Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Informacje o ochronie prywatności Insights Online (polski)

Witamy na stronie kwestionariusza preferencji online („kwestionariusz preferencji”) zawierającej informacje o ochronie prywatności.

Przed rozpoczęciem korzystania z kwestionariusza preferencji rosimy o przeczytanie i zrozumienie niniejszej informacji o ochronie prywatności. Jeżeli znajdują się w nim niezrozumiałe fragmenty, prosimy o kontakt.

W przypadku przekazywania danych osobowych innej osoby należy zadbać, aby przed ich udostępnieniem osoba ta zrozumiała treść niniejszej informacji o ochronie prywatności. Należy ją dokładnie poinformować, jakie czynności zostaną podjęte w jej imieniu.

Nie należy podawać żadnych danych osobowych nieposiadając odpowiednich uprawnień.

Zasady ochrony prywatności:

 • zawierają ważne informacje dotyczące spółki oraz sposobów i powodów gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych;
 • zawierają wyjaśnienie praw użytkownika w odniesieniu do danych osobowych;
 • informują o sposobach kontaktu ze spółką lub organem nadzoru w Zjednoczonym Królestwie, tj. Urzędem Rzecznika ds. Informacji (ICO), w przypadku pytań, wątpliwości lub chęci skorzystania z przysługujących praw;
 • informują o sposobach złożenia zażalenia.

Spółka chce, aby użytkownik rozumiał, w jaki sposób i dlaczego gromadzi ona dane osobowe, oraz w jaki sposób są one wykorzystywane w ramach całego procesu.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności została opublikowana w dniu 21.12.2020 r. i ostatnio była aktualizowana w dniu [08.10.2021 r.]

Spółka nieustannie stara się doskonalić swoje procesy, więc od czasu do czasu może zaistnieć potrzeba aktualizacji niniejszej informacji o ochronie prywatności. Spółka będzie informować o aktualizacjach, korzystając z adresu e-mail podanego podczas korzystania z kwestionariusza preferencji, więc należy ją informować w przypadku zmiany danych.

Słowa zapisane w niniejszej informacji wielkimi literami, poza przypadkami użycia wielkich liter na początku zdań, oznaczają nazwy własne lub mają specjalne znaczenie określone w niniejszej informacji.

Kim jest spółka?

Spółka to Insights Learning and Development Limited — spółka zarejestrowana w Szkocji pod numerem SC107074, a odniesienia w niniejszej informacji do „spółki” oznaczają spółkę Insights Learning and Development Limited i jej odpowiednie spółki zależne.  Niniejsza informacja o ochronie prywatności reguluje praktyki w odniesieniu do kwestionariusza preferencji i wszelkich danych osobowych przekazywanych za jego pośrednictwem. Nie reguluje ona praktyk żadnej innej strony.

Adres siedziby spółki Insights Learning and Development Limited to: Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG, Wielka Brytania.

Spółka gromadzi dane osobowe za pośrednictwem kwestionariusza preferencji. Dane są przez spółkę wykorzystywane i przechowywane oraz jest ona za nie odpowiedzialna, a także prowadzi wszystkie swoje działania zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Ogólnie rzecz biorąc, do przepisów tych zalicza się brytyjska ustawa o ochronie danych z 2018 r. oraz brytyjskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych.  W przypadku przekazania danych osobowych jednej ze spółek zależnych spółki, może ona postępować z danymi osobowymi zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

W przepisach prawa brytyjskiego spółka jest określana jako administrator danych.

Jeżeli kwestionariusz preferencji jest dostarczany przez podmiot, który nie jest ani pracodawcą użytkownika, ani spółką Insights, użytkownik kwestionariusza jest klientem dystrybutora lub partnera spółki Insights. W takim przypadku należy również zapoznać się z informacją o ochronie prywatności tego dystrybutora lub partnera.

Dystrybutorzy i partnerzy mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika do własnych celów, o ile istnieje ku temu podstawa prawna. Podmiot ten powinien wyjaśnić to użytkownikowi i udostępnić swoją informację o ochronie prywatności. Spółka Insights nie ponosi odpowiedzialności za działania związane z przetwarzaniem danych przez swoich dystrybutorów lub partnerów, którzy działają jako niezależni administratorzy danych. Jako niezależni administratorzy określają oni cel, sposób i środki przetwarzania danych. W przypadku jakichkolwiek problemów ze sposobem postępowania z danymi przez partnerów lub dystrybutorów spółki należy podjąć stosowane działania bezpośrednio lub za pośrednictwem organu regulacyjnego, ale spółka prosi o poinformowanie jej o sytuacji. Traktuje ona takie sprawy bardzo poważnie i będzie postępować z należytym szacunkiem wobec wszystkich skarg oraz przypadków kontaktu. W razie braku pewności, czy dostęp do jednego z kwestionariuszy preferencji został udzielony za pośrednictwem partnera lub dystrybutora, prosimy o kontakt.

Co to jest kwestionariusz preferencji i koło zespołu?

Kwestionariusz preferencji

Za pomocą kwestionariusza preferencji spółka poprosi o udzielenie odpowiedzi na serię pytań. Uzyskane odpowiedzi zostaną przetworzone przez algorytm spółki w celu stworzenia osobistego „profilu”. Profil użytkownika składa się z wykresów i tekstu z opisem sposobów, w jakie osoba o danych preferencjach może lepiej poznać siebie i innych. Informacje te są wykorzystywane, aby dzięki Insights możliwe było zwiększenie samoświadomości.

Mimo że spółka wykorzystuje uzyskane odpowiedzi na pytania do stworzenia profilu, nie wykonuje ona „profilowania” w rozumieniu brytyjskich przepisów o ochronie danych osobowych, ponieważ nie korzysta z informacji do celów automatycznego podejmowania decyzji.

Profil zostanie udostępniony użytkownikowi w kontekście zdobywania wiedzy lub doświadczenia w zakresie coachingu.

Koło zespołu

Poza profilem Insights może wygenerować „koło zespołu”, które służy identyfikacji i wskazaniu za pomocą kolorów na wykresie kołowym zespołu preferencji każdego członka zespołu zawartych w profilu. Zespół w tym kontekście może oznaczać zespoły w ramach wydziału, grupy współpracowników lub inne grupy osób, w tym także uczestników wydarzenia edukacyjnego. Koła zespołu zostały opracowane, aby ułatwić członkom zespołu lepsze wzajemne zrozumienie i skuteczniejszą komunikację poprzez wykorzystanie i poznawanie sposobów identyfikacji preferencji bazujących na informacji kolorystycznej każdego członka zespołu. Koła zespołów mogą być generowane przez akredytowanych praktyków Insights, administratorów klienta oraz administratorów Insights i mogą być udostępniane innym członkom zespołu, partnerom Insights oraz pracodawcom lub organizacji.

Akredytowani praktycy Insights to osoby, które przeszły szkolenie, otrzymały instrukcje i akredytację od Insights oraz które mogą korzystać z produktów Insights i je dostarczać. Administratorzy klienta to pracownicy lub wykonawcy pracodawców lub organizacji zamawiających kwestionariusz preferencji i działający w charakterze administratorów, aby pomagać akredytowanym praktykom Insights. Administratorzy Insights to pracownicy Insights działający w charakterze administratorów.

Wykorzystywanie i tworzenie profili oraz kół zespołu jest ograniczone i regulowane zgodnie z zasadami dopuszczalnego użytkowania opracowanymi przez spółkę, które można znaleźć tutaj.

Klienci, dystrybutorzy lub partnerzy spółki Insights nie mogą tworzyć ani używać profili czy kół zespołów w sposób niezgodny z zasadami dopuszczalnego użytkowania, chyba że istnieje podstawa prawna do takiego postępowania. W takim przypadku można otrzymać od nich informację o ochronie prywatności, w której określono podstawę prawną oraz sposób i powody przetwarzania danych użytkownika.  Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi otrzymanymi informacjami o ochronie prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez wszystkie strony, które mają do nich dostęp.

Rezygnacja

Użytkownik ma prawo nie udostępniać danych osobowych. Ma on również prawo w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w opracowywaniu profili indywidualnych i/lub kół zespołu, kontaktując się ze spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: clientservices@insights.com.

Jeżeli użytkownik nie udostępni danych osobowych lub zdecyduje się zrezygnować, może to opóźnić lub uniemożliwić spółce dostarczanie niektórych produktów i usług oraz może uniemożliwić użytkownikowi czerpanie z nich pełnych korzyści. Niemniej jednak użytkownik nie ma obowiązku przekazywania danych, o które spółka prosi, i ma on pełne prawo zrezygnować z takiego przekazywania w dowolnym momencie.

Dane osobowe gromadzone przez spółkę

W przypadku uzyskiwania dostępu lub korzystania z kwestionariusza preferencji spółka może gromadzić następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • służbowy adres e-mail,
 • drugi adres e-mail,
 • używane imię,
 • preferowany język,
 • preferowany sposób zwraca się do użytkownika,
 • kraj zamieszkania (opcjonalnie),
 • przedział wiekowy (opcjonalnie),
 • stanowisko (opcjonalnie),
 • okres zatrudnienia (opcjonalnie),
 • grupa zaszeregowania (opcjonalnie),
 • sektor (opcjonalnie),
 • sektor dodatkowy (opcjonalnie),
 • odpowiedzi w kwestionariuszu preferencji — odpowiedzi na pytania dotyczące preferencji.

Te dane osobowe są niezbędne, aby spółka mogła dostarczać swoje produkty i usługi, w tym profil i koła zespołów. Spółka może je udostępnić użytkownikowi, swoim akredytowanym praktykom (niezależnie od tego, czy działają w organizacji lub u pracodawcy użytkownika), swojemu dystrybutorowi lub partnerowi oraz w innych celach określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

W jaki sposób gromadzone są dane osobowe użytkownika

Spółka zazwyczaj gromadzi dane osobowe użytkownika, gdy jest on zapraszany do udziału w kwestionariuszu preferencji lub rejestruje się w nim, oraz gdy go wypełnia. Spółka może również gromadzić informacje od osób trzecich, takich jak:

 • pracodawca lub organizacja (np. spółka może otrzymać imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika od jego współpracownika lub pracodawcy, gdy zwrócą się oni do spółki o zaproszenie użytkownika do udziału w ścieżce edukacyjnej);
 • akredytowany praktyk Insights, administrator Insights lub administrator klienta (np. gdy chcą zaprosić użytkownika do udziału w ścieżce edukacyjnej lub stworzenia takiej ścieżki); lub
 • partnerzy lub dystrybutorzy spółki, którzy wykorzystują Insights do dostarczania użytkownikom produktów i usług.

Pliki cookie

Spółka używa plików cookie do celów uwierzytelniania i analizy podczas korzystania z kwestionariusza preferencji.  Zasady dotyczące plików cookie obowiązujące w spółce znajdują się tutaj.

Jak i dlaczego spółka wykorzystuje dane osobowe

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych spółka może wykorzystywać dane osobowe tylko wtedy, gdy ma ku temu odpowiedni powód. Do takich powodów zalicza się:

 • konieczność przestrzegania przepisów prawa,
 • realizacja umowy z osobą, której dane mają być wykorzystane,
 • podjęcie kroków przed zawarciem umowy z osobą, której dane mają być wykorzystane,
 • uzasadniony interes* spółki lub interes osoby trzeciej, lub
 • wyrażenie zgody przez użytkownika.

* Uzasadniony interes ma miejsce, gdy istnieje biznesowa lub handlowa potrzeba wykorzystania danych osobowych, której nie przeważają prawa i interesy osoby, której dane mają być wykorzystane.

W poniższej tabeli wyjaśniono, w jaki sposób spółka wykorzystuje dane osobowe i jakie są tego powody:

Cel wykorzystywania danych osobowych

Podstawa prawna

W celu dostarczenia użytkownikowi produktów i usług w ramach umowy zawieranej z pracodawcą i/lub organizacją użytkownika.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej, np. w celu wspierania pracodawcy i/lub organizacji użytkownika w rozwoju zawodowym i edukacyjnym oraz umiejętności budowania zespołu, a także w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług spółki zgodnie z umową, którą od czasu do czasu spółka zawiera z taką osobą trzecią.

W celu opracowania „profilu” w oparciu o odpowiedzi udzielone przez użytkownika na pytania zawarte w kwestionariuszu preferencji Insights.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej, np. w celu wspierania użytkownika oraz pracodawcy i/lub organizacji użytkownika w rozwoju zawodowym i edukacyjnym oraz umiejętności budowania zespołu, a także w celu dostarczania użytkownikowi produktów i usług spółki zgodnie z umową, którą od czasu do czasu zawiera z taką osobą trzecią.

Zgodnie z zasadami przechowywania danych obowiązującymi w spółce może ona również przechowywać kopię odpowiedzi użytkownika zawartych w kwestionariuszu preferencji, aby umożliwić mu śledzenie długoterminowego procesu edukacyjnego poprzez porównywanie różnych profili osobistych, które użytkownik wypełnił, i uzyskanie szerszej wiedzy na swój temat oraz umożliwić akredytowanym praktykom Insights współpracę z użytkownikiem w miarę realizacji przez niego procesu edukacyjnego. Dzięki temu spółka może w pełni wykorzystać swoje usługi z korzyścią dla użytkownika.

W celu opracowania „koła zespołu”, które umożliwi użytkownikowi sprawdzenie sytuacji własnej i innych użytkowników w zespole oraz lepsze zrozumienie członków zespołu i nawiązanie z nimi kontaktu.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej, np. w celu wspierania pracodawcy i/lub organizacji użytkownika w rozwoju zawodowym i edukacyjnym oraz umiejętności budowania zespołu, a także w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług spółki zgodnie z umową, którą od czasu do czasu spółka zawiera z taką osobą trzecią.

Zgodnie z zasadami przechowywania danych obowiązującymi w spółce może ona również przechowywać w dokumentacji kopię jego pozycji na kole zespołu, aby umożliwić mu śledzenie postępów, oraz umożliwić akredytowanym praktykom Insights współpracę z użytkownikiem i jego współpracownikami w miarę realizacji przez nich procesu edukacyjnego. Porównując różne pozycje na kole zespołu, użytkownik będzie w stanie namacalnie dostrzec wszelkie zmiany w swoich preferencjach i w różnych zespołach podczas trwającego przez całe życie procesu edukacyjnego.  Przetwarzanie to umożliwia spółce zapewnienie użytkownikowi pełnych korzyści wynikających z jej usług oraz towarzyszenie mu w realizowanym przez niego odkrywczym procesie.

W celu przetwarzania danych osobowych użytkownika z wykorzystaniem algorytmu spółki, aby opracować osobisty profil użytkownika. Osobisty profil użytkownika ma na celu ułatwienie mu zrozumienia samego siebie.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej, np. w celu wspierania pracodawcy i/lub organizacji użytkownika w rozwoju zawodowym i edukacyjnym oraz umiejętności budowania zespołu, a także w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług spółki zgodnie z umową, którą od czasu do czasu spółka zawiera z taką osobą trzecią.

W celu omówienia osobistego profilu użytkownika bezpośrednio lub za pośrednictwem akredytowanego praktyka Insights. W celu przekazania danych akredytowanemu praktykowi.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej, np. w celu wspierania pracodawcy i/lub organizacji użytkownika w rozwoju zawodowym i edukacyjnym oraz umiejętności budowania zespołu, a także w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług spółki zgodnie z umową, którą od czasu do czasu spółka zawiera z taką osobą trzecią. Coaching ma również na celu umożliwienie użytkownikowi lepsze zrozumienie samego siebie.

W celu przeprowadzenia warsztatu lub wydarzenia edukacyjnego dla użytkownika i innych współpracowników oraz uczestników.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej, np. w celu wspierania pracodawcy i/lub organizacji użytkownika w rozwoju zawodowym i edukacyjnym oraz umiejętności budowania zespołu, a także w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług spółki zgodnie z umową, którą od czasu do czasu spółka zawiera z taką osobą trzecią. Doświadczenie ma również na celu umożliwienie użytkownikowi lepsze zrozumienie samego siebie.

W celu wypełnienia przez spółkę zobowiązań prawnych takich jak prowadzenie rejestru uczestników dla celów związanych z przepisami przeciwpożarowymi.

W celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do kwestionariusza preferencji.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej, np. w celu wspierania pracodawcy i/lub organizacji użytkownika w rozwoju zawodowym i edukacyjnym oraz umiejętności budowania zespołu, a także w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług spółki zgodnie z umową, którą od czasu do czasu spółka zawiera z taką osobą trzecią.

W celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do produktów i usług spółki oraz korzystania z nich zgodnie z wymaganiami. Spółka prosi o podanie drugiego adresu e-mail, aby umożliwić użytkownikowi odzyskanie dostępu do konta w przypadku utraty hasła lub aby zapewnić mu dostęp do profilu po odejściu z pracy w organizacji, za pośrednictwem której użytkownik wypełnił kwestionariusz preferencji.

Zabieganie o informacje zwrotne na temat produktów i usług zapewnionych użytkownikowi oraz działanie na ich podstawie.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej, aby ułatwić spółce zapewnianie produktów i usług na dobrym poziomie.

W celu zarządzania stałą relacją ze spółką i aby zapewnić użytkownikowi dostęp do jej produktów.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej — utrzymywanie kontaktu z użytkownikami spółki i zapewnienie, że (z zastrzeżeniem zasad przechowywania danych) użytkownicy mogą uzyskać dostęp do produktów i usług spółki w trakcie procesu edukacyjnego niezależnie od istnienia lub zmiany jakichkolwiek innych relacji, na przykład fuzji, podziału, zmiany składu korporacyjnego lub tożsamości organizacji, za pośrednictwem której użytkownik wypełnia kwestionariusz preferencji, jakiejkolwiek zmiany pracodawcy lub statusu zatrudnienia użytkownika oraz jakiejkolwiek zmiany w ustaleniach pomiędzy spółką Insights i jakimikolwiek jej klientami, partnerami, dystrybutorami lub innymi pośrednikami.

Aktualizacja i doskonalenie wewnętrznej dokumentacji spółki.

W celu spełnienia zobowiązań prawnych i regulacyjnych spółki (np. zapewnienie dokładności i aktualności dokumentacji). 

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej, np. zapewnienie spółce kontaktu z użytkownikami w odniesieniu do świadczenia przez nią usług.

Zapewnienie przestrzegania zasad biznesowych, np. zasad dotyczących bezpieczeństwa i korzystania z Internetu.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej, tj. w celu postępowania przez spółkę zgodnie z jej wewnętrznymi procedurami, aby możliwe było świadczenie użytkownikowi jak najlepszych usług.

Zbieranie i dostarczanie informacji niezbędnych w związku z audytem, zapytaniem lub dochodzeniem organów regulacyjnych lub w odniesieniu do takich czynności.

W celu zapewnienia przestrzegania przez spółkę przepisów ustawowych i wykonawczych.

Przyczyny operacyjne takie jak poprawa wydajności, szkolenia i jakości.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej, tj. w celu osiągnięcia możliwie największej efektywności z myślą o oferowaniu jak najlepszych usług.

Cele badawczo-rozwojowe, takie jak opracowywanie nowych produktów, ulepszanie istniejących produktów oraz utrzymywanie i poprawa jakości.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej, tj. w celu osiągnięcia możliwie najwyższej jakości z myślą oferowaniu jak najlepszych usług.

Analiza statystyczna mająca na celu ułatwienie spółce zarządzanie jej wewnętrznymi praktykami, np. w odniesieniu do jej wyników finansowych, bazy klientów, rodzaju wykonywanych czynności lub innych wskaźników efektywności.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej, tj. w celu osiągnięcia możliwie największej efektywności z myślą o oferowaniu jak najlepszych usług.

Zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do systemu i jego modyfikacjom.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej, tj. w celu zapobiegania i wykrywania działalności przestępczej, która mogłaby być szkodliwa dla spółki i użytkownika.


W celu zapewnienia przestrzegania przez spółkę przepisów ustawowych i wykonawczych.

Audyty zewnętrzne i kontrole jakości, np. w przypadku akredytacji ISO i audytu ksiąg rachunkowych spółki.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki lub osoby trzeciej, np. w celu utrzymania akredytacji, aby spółka mogła wykazać, że działa zgodnie z wysokimi standardami.


W celu zapewnienia przestrzegania przez spółkę przepisów ustawowych i wykonawczych.

Aby dostarczyć dane z profilu i koła zespołu użytkownika akredytowanym praktykom* Insights u dystrybutorów lub partnerów spółki.

W związku z uzasadnionymi interesami spółki Insights lub osoby trzeciej, np. w celu umożliwienia dystrybutorom i partnerom spółki dostarczenie użytkownikom ich produktów i usług, które zawierają produkty i usługi Insights.

Systemy prawne wymagające uzyskania zgody

Osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium, gdzie wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych, zostaną poproszone o udzielenie wyraźnej zgody przed zebraniem lub wykorzystaniem ich danych, chyba że spółka będzie w stanie wywnioskować udzielenie zgody na podstawie działań lub zaniechań użytkownika. Określając odpowiednią formę zgody, spółka bierze pod uwagę stopień poufności danych osobowych, powody, dla których są one gromadzone, oraz uzasadnione oczekiwania użytkownika jako osoby, której dane dotyczą. W przypadku wykorzystywania danych osobowych do nowych celów spółka udokumentuje ten nowy cel i zwróci się do użytkownika z prośbą o zgodę na jego realizację.

Sprzedaż danych osobowych

Spółka Insights pobiera opłaty z tytułu świadczonych usług od pracodawcy lub organizacji użytkownika, ale nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim.

Szczególne kategorie danych osobowych

Do szczególnych kategorii danych osobowych należą dane dotyczące rasy, przekonań politycznych i religijnych, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia oraz dane dotyczące życia seksualnego danej osoby. Wymagają one większej ochrony, ponieważ są wyjątkowo poufne oraz mogą mieć wpływ na prawa i wolności danej osoby. Spółka Insights nie wykorzystuje szczególnych kategorii danych osobowych.

Podmioty, którym spółka udostępnia dane osobowe

Spółka rutynowo udostępnia dane osobowe:

 • akredytowanym praktykom Insights, którzy są przeszkoleni w zakresie zapewniania uczestnikom lub użytkownikom doświadczeń związanych z kształceniem — mogą nimi być pracownicy/konsultanci spółki Insights, pracownicy/konsultanci pracodawcy lub organizacji użytkownika albo pracownicy/konsultanci jednego z partnerów lub dystrybutorów spółki;
 • pracownikom administracyjnym, którzy pomagają zapewnić odpowiednie doświadczenia związane z kształceniem;
 • pracodawcom i innym organizacjom, dla których użytkownik pracuje — takie udostępnianie ogranicza się tylko do kół zespołu;
 • dystrybutorom i partnerom spółki, którzy dostarczają produkty i usługi Insights;
 • osobom wykonującym usługi przetwarzania danych w imieniu spółki — w przypadku korzystania z usług podmiotów przetwarzających spółka zapewnia, że zawarła z nimi odpowiednie umowy i że są one zobowiązane do ścisłego przestrzegania instrukcji przekazanych przez spółkę.

Spółka może udostępniać dane użytkownika innym osobom trzecim, jeżeli użytkownik zwróci się o to do spółki.

Spółka ogranicza dostęp do danych osobowych użytkownika i zezwala na niego tylko osobom, które mają rzeczywistą potrzebę biznesową, aby uzyskać taki dostęp. Osoby przetwarzające informacje o użytkowniku muszą to robić wyłącznie w sposób autoryzowany i podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Jeżeli pracodawca pozyskuje lub przetwarza jakiekolwiek dane osobowe, robi to jako niezależny administrator danych. Musi on mieć podstawę prawną do takiego przetwarzania oraz musi poinformować użytkownika o sposobie i powodzie przetwarzania danych. Spółka nie udostępnia profili pracodawcom, ale może udostępniać im koła zespołów.

Spółki z grupy Insights mogą również udostępniać sobie nawzajem dane osobowe. Spółka zawarła umowy wewnątrzgrupowe, aby chronić wszelkie dane osobowe udostępniane w ten sposób.

Miejsce przechowywania danych osobowych przez spółkę

Informacje są przechowywane na serwerach AWS spółki w Dublinie oraz mogą być przechowywane w jej biurach i w biurach spółek z grupy Insights, agencji, partnerów lub dystrybutorów Insights będących osobami trzecimi, dostawców usług, przedstawicieli i agentów, jak opisano powyżej (patrz punkt „Podmioty, którym spółka udostępnia dane osobowe”).

Niektóre z tych osób trzecich mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub miejscem, w którym przebywa użytkownik.

Przekazywanie danych osobowych poza miejsce przebywania użytkownika — przekazywanie za granicę

W celu zapewnienia użytkownikowi usług oferowanych przez spółkę czasami konieczne jest udostępnianie jego danych osobowych poza Zjednoczone Królestwo, Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub miejsce, w którym użytkownik przebywa, na przykład w związku z udostępnianiem tych danych:

 • biurom spółki lub innym firmom w ramach grupy, do której należy spółka;
 • usługodawcom;
 • klientom;
 • akredytowanymi praktykom;
 • partnerom i dystrybutorom;
 • jeżeli użytkownik przebywa poza Zjednoczonym Królestwem / EOG, spółka musi przesłać jego dane osobowe do swoich serwerów w Zjednoczonym Królestwie / EOG i z powrotem do lokalizacji użytkownika;
 • jeżeli usługi świadczone użytkownikowi mają wymiar międzynarodowy.

Dane użytkownika będą przekazywane za granicę tylko wtedy, gdy zostaną wdrożone odpowiednie procedury i zabezpieczenia oraz gdy będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Okres przechowywania danych osobowych użytkownika

Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych osobowych z rejestrów spółki, wysyłając wiadomość e-mail na adres clientservices@insights.com.

W przeciwnym razie, po zgromadzeniu danych, ich przetworzeniu i udostępnieniu użytkownikowi wyników, będą one przechowywane:

 • aby odpowiadać na prośby, pytania, skargi lub roszczenia użytkownika;
 • aby spółka miała pewność, że traktuje użytkownika sprawiedliwie;
 • aby prowadzić rejestry wymagane przez prawo;
 • w przypadku, gdyby użytkownik chciał, aby spółka śledziła zmiany w czasie na jego profilu i w pozycji na kole zespołu.

Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do wyżej wymienionych celów. Po ustaniu tych celów spółka automatycznie usunie lub zanonimizuje dane osobowe użytkownika.

Oznacza to, że w przypadku czwartego celu (śledzenie rozwoju użytkownika) nastąpi to po okresie braku aktywności. Okres braku aktywności ma miejsce, między innymi kiedy:

Użytkownik nie stworzy nowego profilu przez 2,5 roku.

Użytkownik nie pobierze profilu przez 2,5 roku.

Użytkownik nie doda profilu do koła zespołu przez 2,5 roku.

Użytkownik ma jednak zawsze możliwość zwrócenia się z prośbą o usunięcie swoich danych.

Dane zanonimizowane nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, a przepisy prawa uznają, że takie dane nie stwarzają zagrożenia dla wolności osób fizycznych, dlatego spółka może je wykorzystywać w dowolnym celu. Aby użytkownik miał całkowitą jasność co do sposobu wykorzystania jego danych, nawet po ich całkowitej anonimizacji, spółka informuje, że może wykorzystywać zanonimizowane informacje do testowania swoich systemów informatycznych, badań, analizy danych, doskonalenia swoich usług oraz opracowywania nowych produktów i funkcji. Może ona również udostępniać informacje zanonimizowane innym podmiotom.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa, z których można korzystać bezpłatnie:

Prawo dostępu

Prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych

Prawo do sprostowania

Prawo do żądania od spółki poprawienia błędów w swoich danych osobowych

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do żądania od spółki usunięcia swoich danych osobowych

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do żądania od spółki ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do otrzymania danych osobowych dostarczonych przez użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i/lub przekazania tych danych osobie trzeciej

Prawo do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu: 
– wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), z którego można skorzystać w dowolnym czasie; spółka Insights nie wykonuje takiego przetwarzania.
– wobec przetwarzania przez spółkę danych osobowych użytkownika, np. przetwarzania dokonywanego w celu realizacji uzasadnionych interesów spółki.

Prawo do niepodlegania procesowi zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji

Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), która wywołuje skutki prawne dotyczące użytkownika, lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. spółka Insights nie wykonuje takiego przetwarzania.

Więcej informacji na temat każdego z tych praw, w tym okoliczności, w których mają one zastosowanie, można znaleźć na stronie Guidance from the UK Information Commissioner’s Office (ICO) on individuals’ rights under the General Data Protection Regulation (Wytyczne brytyjskiego Urzędu Rzecznika ds. Informacji (ICO) dotyczące praw osób fizycznych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o:

 • kontakt pocztą e-mail do inspektora ochrony danych w spółce pod adresem dpo@insights.com; oraz
 • poinformowanie spółki:
  • z jakiego prawa użytkownik chce skorzystać; oraz
  • których danych dotyczy wniosek.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, przed udzieleniem jakichkolwiek informacji spółka może poprosić użytkownika o okazanie dowodu tożsamości i podanie adresu zamieszkania.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych

Spółka stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie danych osobowych, ich bezprawnemu wykorzystaniu lub uzyskaniu do nich bezprawnego dostępu.

Dysponuje ona również procedurami postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych. Spółka powiadomi pracownika i właściwy organ regulacyjny o podejrzeniu naruszenia ochrony danych, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek na spółkę.

Sposoby składania skarg

Spółka ma nadzieję, że uda się jej odpowiedzieć na wszelkie pytania lub rozwiązać wszelkie wątpliwości użytkownika dotyczące wykorzystania przez nią informacji, które go dotyczą.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) daje użytkownikowi również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w którym użytkownik pracuje, zwykle zamieszkuje lub w którym doszło do domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych. Organem nadzorczym w Zjednoczonym Królestwie jest komisarz ds. informacji, z którym można się skontaktować pod adresem https://ico.org.uk/concerns lub telefonicznie: 0303 123 1113. Kontakt z komisarzem jest możliwy niezależnie od tego, czy użytkownik mieszka w Zjednoczonym Królestwie.

Dane do kontaktu do organów w EOG, Szwajcarii i niektórych krajach pozaeuropejskich (w tym w USA i Kanadzie) można znaleźć tutaj.

Jak się z nami skontaktować

Prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w spółce pocztą, pocztą elektroniczną lub telefonicznie:

dpo@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG, Zjednoczone Królestwo

+44 (0)1382 908050

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

DPO@insights.com

Pozwól nam pomóc Twojej firmie już dziś. Skontaktuj się z nami teraz, abyśmy mogli wspólnie wyruszyć naprzód.

Kontakt z nami