohli akreditovaní odborníci spoločnosti Insights s vami a kolegami komunikovať počas celej vašej vzdelávacej cesty. Porovnaním rôznych vašich pozícií na kolese tímu budete môcť hmatateľne vidieť všetky zmeny vo vašich preferenciách a v rôznych tímoch počas celej vašej cesty celoživotného vzdelávania.  Toto spracúvanie nám umožňuje poskytovať vám ako jednotlivcovi všetky výhody našich služieb a sprevádzať vás na vašej ceste objavovania.

Na spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom nášho algoritmu, aby sme vytvorili váš jedinečný osobný profil. Osobný profil je navrhnutý tak, aby vám pomohol lepšie pochopiť samých seba.

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany, napr. s cieľom podporiť vášho zamestnávateľa a/alebo organizáciu pri vašom profesionálnom a vzdelávacom rozvoji a budovaní tímových zručností a poskytnúť vám naše produkty a služby v súlade so zmluvou, ktorú s nimi priebežne uzatvárame.

Na informovanie vás o vašom osobnom profile buď priamo, alebo prostredníctvom akreditovaného odborníka spoločnosti Insights. Na prenos údajov akreditovanému odborníkovi.

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany, napr. s cieľom podporiť vášho zamestnávateľa a/alebo organizáciu pri vašom profesionálnom a vzdelávacom rozvoji a budovaní tímových zručností a poskytnúť vám naše produkty a služby v súlade so zmluvou, ktorú s nimi priebežne uzatvárame. Cieľom mentorovania je tiež umožniť vám lepšie pochopiť samých seba.

Na poskytovanie seminárov alebo vzdelávacích podujatí vám a ďalším kolegom a účastníkom.

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany, napr. s cieľom podporiť vášho zamestnávateľa a/alebo organizáciu pri vašom profesionálnom a vzdelávacom rozvoji a budovaní tímových zručností a poskytnúť vám naše produkty a služby v súlade so zmluvou, ktorú s nimi priebežne uzatvárame. Skúsenosť je tiež navrhnutá tak, aby ste lepšie porozumeli sami.

Na splnenie našich zákonných povinností, ako je napríklad vedenie záznamov o účastníkoch pre potreby protipožiarnych predpisov.

Aby sme vám poskytli prístup k dotazníku.

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany, napr. s cieľom podporiť vášho zamestnávateľa a/alebo organizáciu pri vašom profesionálnom a vzdelávacom rozvoji a budovaní tímových zručností a poskytnúť vám naše produkty a služby v súlade so zmluvou, ktorú s nimi priebežne uzatvárame.

Aby sme mohli podľa potreby prístupovať k našim produktom a službám a používať ich. Žiadame vás o druhú e-mailovú adresu, aby ste mohli obnoviť svoj účet, ak ste stratili heslo, alebo aby ste mali prístup k svojmu profilu, ak ste odišli od zamestnávateľa alebo organizácie, prostredníctvom ktorých ste vyplnili dotazník.

Aby sme vás požiadali o spätnú väzbu na produkty a služby, ktoré sme vám poskytli, a aby sme na základe nej konali.

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany, aby sme mohli poskytovať produkty a služby na dobrej úrovni.

Aby sme spravovali náš trvalý vzťah a poskytovali vám prístup k našim produktom.

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany – aby sme zostali v kontakte s našimi používateľmi a aby sme zabezpečili (v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov) našim používateľom prístup k našim produktom a službám počas celej ich vzdelávacej cesty, a to bez ohľadu na existenciu alebo zmenu akéhokoľvek iného vzťahu, napríklad akúkoľvek fúziu, rozdelenie, zmenu organizačnej štruktúry alebo identity organizácie, prostredníctvom ktorej vyplníte akýkoľvek dotazník, akúkoľvek zmenu vášho zamestnávateľa alebo vášho postavenia v zamestnaní a akúkoľvek zmenu v dohodách medzi spoločnosťou Insights a akýmkoľvek jej klientom, partnerom, distribútorom alebo iných sprostredkovateľom.

Na aktualizáciu a vylepšovanie našich interných záznamov.

Na splnenie našich zákonných a regulačných povinností (napr. zabezpečenie presnosti a aktuálnosti záznamov). 

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany, napr. aby sme mohli zostať v kontakte s našimi používateľmi v súvislosti s poskytovaním našich služieb.

Na zabezpečenie dodržiavania obchodných pravidiel, napr. zásad týkajúcich sa bezpečnosti a používania internetu.

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany, t. j. aby sme sa uistili, že dodržiavame naše vlastné interné postupy, aby sme vám mohli poskytovať čo najlepšie služby.

Na získavanie a poskytovanie informácií požadovaných alebo súvisiacich s auditmi, prešetrovaniami alebo vyšetrovaniami regulačných orgánov.

Na dodržiavanie našich zákonných a regulačných povinností.

Z pracovných dôvodov, ako je zlepšenie efektívnosti, odbornej prípravy a kvality.

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany, t. j. aby sme boli čo najefektívnejší a mohli vám poskytovať čo najlepšie služby.

Na výskumné a vývojové učely, ako je vývoj nových produktov, zlepšovanie našich existujúcich produktov a udržiavanie a zlepšovanie kvality.

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany, t. j. aby sme boli čo najlepší v tom, čo robíme, aby sme vám mohli poskytovať čo najlepšie služby.

Na štatistické analýzy, ktorá nám pomáhajú riadiť naše interné postupy, napr. v súvislosti s našou finančnou výkonnosťou, klientskou základňou, typom práce alebo inými meraniami efektívnosti.

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany, t. j. aby sme boli čo najefektívnejší a mohli vám poskytovať čo najlepšie služby.

Na zabránenie neoprávnenému prístupu k systémom a ich úpravám.

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany, t. j. na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, ktorá by mohli byť pre nás a pre vás škodlivá.


Na dodržiavanie našich zákonných a regulačných povinností.

Na externé audity a kontroly kvality, napr. v rámci akreditácie ISO a auditu našich účtov.

Pre naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany, t. j. na udržanie našich akreditácií, aby sme mohli preukázať, že počas práce dodržiavame vysoké štandardy.


Na dodržiavanie našich zákonných a regulačných povinností

Aby sme poskytli kópie vášho profilu a kolies tímu akreditovaným odborníkom spoločnosti Insights* u našich distribútorov alebo partnerov.

Pre oprávnené záujmy spoločnosti Insights alebo tretej strany, napr. aby vám naši distribútori a partneri mohli poskytovať svoje produkty a služby, ktoré zahŕňajú produkty a služby spoločnosti Insights.

Jurisdikcie vyžadujúce súhlas

Ak ste fyzická osoba so sídlom v jurisdikcii, ktorá vyžaduje súhlas so spracovaním vašich údajov, požiadame vás o výslovný súhlas predtým, ako začneme zhromažďovať alebo používať vaše údaje, pokiaľ nebudeme môcť vyvodiť váš súhlas z vašho konania alebo nečinnosti. Pri určovaní vhodnej formy súhlasu berieme do úvahy citlivosť osobných údajov, dôvody ich zhromažďovania a vaše primerané očakávania ako dotknutej osoby. Pri použití osobných údajov na nový účel tento nový účel zdokumentujeme a požiadame vás o súhlas.

Predaj osobných údajov

Spoločnosť Insights účtuje vášmu zamestnávateľovi alebo organizácii poplatky za poskytované služby, ale nepredáva osobné údaje tretím stranám.

Osobné údaje osobitnej kategórie

Osobitná kategória údajov zahŕňa napríklad rasu, politické a náboženské presvedčenie, členstvo v odboroch, zdravotný stav a údaje týkajúce sa sexuálneho života osoby. Potrebuje väčšiu ochranu, pretože je veľmi citlivá a môže mať vplyv na práva a slobody osôb. Spoločnosť Insights nepoužíva osobné údaje patriace do osobitnej kategórie.

S kým zdieľame vaše osobné údaje

Osobné údaje bežne zdieľame s:

 • Akreditovanými odborníkmi spoločnosti Insights, ktorí sú vyškolení na poskytovanie vzdelávacích skúseností účastníkom alebo používateľom. Akreditovaným odborníkom spoločnosti Insights môže byť zamestnanec alebo konzultant spoločnosti Insights, zamestnanec alebo konzultant vášho zamestnávateľa alebo organizácie, alebo zamestnanec alebo konzultant niektorého z našich partnerov alebo distribútorov.
 • Administratívnym personálom, ktorý pomáha s organizáciou vzdelávacích aktivít.
 • Zamestnávateľmi a inými organizáciami, pre ktoré môžete pracovať. To sa obmedzuje len na kolesá tímu.
 • Našimi distribútormi a partnermi, keď poskytujú produkty a služby spoločnosti Insights.
 • Osobami vykonávajúcimi spracovateľské služby v našom mene. Keď používame sprostredkovateľov, zabezpečujeme, aby sme mali s nimi uzavreté príslušné zmluvy a aby boli viazaní prísnymi povinnosťami riadiť sa našimi pokynmi.

Vaše údaje môžeme poskytnúť iným tretím stranám, ak nás o to požiadate.

Prístup k vašim osobným údajom obmedzujeme na osoby, ktoré majú skutočnú pracovnú potrebu mať k nim pristup. Osoby, ktoré spracúvajú vaše informácie, tak musia robiť len oprávneným spôsobom a vzťahuje sa na nich povinnosť mlčanlivosti. Ak váš zamestnávateľ získava alebo spracúva akékoľvek vaše osobné údaje, robí tak ako nezávislý prevádzkovateľ; na takéto spracúvanie musí mať zákonný dôvod a musí vás informovať o tom, ako a prečo vaše údaje spracúva. Zamestnávateľom profily neposkytujeme, ale môžeme im poskytnúť kolesá tímu.

Členovia spoločností skupiny Insights si môžu tiež navzájom poskytovať osobné údaje. V rámci skupiny máme uzavreté dohody, ktoré zabezpečujú ochranu takto zdieľaných osobných údajov.

Kde uchovávame vaše osobné údaje

Informácie uchovávame na našich serveroch AWS v Dubline a môžu sa uchovávať v našich kanceláriách a v kanceláriách spoločností našej skupiny, agentúr tretích strán, partnerov alebo distribútorov spoločnosti Insights, poskytovateľov služieb, zástupcov a agentov, ako je opísané vyššie (pozri „S kým zdieľame vaše osobné údaje“).

Niektoré z týchto tretích strán môžu mať sídlo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo miesta, kde máte bydlisko.

Prenos vašich osobných údajov mimo miesta vášho bydliska – medzinárodné prenosy

Aby sme vám mohli poskytovať naše služby, je niekedy potrebné, aby sme vaše osobné údaje poskytli mimo Spojeného kráľovstva, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo miesta vášho bydliska, napríklad:

 • s našimi pobočkami alebo inými spoločnosťami v rámci našej skupiny;
 • s našimi poskytovateľmi služieb;
 • s našimi klientmi;
 • s našimi akreditovanými odborníkmi;
 • s našimi partnermi a distribútormi;
 • ak máte bydlisko mimo Spojeného kráľovstva/EHP, musíme vaše osobné údaje preniesť na naše servery v Spojenom kráľovstve/EHP a späť do vašej lokality,
 • ak majú služby, ktoré vám poskytujeme, medzinárodný rozmer.

Vaše údaje budeme prenášať medzinárodne len v prípade, že máme zavedené riadne postupy, procesy a záruky a ak máme zákonný dôvod v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ako dlho sa budú uchovávať vaše osobné údaje

Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme vaše osobné údaje vymazali z našich záznamov, zaslaním e-mailu na adresu clientservices@insights.com.

V opačnom prípade sa údaje po zhromaždení, spracovaní a zdieľaní výsledkov s vami uchovávajú:

 • s cieľom odpovedať na vaše žiadosti, otázky, sťažnosti alebo reklamácie;
 • aby sme sa uistili, že sme s vami zaobchádzali spravodlivo;
 • s cieľom uchovávať záznamy vyžadované zákonom;
 • v prípade, že by ste chceli, aby sme sledovali zmeny vo vašom profile a vo vašej pozícii na kolese tímu v priebehu času.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené vyššie. Vaše osobné údaje automaticky vymažeme alebo anonymizujeme, keď tieto účely prestanú existovať.

V prípade štvrtého účelu – sledovanie vášho rozvoja – to znamená po období nečinnosti. Príklady nečinnosti môžu zahŕňať:

Za posledného 2,5 roka nebol vytvorený žiadny profil

Za posledného 2,5 roka nebol stiahnutý žiadny profil

Za posledného 2,5 roka nebol do kolesa tímu pridaný žiadny profil

Vždy ale máte možnosť požiadať o vymazanie vašich údajov.

Údaje, ktoré boli anonymizované, vás už nemôžu identifikovať a podľa zákona takéto údaje nepredstavujú žiadne riziko pre osobné slobody, takže takéto údaje môžeme používať na akýkoľvek účel. Aby ste mali úplne jasno v tom, ako používame vaše údaje, dokonca aj po ich úplnej anonymizácii môžeme anonymizované informácie použiť na testovanie našich IT systémov, výskum, analýzu údajov, zlepšovanie našich služieb a vývoj nových produktov a funkcií. Anonymizované informácie môžeme zdieľať aj s inými subjektmi.

Vaše práva

Máte nasledujúce práva, ktoré si môžete uplatniť bezplatne:

Prístup

Právo na poskytnutie kópie vašich osobných údajov

Oprava

Právo požadovať od nás opravu všetkých chýb vo vašich osobných údajoch

Zabudnutie

Právo požadovať od nás vymazanie vašich osobných údajov

Obmedzenie spracúvania

Právo požadovať od nás obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov

Prenosnosť údajov

Právo na získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a/alebo prenos týchto údajov tretej strane

Namietanie

Právo namietať: 
– kedykoľvek voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Spoločnosť Insights takéto spracúvanie nevykonáva.
– voči nášmu ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov, napr. spracúvaniu vykonávanému na účely našich oprávnených záujmov.

Nepodliehanie automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu

Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania), ktoré má na vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje. Spoločnosť Insights takéto spracúvanie nevykonáva.

Ďalšie informácie o každom z týchto práv vrátane okolností, za ktorých sa uplatňujú, nájdete v tomto dokumente: Usmernenie Úradu komisára Spojeného kráľovstva pre informácie (ICO) o právach jednotlivcov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ak si chcete uplatniť niektoré z týchto práv:

 • pošlite e-mail našej zodpovednej osobe pre ochranu údajov na adresu dpo@insights.coma
 • dajte nám vedieť:
  • ktoré právo(-a) si želáte uplatniť a
  • informácie, ktorých sa vaša žiadosť týka.

Aby sme zachovali bezpečnosť vašich údajov, môžeme vás pred tým, ako vám poskytneme akékoľvek informácie, požiadať o dôkaz vašej totožnosti a adresy.

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Zaviedli sme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili náhodnej strate osobných údajov, ich neoprávnenému použitiu alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Máme tiež zavedené postupy na riešenie akéhokoľvek podozrenia na porušenie bezpečnosti údajov. V prípade podozrenia na porušenie bezpečnosti údajov vás a všetky príslušné regulačné orgány budeme informovať, ak sme povinní tak urobiť zo zákona.

Ako podať sťažnosť

Dúfame, že sa nám podarí vyriešiť všetky vaše otázky alebo obavy týkajúce sa používania vašich informácií.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov vám tiež dáva právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v štáte Európskej únie (alebo Európskeho hospodárskeho priestoru), v ktorom pracujete, obvykle žijete alebo v ktorom došlo k údajnému porušeniu zákonov o ochrane údajov. Dozorným orgánom v Spojenom kráľovstve je komisár pre informácie, ktorého môžete kontaktovať na https://ico.org.uk/concerns alebo telefonicky na čísle: 0303 123 1113. Kontaktovať ho/ju môžete bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte bydlisko v Spojenom kráľovstve.

Kontaktné údaje na orgány v EHP, Švajčiarsku a niektorých krajinách mimo Európy (vrátane USA a Kanady)nájdete tu

Ako nás kontaktovať

Kontaktujte našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov poštou, e-mailom alebo telefonicky na:

dpo@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

+44 (0)1382 908050

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu údajov:

DPO@insights.com

Dovoľte nám pomôcť vašej firme ešte dnes. Kontaktujte nás a začnite svoju cestu.

Kontaktujte nás