Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Srpska Insights Online Izjava o privatnosti

Dobro došli u Izjavu o privatnosti za Insights onlajn evaluacioni upitnik („Evaluacioni upitnik”).

Pročitajte i pobrinite se da razumete ovu izjavu o privatnosti pre korišćenja Evaluacionog upitnika. Ako nešto ne razumete, obratite nam se.

Ako dostavljate podatke o ličnosti druge osobe, pobrinite se da razume ovu izjavu o privatnosti pre slanja njenih podataka o ličnosti. Obavestite je šta tačno za nju radite.

Ako na to ne polažete pravo, nemojte nam dostavljati podatke o ličnosti.

Ova izjava o privatnosti:

 • sadrži važne informacije o nama i načinu na koji prikupljamo, čuvamo, koristimo i razmenjujemo vaše podatke o ličnosti;
 • objašnjava vaša prava u pogledu vaših podataka o ličnosti;
 • obaveštava vas kako da se obratite nama ili nadzornom organu Ujedinjenog Kraljevstva, Kancelariji Poverenika za informacije (ICO), ako imate pitanja ili nedoumica ili želite da ostvarite svoja prava;
 • obaveštava vas kako da uložite žalbu.

Želimo da razumete kako i zašto prikupljamo vaše podatke o ličnosti i način na koji se oni koriste tokom čitavog procesa.

Ova izjava o privatnosti je objavljena 21. 12. 2020, a poslednji put je ažurirana [8. 10. 2021].

Neprestano se trudimo da unapredimo svoje procese i možda ćemo povremeno morati da ažuriramo ovu izjavu o privatnosti. Obaveštavaćemo vas o ažuriranim verzijama putem adrese e-pošte koju nam date prilikom korišćenja Evaluacionog upitnika, pa vas molimo da nas obavestite u slučaju promene pojedinosti.

Reči u ovoj izjavi napisane velikim početnim slovom, izuzev reči na početku rečenica, predstavljaju nazive ili imaju posebna značenja definisana u ovoj izjavi.

Ko smo mi?

Mi smo Insights Learning and Development Limited, kompanija registrovana u Škotskoj pod matičnim brojem SC107074 i pominjanje reči „mi”, „naš” ili „nas” u ovoj izjavi označava kompaniju Insights Learning and Development Limited i naše relevantne zavisne kompanije.  Ova izjava o privatnosti reguliše naše prakse koje se tiču Evaluacionog upitnika i svih podataka o ličnosti koje nam date koristeći Evaluacioni upitnik. Ne reguliše prakse nijedne druge strane.

Registrovana adresa kompanije Insights Learning and Development Limited je Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG.

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo putem našeg Evaluacionog upitnika. Takve podatke koristimo, čuvamo i za njih smo odgovorni, a sve svoje aktivnosti izvršavamo u skladu sa svim relevantnim zakonima. To će se uglavnom odnositi na Zakon o zaštiti podataka Ujedinjenog Kraljevstva iz 2018. i Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti Ujedinjenog Kraljevstva.  Kada podatke o ličnosti date jednoj od naših zavisnih kompanija, vašim podacima ta kompanija može rukovati u skladu sa svojim lokalnim zakonima o zaštiti podataka.

Britanski zakon nas definiše kao rukovaoca.

Ukoliko ste klijent distributera ili partnera kompanije Insights, što može da bude slučaj ako vam je Evaluacioni upitnik obezbedila organizacija koja nije ni vaš poslodavac ni kompanija Insights, trebalo bi da pročitate i izjavu o privatnosti tog distributera ili partnera.

Distributeri i partneri mogu da koriste vaše podatke o ličnosti u sopstvene svrhe, pod uslovom da za to postoji pravni osnov. To bi ta organizacija trebalo da vam jasno stavi do znanja, kao i da vam dostavi svoju izjavu o privatnosti. Kompanija Insights nije odgovorna za aktivnosti koje u vezi sa obradom podataka obavljaju njeni distributeri ili partneri koji postupaju kao nezavisni rukovaoci. Kao nezavisni rukovaoci, oni određuju svrhu, način i sredstva obrade podataka. Ako imate bilo kakvih nedoumica u pogledu načina na koji jedan od naših partnera ili distributera rukuje vašim podacima, morate se tom licu obratiti direktno ili putem regulatornog organa za zaštitu podataka, ali svakako nas obavestite. Takve stvari shvatamo veoma ozbiljno i mi ćemo istražiti svaku žalbu, a vašoj komunikaciji pristupiti sa odgovarajućim poštovanjem. Ako niste sigurni da li pristupate jednom od naših evaluacionih upitnika putem partnera ili distributera, obratite nam se.

Šta su to Evaluacioni upitnik i Timski točak?

Evaluacioni upitnik

U Evaluacionom upitniku će biti zatraženo da odgovorite na niz pitanja. Vaše odgovore će obraditi naš algoritam da bi napravio vaš lični „Profil”. Vaš Profil se sastoji od grafikona i delova teksta koji opisuju kako neko sa vašim preferencijama može više da razume o sebi i drugima. Ove informacije koristimo da vam olakšamo put ka boljem upoznavanju sopstvene ličnosti pomoću kompanije Insights.

Iako vaše odgovore na naša pitanja koristimo za izradu Profila, ne vršimo „profilisanje” kako je ono definisano u britanskom zakonu o zaštiti podataka, budući da ne koristimo vaše podatke u svrhe automatizovanog donošenja odluka.

Svoj Profil ćete dobiti u kontekstu iskustva učenja ili podučavanja.

Timski točak

Pored Profila, Insights može generisati i Timski točak, koji identifikuje i prenosi preferencijalne boje svakog člana tima sa Profila na dijagram u obliku Točka koji prikazuje preferencije Tima. Tim u ovom kontekstu može da označava timove odeljenja, grupu kolega ili neki drugi skup pojedinaca, što podrazumeva i takav skup na nekom obrazovnom događaju. Timski točkovi su osmišljeni da pomognu članovima tima da se međusobno bolje razumeju i da efikasnije komuniciraju tako što će koristiti preferencijalne boje svakog člana tima i naučiti kako da ih identifikuju. Timske točkove mogu da generišu Insights akreditovani praktičari, Administratori klijenta i Insights administratori, a mogu se razmenjivati sa drugim članovima vašeg tima, našim partnerima i vašim poslodavcem ili organizacijom.

Insights akreditovani praktičari označavaju osobe koje su dobile obuku, uputstva i akreditaciju od kompanije Insights i koje mogu da koriste i isporučuju proizvode kompanije Insights; Administratori klijenta označavaju zaposlene ili ugovarače poslodavaca ili organizacija koje potražuju Evaluacione upitnike i postupaju u administrativnom svojstvu u cilju pomaganja Insights akreditovanim praktičarima; i Insights administratori označavaju zaposlene kompanije Insights koji postupaju u administrativnom svojstvu.

Naša Politika prihvatljive upotrebe ograničava i reguliše korišćenje i izradu Profila i Timskih točkova, a može se pronaći ovde.

Klijentima, distributerima ili partnerima kompanije Insights nije dopušteno da izrađuju niti da koriste Profile ili Timske točkove na način koji nije usaglašen sa Politikom prihvatljive upotrebe, osim u slučaju da mogu da ustanove pravni osnov za takvo postupanje. U takvom bi slučaju trebalo da dobijete od njih izjavu o privatnosti, koja navodi taj pravni osnov i obaveštava vas o tome kako će se i zašto obrađivati vaši podaci.  Obavezno pročitajte sve dobijene izjave o privatnosti da biste razumeli kako vaše podatke o ličnosti obrađuju sve strane koje imaju pristup tim podacima.

Odbijanje ili opoziv pristanka

Imate pravo da ne dostavite svoje podatke o ličnosti. Takođe imate pravo da odbijete učešće u kreiranju Ličnih profila i/ili Timskih točkova u svakom trenutku tako što ćete nam se obratiti putem e-pošte na adresu: clientservices@insights.com.

Ukoliko nam ne dostavite svoje podatke o ličnosti, ili ako odlučite da to odbijete, to može odložiti pružanje nekih od naših proizvoda i usluga ili nas može sprečiti da vam ih pružimo ili pak može ograničiti sve prednosti koje biste od njih imali. Ipak, nemate obavezu da nam dostavite nijedan podatak koji zatražimo i imate puno pravo da opozovete pristanak u svakom trenutku.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Kada pristupite Evaluacionom upitniku ili kada ga koristite, možemo da prikupimo sledeće podatke:

 • Vaše puno ime i prezime
 • Vaša poslovna adresa e-pošte
 • Sekundarna adresa e-pošte
 • Ime po kom ste poznati
 • Vaš željeni jezik
 • Vaše željene zamenice
 • Zemlja prebivališta (opciono)
 • Raspon starosne dobi (opciono)
 • Naziv radnog mesta (opciono)
 • Radni staž (opciono)
 • Nivo radnog mesta (opciono)
 • Sektor (opciono)
 • Podsektor (opciono)
 • Odgovori dati na Evaluacionom upitniku – vaši odgovori na pitanja o preferencijama.

Ovi podaci o ličnosti su nam potrebni da bismo mogli da vam pružimo naše proizvode i usluge, uključujući i Profil i Timski točak. Možemo ih pružiti vama, našim akreditovanim praktičarima (bez obzira na to da li pripadaju vašoj organizaciji ili poslodavčevoj), našem distributeru ili partneru i u druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti.

Kako se prikupljaju vaši podaci o ličnosti

Obično prikupljamo vaše podatke o ličnosti kada dobijete poziv ili se registrujete za Evaluacioni upitnik i kada ga popunite. Takođe možemo prikupiti podatke od trećih strana kao što su:

 • vaš poslodavac ili organizacija (npr. možemo dobiti vaše ime i prezime ili adresu e-pošte od kolege ili poslodavca kada zatraže od nas da vas pozovemo da učestvujete u iskustvu učenja);
 • Insights akreditovani praktičar, Insights administrator ili Administrator klijenta (npr. kada žele da vas pozovu da učestvujete u iskustvu učenja ili da ga organizuju); ili
 • naši partneri ili distributeri koji koriste kompaniju Insights da vam pruže proizvode i usluge.

Kolačići

Kolačiće koristimo u svrhu autentifikacije i analitike prilikom vašeg korišćenja Evaluacionog upitnika.  Naša politika upotrebe kolačića nalazi se ovde.

Kako i kada koristimo podatke o ličnosti

Prema zakonu o zaštiti podataka, podatke o ličnosti možemo da koristimo samo ako za to imamo odgovarajući razlog. Takvi razlozi obuhvataju:

 • poštovanje naših zakonskih obaveza;
 • izvršenje ugovora sa osobom čiji će se podaci koristiti;
 • preduzimanje koraka pre sklapanja ugovora sa osobom čiji će se podaci koristiti;
 • naše legitimne interese* ili legitimne interese treće strane; ili
 • situacije kada ste dali pristanak.

*Legitimni interes postoji ako je prisutna poslovna ili komercijalna potreba za korišćenjem podataka o ličnosti nad kojom nemaju prevagu prava i interesi osobe čiji će se podaci koristiti.

Tabela u nastavku objašnjava kako koristimo podatke o ličnosti i naše razloge za takvo postupanje:

Za šta koristimo vaše podatke o ličnosti

Naš pravni osnov

Da vam povremeno pružimo naše proizvode i usluge prema uslovima ugovora koji imamo sa vašim poslodavcem i/ili organizacijom.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane – npr. da podržimo vašeg poslodavca i/ili organizaciju u vašem profesionalnom i obrazovnom razvoju i veštinama izgradnje tima, kao i da vam povremeno pružimo naše proizvode i usluge u skladu sa ugovorom koji imamo sklopljen sa vašim poslodavcem i/ili organizacijom.

Za izradu „Profila” na osnovu vaših odgovora na naš Insights Evaluacioni upitnik.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane – npr. da podržimo vas i vašeg poslodavca i/ili organizaciju u vašem profesionalnom i obrazovnom razvoju i veštinama izgradnje tima, kao i da vam povremeno pružimo naše proizvode i usluge u skladu sa ugovorom koji imamo sklopljen sa vašim poslodavcem i/ili organizacijom.

U skladu sa našom politikom čuvanja podataka, takođe povremeno možemo u evidenciji čuvati kopiju odgovora koje ste dali na evaluacionom upitniku kako biste pratili svoje celoživotno obrazovno putovanje upoređivanjem različitih Ličnih profila koje ste popunili i kako biste otkrili više o sebi, kao i da bismo omogućili Insights akreditovanim praktičarima da sa vama sarađuju tokom vašeg obrazovnog putovanja. To nam omogućava da vam kao pojedincu obezbedimo sve prednosti naših usluga.

Za izradu „Timskog točka”, koji vam omogućava da vidite kako se vi i drugi uklapate u svoj tim i da ostvarite bolje razumevanje i vezu sa članovima tima.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane – npr. da podržimo vašeg poslodavca i/ili organizaciju u vašem profesionalnom i obrazovnom razvoju i veštinama izgradnje tima, kao i da vam povremeno pružimo naše proizvode i usluge u skladu sa ugovorom koji imamo sklopljen sa vašim poslodavcem i/ili organizacijom.

U skladu sa našom politikom čuvanja podataka, takođe povremeno možemo u evidenciji čuvati kopiju vaše pozicije na Timskom točku kako biste mogli da pratite svoj napredak, kao i da bismo omogućili Insights akreditovanim praktičarima da sarađuju sa vama i kolegama tokom vaših obrazovnih putovanja. Upoređivanjem svojih različitih pozicija na Timskom točku moći ćete jasno da vidite sve promene u svojim preferencijama i u različitim timovima tokom svog celoživotnog obrazovnog putovanja.  Ova obrada nam omogućava da vam kao pojedincu pružimo sve prednosti naših usluga i da s vama koračamo na vašem putu otkrivanja.

Za obradu vaših podataka o ličnosti pomoću našeg algoritma u cilju stvaranja za vas jedinstvenog Ličnog profila. Lični profil je osmišljen da vam pomogne da bolje razumete sebe.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane – npr. da podržimo vašeg poslodavca i/ili organizaciju u vašem profesionalnom i obrazovnom razvoju i veštinama izgradnje tima, kao i da vam povremeno pružimo naše proizvode i usluge u skladu sa ugovorom koji imamo sklopljen sa vašim poslodavcem i/ili organizacijom.

Da s vama razmotrimo vaš Lični profil direktno ili pomoću Insights akreditovanog praktičara. Za prenos podataka Akreditovanom praktičaru.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane – npr. da podržimo vašeg poslodavca i/ili organizaciju u vašem profesionalnom i obrazovnom razvoju i veštinama izgradnje tima, kao i da vam povremeno pružimo naše proizvode i usluge u skladu sa ugovorom koji imamo sklopljen sa vašim poslodavcem i/ili organizacijom. Podučavanje je takođe osmišljeno da vam pomogne da bolje razumete sebe.

Da održimo radionicu ili obrazovni događaj za vas i druge kolege i učesnike.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane – npr. da podržimo vašeg poslodavca i/ili organizaciju u vašem profesionalnom i obrazovnom razvoju i veštinama izgradnje tima, kao i da vam povremeno pružimo naše proizvode i usluge u skladu sa ugovorom koji imamo sklopljen sa vašim poslodavcem i/ili organizacijom. Ovo Iskustvo je takođe osmišljeno da vam pomogne da bolje razumete sebe.

Za ispunjenje naših zakonskih obaveza poput čuvanja evidencije o učesnicima u cilju poštovanja propisa o zaštiti od požara.

Da vam omogućimo pristup Evaluacionom upitniku.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane – npr. da podržimo vašeg poslodavca i/ili organizaciju u vašem profesionalnom i obrazovnom razvoju i veštinama izgradnje tima, kao i da vam povremeno pružimo naše proizvode i usluge u skladu sa ugovorom koji imamo sklopljen sa vašim poslodavcem i/ili organizacijom.

Da vam omogućimo da pristupite našim proizvodima i uslugama i da ih koristite prema potrebi. Tražimo sekundarnu adresu e-pošte da bismo vam omogućili oporavak naloga u slučaju gubitka lozinke ili da bismo vam obezbedili pristup vašem Profilu nakon što napustite poslodavca ili organizaciju preko koje ste popunili Evaluacioni upitnik.

Traženje povratnih informacija o proizvodima i uslugama koje smo vam pružili i postupanje u skladu s njima.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane – da nam pomognu u pružanju proizvoda i usluga dobrog kvaliteta.

Da bismo upravljali našim stalnim odnosom i obezbedili vam pristup našim proizvodima.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane – održavanje kontakta s našim korisnicima i staranje da (u skladu sa našom politikom čuvanja podataka) naši korisnici mogu da pristupe našim proizvodima i uslugama tokom svog obrazovnog putovanja, bez obzira na postojanje ili promenu bilo kog drugog odnosa, npr. spajanje ili razdvajanje kompanija, promena korporativnog sastava ili identiteta organizacije preko koje popunjavate bilo koji Evaluacioni upitnik, bilo koja promena vašeg poslodavca ili statusa zaposlenja i bilo koja promena bilo kakvih dogovora između kompanije Insights i njenih klijenata, partnera, distributera ili drugih posrednika.

Ažuriranje i unapređivanje naše interne evidencije.

Da bismo poštovali svoje zakonske i regulatorne obaveze (npr. obezbeđivanje tačnosti i ažurnosti evidencije). 

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane, npr. da osiguramo ostanak u vezi sa svojim korisnicima u pogledu pružanja naših usluga.

Obezbeđivanje pridržavanja poslovnih politika, npr. politika koje se odnose na bezbednost i korišćenje interneta.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane, npr. da se pobrinemo da sledimo sopstvene interne procedure kako bismo mogli da vam pružimo najbolju uslugu.

Prikupljanje i pružanje informacija koje zahtevaju regulatorna tela ili su u vezi sa revizijama, upitima ili istragama regulatornih tela.

Da bismo poštovali svoje zakonske i regulatorne obaveze.

Operativni razlozi, kao što su poboljšanje efikasnosti, obuke i kvaliteta.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane, tj. da budemo što možemo efikasniji kako bismo mogli da vam pružimo najbolju moguću uslugu.

Svrhe istraživanja i razvoja, poput razvoja novih proizvoda, poboljšanja naših postojećih proizvoda i održavanja i poboljšanja kvaliteta.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane, tj. da budemo što možemo bolji u onome što radimo kako bismo mogli da vam pružimo najbolju moguću uslugu.

Statistička analiza koja će nam pomoći u upravljanju našim internim praksama, npr. u vezi sa našim finansijskim rezultatima, bazom klijenata, vrstom posla ili drugim merama efikasnosti.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane, tj. da budemo što možemo efikasniji kako bismo mogli da vam pružimo najbolju moguću uslugu.

Sprečavanje neovlašćenog pristupa i modifikacija sistema.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane, tj. da sprečimo i otkrijemo kriminalne aktivnosti koje bi mogle biti štetne po nas i po vas.


Da bismo poštovali svoje zakonske i regulatorne obaveze.

Eksterne revizije i provere kvaliteta, npr. radi ISO akreditacije ili revizije naših računa.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane, tj. da održimo svoje akreditacije kako bismo mogli da pokažemo visoke standarde svog rada.


Da bismo poštovali svoje zakonske i regulatorne obaveze.

Da bismo dostavili kopije vašeg Profila i Timskih točkova Insights akreditovanim praktičarima* među našim distributerima i partnerima.

Za naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane – npr. da dopustimo našim distributerima i partnerima da vam pružaju proizvode i usluge koji uključuju proizvode i usluge kompanije Insights.

Jurisdikcije koje zahtevaju pristanak

Ako ste pojedinac koji ima boravište u jurisdikciji koja zahteva pristanak na obradu vaših podataka, tražićemo od vas da date izričit pristanak pre prikupljanja ili korišćenja vaših podataka, osim ako na osnovu vašeg postupanja ili nepostupanja možemo zaključiti da dajete pristanak. Prilikom utvrđivanja odgovarajuće forme pristanka, u obzir uzimamo osetljivost ličnih podataka, razloge za njihovo prikupljanje i razumna očekivanja vas kao lica na koje se podaci odnose. Kada podatke o ličnosti koristimo u novu svrhu, dokumentovaćemo tu novu svrhu i tražiti vaš pristanak na nju.

Prodaja podataka o ličnosti

Insights pružene usluge naplaćuje od vašeg poslodavca ili organizacije, ali ne prodaje podatke o ličnosti trećim stranama.

Posebne vrste podataka o ličnosti

Posebne vrste podataka o ličnosti obuhvataju pitanja poput rasne pripadnosti, političkih i verskih ubeđenja, članstva u sindikatu, zdravstvenog stanja i podataka koji se odnose na seksualni život osobe. Takvim podacima je potrebna veća zaštita jer su veoma osetljivi i mogu uticati na prava i slobode pojedinca. Kompanija Insights ne koristi posebne vrste podataka o ličnosti.

S kim razmenjujemo vaše podatke o ličnosti

Redovno razmenjujemo podatke o ličnosti sa:

 • Insights akreditovanim praktičarima koji su obučeni za pružanje obrazovnih iskustava učesnicima ili korisnicima. Insights akreditovani praktičar može da bude zaposleni ili stručni savetnik kompanije Insights, zaposleni ili stručni savetnik vašeg poslodavca ili organizacije ili stručni savetnik jednog od naših partnera ili distributera;
 • administrativnim osobljem koje pomaže u organizaciji obrazovnih iskustava;
 • poslodavcima i drugim organizacijama za koje možda radite. Ovo se ograničava samo na Timske točkove;
 • našim distributerima i partnerima, kada pružaju proizvode i usluge kompanije Insights;
 • licima koja izvršavaju usluge obrade podataka u naše ime. Kada koristimo obrađivače, staramo se da imamo odgovarajuće sklopljene ugovore sa njima i da imaju stroge obaveze da slede naša uputstva.

Možemo da razmenjujemo vaše podatke sa drugim trećim stranama ako to zatražite od nas.

Ograničavamo pristup vašim podacima o ličnosti samo na ona lica koja imaju stvarnu poslovnu potrebu da im pristupe. Oni koji obrađuju vaše podatke moraju to činiti samo na propisan način i podležu obavezi čuvanja poverljivosti. Kada vaš poslodavac pribavlja ili obrađuje vaše podatke o ličnosti, to čini kao nezavisni rukovalac; mora imati pravni osnov za takvu obradu i mora vas obavestiti o tome kako i zašto obrađuje vaše podatke. Profile ne dostavljamo poslodavcima, ali možemo da im dostavimo Timske točkove.

Članovi Insights grupe kompanija takođe mogu međusobno da razmenjuju podatke o ličnosti. Imamo sporazume unutar grupe sklopljene u cilju zaštite vaših podataka o ličnosti razmenjenih na takav način.

Gde čuvamo vaše podatke o ličnosti

Podaci se čuvaju na našim AWS serverima u Dablinu, a mogu se čuvati u našim kancelarijama ili u kancelarijama jedne od naših kompanija iz grupe, nezavisnih agencija, partnera ili distributera kompanije Insights, dobavljača usluga, predstavnika i agenata kako je opisano gore (videti „S kim razmenjujemo vaše podatke o ličnosti”).

Neke od ovih trećih strana mogu imati sedište izvan Evropskog Ekonomskog Prostora ili vašeg mesta boravišta.

Prenos vaših podataka o ličnosti izvan vašeg mesta boravišta – međunarodni prenosi podataka

Da bismo vam pružili naše usluge, ponekad je neophodno da vaše podatke o ličnosti razmenjujemo izvan Ujedinjenog Kraljevstva (UK), Evropskog Ekonomskog Prostora (EEP) ili vašeg mesta boravišta, na primer:

 • sa našim kancelarijama ili drugim kompanijama unutar naše grupe;
 • sa našim dobavljačima usluga;
 • sa našim klijentima;
 • sa našim akreditovanim praktičarima;
 • sa našim partnerima i distributerima;
 • ako imate boravište izvan UK/EEP, moramo preneti vaše podatke o ličnosti na naše servere unutar UK/EEP, a potom ih vratiti na vašu lokaciju;
 • kada postoji međunarodna dimenzija usluga koje vam pružamo.

Vaše podatke ćemo prenositi na međunarodnom nivou samo kada imamo uspostavljene odgovarajuće politike, procese i zaštitne mere, kao i pravni osnov u skladu sa važećim zakonom.

Koliko se dugo čuvaju vaši podaci o ličnosti

Možete zatražiti da izbrišemo vaše podatke o ličnosti iz naše evidencije u svakom trenutku slanjem e-poruke na adresu clientservices@insights.com.

U suprotnom, nakon što podatke prikupimo i obradimo i saopštimo vam rezultate, podaci će se čuvati:

 • da bismo odgovorili na vaše zahteve, pitanja, žalbe ili potraživanja;
 • da bismo se uverili da smo prema vama postupili na pravičan način;
 • da bismo vodili evidenciju propisanu zakonom;
 • u slučaju da želite da pratimo promene vašeg Profila i pozicija na Timskom točku tokom vremena.

Vaše podatke o ličnosti čuvaćemo samo onoliko dugo koliko je to potrebno u gorenavedene svrhe. Kada te svrhe prestanu da postoje, vaše podatke o ličnosti automatski ćemo obrisati ili učiniti anonimnim.

U slučaju četvrte svrhe – praćenje vašeg razvoja – to označava period neaktivnosti. U primere neaktivnosti može spadati sledeće:

nijedan Profil nije kreiran u poslednje dve i po godine;

nijedan Profil nije preuzet u poslednje dve i po godine;

nijedan Profil nije dodat Timskom točku u poslednje dve i po godine.

Međutim, uvek imate mogućnost da zatražite brisanje svojih podataka.

Na osnovu podataka koji su učinjeni anonimnim više se ne može utvrditi vaš identitet i takvi podaci po zakonu ne predstavljaju rizik po lične slobode, pa možemo da koristimo takve podatke u bilo koju svrhu. Da bi vam bilo sasvim jasno kako koristimo vaše podatke, čak i nakon što ih učinimo potpuno anonimnim, mogli bismo da koristimo podatke koji su učinjeni anonimnim za testiranje naših IT sistema, istraživanje, analizu podataka, poboljšanje naše usluge i razvoj novih proizvoda i funkcija. Podatke koji su učinjeni anonimnim takođe možemo da razmenjujemo sa drugim licima.

Vaša prava

Imate sledeća prava, koja možete besplatno ostvariti:

Pristup

Pravo da dobijete kopiju svojih podataka o ličnosti

Ispravka i dopuna

Pravo da zatražite da ispravimo greške u vašim podacima o ličnosti

Brisanje

Pravo da zatražite da obrišemo vaše podatke o ličnosti

Ograničenje obrade

Pravo da zatražite da ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti

Prenosivost podataka

Pravo da primite podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i/ili da prenesete ove podatke trećoj strani

Prekid obrade (prigovor)

Pravo na prigovor: 
— u svakom trenutku, na obradu vaših podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga (uključujući i profilisanje). Kompanija Insights ne vrši takvu obradu;
— na našu dalju obradu vaših podataka o ličnosti, npr. obradu izvršenu u svrhu naših legitimnih interesa.

Neprimenjivanje odluke donesene na osnovu automatizovane obrade

Pravo da se ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade (uključujući i profilisanje) koja proizvodi pravne posledice po vas ili na sličan način značajno utiče na vaš položaj. Kompanija Insights ne vrši takvu obradu;

Dodatne informacije o svakom od ovih prava, uključujući i okolnosti u kojima se primenjuju, potražite u Smernicama Kancelarije Poverenika za informacije (ICO) Ujedinjenog Kraljevstva o pravima pojedinaca prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti.

Ako želite da ostvarite neka od ovih prava:

 • pošaljite e-poruku našem licu za zaštitu podataka na adresu dpo@insights.com; i
 • obavestite nas:
  • koje pravo (prava) želite da ostvarite i
  • na koje se podatke odnosi vaš zahtev.

Pre nego što vam možemo pružiti bilo kakve informacije, možda ćemo morati od vas da zatražimo dokaz o vašem identitetu i vašu adresu u cilju očuvanja bezbednosti vaših podataka.

Očuvanje bezbednosti vaših podataka o ličnosti

Uspostavili smo odgovarajuće mere zaštite za sprečavanje slučajnog gubitka podataka o ličnosti ili nezakonitog pristupa podacima o ličnosti ili njihovog korišćenja.

Takođe smo uspostavili procedure za rešavanje bilo koje pretpostavljene povrede bezbednosti podataka o ličnosti. Obavestićemo vas i odgovarajući regulatorni organ za zaštitu podataka o pretpostavljenoj povredi bezbednosti podataka o ličnosti ako nam tako nalaže zakon.

Kako uložiti žalbu

Nadamo se da možemo razrešiti sve upite ili nedoumice koje imate o korišćenju vaših podataka.

Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti takođe vam daje pravo da uložite žalbu nadzornom organu, posebno u državi Evropske unije (ili Evropskog ekonomskog prostora) u kojoj radite, inače živite, ili u kojoj je nastalo navodno kršenje zakona o zaštiti podataka. Nadzorni organ u Ujedinjenom kraljevstvu je Poverenik za informacije, kome se možete obratiti na adresu https://ico.org.uk/concerns ili putem telefona: 0303 123 1113. Ovom organu možete da se obratite bez obzira na to da li imate boravište u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Podaci za kontakt nadležnih organa u EEP, Švajcarskoj i određenim vanevropskim zemljama (uključujući SAD i Kanadu) mogu se pronaći ovde

Kako da nam se obratite

Obratite se našem licu za zaštitu podataka putem redovne pošte, e-pošte ili telefona na:

dpo@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

+44 (0)1382 908050

Podaci za kontakt lica za zaštitu podataka:

DPO@insights.com

Dozvolite nam da već danas pomognemo vašem poslovanju. Obratite nam se sada da biste započeli s

Obratite nam se