Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Tiếng Việt Thông báo Quyền Riêng tư Insights Online

Thông báo Quyền riêng tư Chung của Insights

Chào mừng đến với Thông báo Quyền riêng tư Insights (“Thông báo”).

 • cung cấp cách thức liên hệ với chúng tôi hoặc cơ quan quản lý có liên quan, nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc hoặc muốn thực hiện quyền của mình; và
 • cung cấp cách thức gửi khiếu nại.

Thông báo này:

 • có chứa các thông tin quan trọng về chúng tôi và cách thức, lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn (được gọi là "thông tin cá nhân").
 • giải thích các quyền của người tham gia đối với dữ liệu cá nhân của mình

Nếu bạn cung cấp các thông tin cá nhân về, hoặc thay mặt cho, một người khác, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã thông báo cho họ về những thông tin bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi, lý do bạn cung cấp thông tin và chia sẻ cho họ biết về Thông báo này.  Vui lòng không cung cấp thông tin cá nhân của người khác cho chúng tôi nếu bạn chưa được uỷ quyền.

Thông báo này có kèm theo bảng thuật ngữ ở cuối trang nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn các thuật ngữ mà chúng tôi sử dụng.  Mỗi khi chúng tôi đưa ra định nghĩa cho các thuật ngữ hoặc từ ngữ nào đó, chúng tôi cũng đều cố gắng liên kết những từ ngữ, thuật ngữ này trong suốt Thông báo để bạn tiện tham khảo.  Nếu có điểm nào chưa rõ trong Thông báo này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn cần đọc Thông báo này cùng với các chính sách quyền riêng tư hoặc chính sách xử lý hợp lý khác có thể đã được cung cấp để nắm được toàn bộ cách thức và lý do tại sao chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn. Thông báo này bổ sung cho các thông báo và chính sách quyền riêng tư khác và không nhằm thay thế các tài liệu đó.

Chúng tôi là ai?  

Chúng tôi là Insights Learning and Development Limited, một công ty đăng ký kinh doanh tại Scotland, có địa chỉ đăng ký tại Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG, mã số doanh nghiệp SC107074.   Trong Thông báo này, những danh xưng "chúng tôi'', ''của chúng tôi'' hoặc ''Insights'' đều mang nghĩa chỉ Insights Learning and Development Limited và các công ty thành viên liên danh có liên quan. Thông tin chi tiết về các công ty con của chúng tôi có trên website công ty.  Insights là một "bên quản lý", có nghĩa là chúng tôi chịu trách nhiệm đưa ra quyết định về cách thức nắm giữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Thông báo Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho các thực hành, hoạt động liên quan đến dữ liệu cá nhân được Insights thu thập và xử lý.  Thông báo này không áp dụng với các thực hành, hoạt động của các bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Insights, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn trong Khách hàng Trực tiếp và/hoặc Đối tác của công ty.

Chúng tôi đã bổ nhiệm một Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu (''DPO'') có trách nhiệm quản lý và giải đáp các câu hỏi liên quan đến Thông báo này.  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thông báo này hoặc muốn thực hiện quyền lợi pháp lý của mình, vui lòng liên hệ với cán bộ DPO.

 

Để có thêm thông tin về Insights và các hoạt động của chúng tôi, vui lòng truy cập website của công ty.

Thay đổi nội dung Thông báo và nghĩa vụ thông báo về các thay đổi

Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện các quy trình và sẽ thường xuyên đánh giá xem xét lại Thông báo này.  Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn nhận các phiên bản cũ của Thông báo.

Có thể chúng tôi sẽ phải cập nhật Thông báo này thường xuyên.Mỗi khi tiến hành cập nhật, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn được biết về nội dung cập nhật qua website, ứng dụng của công ty và/hoặc thông qua địa chỉ email mà bạn cung cấp cho chúng tôi.  Chúng tôi cũng kiến nghị bạn thường xuyên kiểm tra website của chúng tôi để kịp thời cập nhật các nội dung có thể ảnh hưởng đến bạn.

Bạn cần đảm bảo rằng những dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng và chính xác ở thời điểm hiện tại. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu có sự thay đổi về thông tin dữ liệu cá nhân trong thời gian hợp tác giữa bạn và công ty chúng tôi.  Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để cập nhật dữ liệu cá nhân của mình vào bất kỳ thời điểm nào.

 

Đường dẫn Bên thứ ba và Khách hàng

Insights thường cung cấp trực tiếp các Sản phẩm Insights cho người tham gia phỏng vấn, hội thảo, trải nghiệm và/hoặc sự kiện học tập (một ''Sự kiện Insights'').   Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho phép Khách hàngcung cấp Sản phẩm Insights cho người tham gia thông qua Người hướng dẫn chính thức của Insights.

Công ty/tổ chức của bạn

Insights thường chỉ định các cá nhân tổ chức và điều phối các Sự kiện Insights, trong đó bao gồm cả việc cung cấp Sản phẩm Insights, cho người tham gia.  Khi bạn trả lời Bản Đánh giá Insights Discovery hoặc tham gia Sự kiện Insights do đồng nghiệp của mình điều phối hoặc trực tiếp tiến hành, điều đó có nghĩa là công ty bạn đã tài trợ cho vị đồng nghiệp này học tập và có đủ điều kiện để cung cấp các Sản phẩm Insights nội bộ cho các thành viên trong công ty/tổ chức.   Chúng tôi gọi công ty/tổ chức chủ quản bạn là ''Khách hàng Trực tiếp'' và những Người hướng dẫn chính thức của Insights tại công ty/tổ chức của bạn là ''Người Hướng dẫn bên Khách hàng”.

Insights cung cấp các Sản phẩm Insights cho Người Hướng dẫn bên Khách hàng nhằm phục vụ các mục đích được đề cập trong Thông báo này. Mặc dù Người Hướng dẫn bên Khách hàng là những người đã được Insights công nhận chính thức, nhưng với vai trò là nhân viên tại công ty/tổ chức của bạn, họ vẫn thuộc quyền quản lý của Khách hàng Trực tiếp và có thể chấp hành theo sự chỉ dẫn của Khách hàng Trực tiếp.    Khi yêu cầu hoặc cho phép một Người Hướng dẫn bên Khách hàng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hình thức được quy định trong Thông báo này, công ty/tổ chức nơi bạn làm việc phải có cơ sở hợp pháp và phải đưa ra thông báo hoặc tuyên bố quyền riêng tư riêng cho bạn, trong đó nêu rõ các hoạt động xử lý dữ liệu sẽ được tiến hành như thế nào. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc tất cả các thông báo quyền riêng tư và/hoặc tuyên bố quyền riêng tư mà mình nhận được.

Nếu bạn lo ngại về cách thức công ty/tổ chức nơi bạn làm việc có thể xử lý những dữ liệu cá nhân sẽ được Insights cung cấp lại cho công ty/tổ chức, vui lòng liên hệ với công ty/tổ chức của bạn trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi.

Insights không chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân nào của Khách hàng Trực tiếp, Người hướng dẫn chính thức của Insights, Quản trị viên, Đối tác hoặc các bên khác, nhằm phục vụ các mục đích không được quy định trong Thông báo này.

Đối tác

Đôi lúc, Insights cung cấp Sản phẩm Insights cho các bên thứ ba và những đơn vị này có thể đưa Sản phẩm Insights (bao gồm, nhưng không giới hạn trong, Hồ sơ Cá nhân Mô hình Bánh Đội nhóm trong đó có chứa các dữ liệu cá nhân của người tham gia) vào các chương trình, sản phẩm và/hoặc dịch vụ của riêng họ.  Mặc dù chúng tôi chia sẻ Hồ sơ Cá nhân, Thiên hướng Màu sắc, Mô hình Bánh xe Đội nhóm của người tham gia hoặc Sản phẩm Insights khác với họ nhằm phục vụ các mục đích được quy định trong Thông báo này, những bên thứ ba này (gọi chung là ''Đối tác'') không thuộc quyền kiểm soát của Insights.

Với vai trò là đơn vị kiểm soát dữ liệu độc lập, các Đối tác tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu bao gồm cả những yêu cầu về thông tin.  Đơn vị Đối tác cần tự giới thiệu với bạn về tổ chức của họ đồng thời cho bạn biết về cách thức và lý do vì sao họ xử lý dữ liệu cá nhân, cũng như các hoạt động xử lý đó dựa trên cơ sở hợp pháp nào (nếu những nội dung đó khác với những mục đích được đề cập trong Thông báo này).    Chúng tôi khuyến khích bạn đọc tất cả các thông báo quyền riêng tư và/hoặc tuyên bố quyền riêng tư mà mình nhận được.  Các thông báo và tuyên bố quyền riêng tư được  Đối tác gửi cho bạn cần nêu rõ các Sản phẩm Insights được lồng ghép trong các chương trình, sản phẩm và/hoặc dịch vụ của họ như thế nào, cách thức và lý do tại sao họ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cũng như việc xử lý dữ liệu của họ dựa trên cơ sở hợp pháp nào.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về cách thức xử lý dữ liệu tại một trong những Đối tác của chúng tôi, bạn cần liên hệ và giải quyết trực tiếp với đối tác đó. Tuy nhiên, vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu sự việc này xảy ra. Chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc những vấn đề này và tiến hành điều tra mọi khiếu nại đồng thời xử lý thoả đáng những thắc mắc của bạn.

Website của chúng tôi có thể có chứa các đường dẫn tới các website, plug-in và ứng dụng của bên thứ ba. Khi bạn nhấp vào những đường dẫn này hoặc đồng ý sử dụng các ứng dụng này, bên thứ ba có thể thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn. Chúng tôi không kiểm soát website của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về các tuyên bố quyền riêng tư của những đơn vị này. Sau khi rời website của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư của tất cả các website mà bạn truy cập.

Những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi thường thu thập các dữ liệu cá nhân trực tiếp từ người dùng khi bạn sử dụng hoặc truy cập các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các bên thứ ba.

Các sản phẩm của chúng tôi không dành cho trẻ em, và chúng tôi không cố tình thu thập các dữ liệu cá nhân liên quan đến trẻ em.

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao các loại dữ liệu cá nhân khác nhau. Sau đây là những nhóm dữ liệu chúng tôi xử lý:

Dữ liệu cá nhân được thu thập với tư cách Khách hàngs

Nếu bạn là một Khách hàng chúng tôi có thể thu thập:

 • Dữ liệu định danh (bao gồm họ tên đầy đủ, tên người dùng hoặc các thông tin định danh tương tự, danh xưng, chức danh công việc, vai trò, thâm niên);
 • Thông tin liên hệ (bao gồm địa chỉ nhận hóa đơn, địa chỉ nhận thư từ/hàng hóa, địa chỉ email, số điện thoại);
 • Dữ liệu tài chính (bao gồm tài khoản ngân hàng, và chi tiết thẻ thanh toán);
 • Dữ liệu giao dịch (bao gồm chi tiết thanh toán liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ bạn đã mua của chúng tôi);
 • Dữ liệu kỹ thuật (bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt và các công nghệ khác trên thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập vào website của chúng tôi và các dịch vụ khác);
 • Dữ liệu về lưu lượng sử dụng (bao gồm thông tin về cách thức bạn sử dụng website, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi);
 • Những thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông qua các biểu mẫu trên website, Insights Online, Insights Connections , hoặc theo hình thức khác;
 • Bất kỳ phản hồi nào của bạn đối với các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi;
 • Những thông tin bạn đã cung cấp khi liên hệ với chúng tôi;
 • Những thông tin bạn đã cung cấp khi bạn muốn đăng ký nhận các ấn phẩm dịch vụ của chúng tôi; và
 • Dữ liệu tiếp thị và trao đổi (bao gồm cả những lựa chọn ưu tiên của bạn khi đăng ký nhận tin tiếp thị từ chúng tôi, những nội dung trao đổi và ưu tiên cookie, cũng như cách bạn tương tác với nội dung tiếp thị của chúng tôi, ví dụ như tỷ lệ nhấp vào đường dẫn.)

Nếu bạn là người đại diện cho Khách hàng, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu cá nhân nói trên ở mức độ Khách hàng đã ủy quyền cho bạn hoặc khi bạn trực tiếp tham gia vào một hoạt động có liên quan.  Ví dụ: nếu bạn được ủy quyền sử dụng thẻ hoặc tài khoản của công ty để mua các sản phẩm và/hoặc dịch vụ, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu định danh của bạn, hoặc nếu bạn tham gia vào quá trình đàm phán một hợp đồng cụ thể, chúng tôi sẽ xử lý thông tin liên hệ và dữ liệu định danh để đàm phán với bạn.

Đối với những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, việc thu thập thường được tiến hành trong các trường hợp sau:

 • trước, khi bắt đầu và trong thời hạn duy trì quan hệ hợp đồng khi bạn yêu cầu nhận thông tin về hoặc mua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • khi thỏa thuận hoặc bắt đầu quan hệ hợp đồng cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ;
 • khi bạn hoàn thành mẫu bảng hỏi dành cho nhà cung cấp hoặc biểu mẫu khác nằm trong quy trình thẩm định của chúng tôi;
 • khi bạn thông báo cho chúng tôi về vấn đề nào đó;
 • Khi bạn đặt hàng thông qua một trong các ''cửa hàng trực tuyến" của chúng tôi hoặc theo hình thức khác;
 • khi bạn hoàn thành các biểu mẫu trên website của chúng tôi hoặc nhằm phục vụ cho hoạt động mua các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi, bao gồm đăng ký sử dụng website công ty, đăng ký sử dụng dịch vụ, đăng tải tài liệu hoặc sử dụng các dịch vụ bổ sung;
 • khi bạn tham gia vào cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi do chúng tôi tài trợ;
 • khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc thông báo cho chúng tôi về vấn đề nào đó, hoặc đưa ra phản hồi hay hoàn thành một bài khảo sát;
 • khi bạn giao dịch với chúng tôi thông qua website hoặc khi bạn đặt hàng với chúng tôi qua điện thoại hoặc email; và
 • Khi bạn ghé qua bất kỳ cơ sở nào của chúng tôi và được yêu cầu cung cấp thông tin trước khi hoặc trong chuyến thăm (ví dụ có thể chúng tôi sẽ cần giữ hồ sơ trong đó ghi lại việc bạn có mặt trong tòa nhà phòng trừ trường hợp xảy ra hỏa hoạn).

Đối với các mục đích của Thông báo này, chúng tôi coi các Đối tác chính là ''Khách hàng'' cũng như Khách hàng Trực tiếp.

Dữ liệu cá nhân của người tham gia

Khi bạn trả lời Bản Đánh giá Insights Discovery, chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu cá nhânsau đây:

 • Họ tên đầy đủ;
 • Địa chỉ email công việc;
 • Tên thường gọi;
 • Ngôn ngữ bạn muốn sử dụng;
 • Danh xưng bạn muốn sử dụng;
 • Quốc gia cư trú (không bắt buộc);
 • Độ tuổi (không bắt buộc);
 • Chức danh công việc (không bắt buộc);
 • Thâm niên làm việc (không bắt buộc);
 • Cấp bậc công việc (không bắt buộc);
 • Ngành (không bắt buộc);
 • Phân ngành phụ (không bắt buộc);
 • Các câu trả lời của bạn trong Bản Đánh giá Insights Discovery của chúng tôi;
 • Hồ sơ Cá nhân;
 • Thiên hướng Màu sắc; và
 • Vị trí của bạn trong Mô hình Bánh xe Đội nhóm.

Chúng tôi cũng có thể thu thập các dữ liệu cá nhân bạn đã trực tiếp cung cấp cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, khi bạn điền thông tin vào các biểu mẫu, đưa ra phản hồi về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc trao đổi với chúng tôi theo bất kỳ hình thức nào, bất kể là qua thư, email, thông qua website hoặc bằng cách khác.

Bài Đánh giá  Insights Discovery

Để tạo ra các sản phẩm chẳng hạn như Hồ sơ Cá nhân Mô hình Bánh xe Đội nhóm, chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân từ người tham gia thông qua một bảng hỏi được gọi là ''Bài Đánh giá Insights Discovery''.  Công cụ đo lường này sử dụng mô hình màu sắc đơn giản và dễ nhớ để giúp mọi người hiểu được phong cách, thế mạnh và giá trị mà họ có thể mang lại cho đội nhóm của mình.

Bài Đánh giá Insights Discovery gồm một loạt các câu miêu tả, và người tham gia sẽ phải đánh giá mức độ miêu tả chính xác của những tuyên bố này đối với bản thân mình và/hoặc các thiên hướng của mình. Câu trả lời của bạn sẽ được xử lý bằng các thuật toán của chúng tôi, những thuật toán này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và quá trình phát triển tài sản trí tuệ trong nhiều thập kỷ để tạo ra một Hồ sơ Cá nhân của riêng bạn.

Chúng tôi cũng lưu lại các câu trả lời của bạn trong Bài Đánh giá Insights Discovery dưới dạng bản mềm nhằm:

Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho cá nhân bạn đầy đủ các lợi ích của các  Sản phẩm Insights thông qua Người hướng dẫn chính thức của Insightscủa chúng tôi.

Chúng tôi có thể cung cấp Sản phẩm Insights (trong đó có cả dữ liệu cá nhân của bạn) cho Người hướng dẫn chính thức của Insightss nhiều hơn một lần và cho nhiều người hướng dẫn như vậy (tức là chúng tôi sẽ cung cấp Hồ sơ Cá nhân của bạn cho một Người hướng dẫn chính thức của Insights để họ có thể cung cấp cho bạn trong trường hợp có liên quan đến một Sự kiện Insights mà bạn sắp tham dự.  Vui lòng lưu ý: Sự kiện Insights có thể có những người tham gia từ các tổ chức khác không có liên hệ gì với công ty và/hoặc tổ chức nơi bạn làm việc).

Lập hồ sơ

Mặc dù chúng tôi sử dụng các câu trả lời của bạn trong Bài Đánh giá Insights Discovery để tạo Hồ sơ Cá nhânMô hình Bánh xe Đội nhóm, nhưng theo luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi không ''lập hồ sơ'' vì chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn cho mục đích đưa ra quyết định tự động.

Từ chối tham gia  Mô hình Bánh xe Đội nhómhoặc Hồ sơ Cá nhân

Xin lưu ý rằng bạn không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi.  Nếu bạn không muốn nhận Hồ sơ Cá nhân, vui lòng bỏ qua Bài Đánh giá Insights Discovery vì ngay khi bạn hoàn thành bài đánh giá, Hồ sơ Cá nhân sẽ được tự động khởi tạo.

Ngay khi Hồ sơ Cá nhân được khởi tạo và in ra, dữ liệu cá nhân của bạn có thể sẽ được chia sẻ với một Người hướng dẫn chính thức của Insights  hoặc Quản trị viên và mặc dù có thể hủy hết các bản sao mà chúng tôi có trong tay, chúng tôi không thể kiểm soát được các bản in hoặc bản sao điện tử nào mà công ty, tổ chức nơi bạn làm việc,  Người hướng dẫn chính thức của Insights hoặc Quản trị viên lưu trữ. Vì thế, bạn cần yêu cầu Người hướng dẫn chính thức của Insights và/hoặc Quản trị viên cũng phải xóa các bản sao dữ liệu mà họ lưu trữ trong hệ thống của mình.  Insights không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về,   không được lưu trên hệ thống nội bộ của chúng tôi.

Bạn có quyền lựa chọn không tham gia vào  Mô hình Bánh xe Đội nhóm.  Nếu bạn lựa chọn không tham gia vào  Mô hình Bánh xe Đội nhóm, có thể bạn sẽ không nhận được đầy đủ các lợi ích tại Sự kiện Insights mà bạn sẽ tham gia.   Bạn có thể lựa chọn không tham gia vào  Mô hình Bánh xe Đội nhóm bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email: dpo@insights.com hoặc thông báo cho Người hướng dẫn chính thức của Insights của bạn.

Ngay khi  Mô hình Bánh xe Đội nhóm được khởi tạo và in ra, dữ liệu cá nhân của bạn có thể sẽ được chia sẻ với các thành viên khác trong Nhóm và/hoặc với cơ quan hoặc tổ chức nơi bạn làm việc.  Chúng tôi có thể xóa vị trí của bạn trong các bản sao điện tử trong tương lai trên Mô hình Bánh xe Đội nhóm, nhưng không thể xóa vị trí của bạn trong các bản in hoặc bản điện tử đã có từ trước (ví dụ như trong các bản sao do công ty, tổ chức nơi bạn làm việc hoặc Người hướng dẫn chính thức của Insights lưu trữ riêng không liên quan đến chúng tôi).  Vì thế, bạn cần thông báo cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất có thể khi không muốn tham gia và trong trường hợp bạn đã xuất hiện trên Mô hình Bánh xe Đội nhóm, bạn cần yêu cầu xóa vị trí này khỏi Mô hình Bánh xe Đội nhómmà công ty, tổ chức nơi bạn làm việc và/hoặc Người hướng dẫn chính thức của Insights lưu trữ. Insights không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về, Mô hình Bánh xe Đội nhómkhông được lưu trên hệ thống nội bộ của Insights.

Nếu bạn lựa chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi, hoặc lựa chọn không tham gia, chúng tôi có thể sẽ không thể cung cấp hoặc sẽ có sự chậm trễ trong việc cung cấp một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ hoặc có thể khiến bạn không thể tận dụng được toàn bộ lợi ích từ những sản phẩm hoặc dịch vụ này.  Tuy nhiên, bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trong số những dữ liệu mà chúng tôi yêu cầu, và có toàn quyền lựa chọn rút lui vào bất kỳ thời điểm nào.

Dữ liệu cá nhân được thu thập từ Người hướng dẫn chính thức của InsightsQuản trị viên(bao gồm cả những cá nhân tham gia Chương trình Chứng nhận Insights Discovery).

Nếu bạn là một Người hướng dẫn chính thức của Insights  và/hoặc một Quản trị viêncủa Insights, chúng tôi sẽ thu thập:

 • Thông tin liên hệ của bạn (ví dụ như số điện thoại, chức danh công việc, địa chỉ email, thông tin chi tiết về công ty);
 • Tên công ty hoặc tổ chức nơi bạn làm việc;
 • Những dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp khi khởi tạo tài khoản Insights Online hoặc Insights Connections;
 • Thông tin đăng nhập và dữ liệu sử dụng khi bạn đăng nhập vào vào tài khoản Insights Online hoặc Insights Connections;
 • Những dữ liệu cá nhân mà bạn đã tải lên Insights Connections;
 • Những dữ liệu cá nhân mà bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, khi bạn điền thông tin vào các biểu mẫu, đưa ra phản hồi về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc trao đổi với chúng tôi;
 • Thông tin về tình trạng việc làm của bạn (ví dụ khi bạn là Người hướng dẫn chính thức của Insights  đang cung cấp các Sản phẩm Insights tại công ty nơi bạn làm việc, chúng tôi sẽ nhận được thông báo nếu bạn từ chức);
 • Địa chỉ mà bạn sẽ nhận các tài nguyên dạng bản in, tài liệu và/hoặc sản phẩm quảng bá mà Insights gửi; và
 • Thông tin chi tiết của bạn trong chương trình Chứng nhận Người hướng dẫn chính thức của Insights.

Nếu bạn là Quản trị viên bên Khách hàng, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin liên hệ, tên công ty nơi bạn làm việc và dữ liệu đăng nhập của bạn.

Bên thứ ba

Chúng tôi sẽ nhận được dữ liệu cá nhân của bạn từ nhiều bên thứ ba khác nhau.

Nếu bạn là Người tham gia, chúng tôi có thể nhận được dữ liệu cá nhân của bạn từ:

Nếu bạn là Khách hàng, chúng tôi có thể nhận được dữ liệu cá nhân của bạn từ:

 • ngân hàng, hiệp hội xây dựng, tổ chức tài chính hoặc tư vấn tài chính của bạn (ví dụ khi bạn được ủy quyền sử dụng tài khoản công ty, chúng tôi sẽ hỏi xin ý kiến đồng ý, nếu cần);
 • cơ quan đánh giá tín dụng hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định khách hàng (ví dụ nếu bạn được ủy quyền dùng thẻ hoặc tài khoản công ty thường được sử dụng để mua dịch vụ - chúng tôi không tiến hành kiểm tra tín dụng đối với các cá nhân (trừ trường hợp là doanh nghiệp cá thể);
 • công ty hoặc tổ chức nơi bạn làm việc (ví dụ khi tên bạn được đề cập trong chuỗi email trao đổi của doanh nghiệp hoặc được ủy quyền là đầu mối liên hệ của Khách hàng); 
 • các nguồn truy cập công khai (ví dụ trang Companies House, LinkedIn hoặc website của bạn).

Nếu bạn là Người hướng dẫn chính thức của Insights, chúng tôi có thể nhận được dữ liệu cá nhân của bạn từ:

Dữ liệu kỹ thuật

Nhìn chung, chúng tôi có thể nhận dữ liệu kỹ thuật từ các bên thứ ba hoặc các nguồn có sẵn công khai sau đây:

 • các nhà cung cấp dữ liệu phân tích (ví dụ như Google có trụ sở ngoài Vương quốc Anh);
 • các đơn vị tổ chức sự kiện (ví dụ như CIPD và ATD, khi bạn đăng ký tham gia một trong những sự kiện của chúng tôi);
 • dữ liệu liên lạc, tài chính và giao dịch từ các đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật, thanh toán và giao hàng;
 • dữ liệu định danh và liên lạc từ các đơn vị môi giới dữ liệu hoặc công cụ thu thập dữ liệu; và
 • dữ liệu định danh và liên lạc từ các nguồn có sẵn công khai.

Dữ liệu cá nhân chung chúng tôi có thể thu thập

Dữ liệu cá nhân được thu thập khi bạn truy cập website của chúng tôi

Nếu bạn chỉ đơn giản truy cập vào website của Insights, bạn không bắt buộc phải gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi (mặc dù cookie có thể sẽ thu thập một số dữ liệu cá nhân nhất định theo Chính sách Cookiecủa Insights). Chúng tôi sử dụng cookie khi bạn truy cập vào website và các dịch vụ khác của chúng tôi. Khi sử dụng cookies, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết thông qua một tin nhắn pop-up và sẽ sử dụng chúng theo đúng Chính sách Cookie của chúng tôi. 

Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối tất cả hoặc một số cookie trình duyệt, hoặc đưa ra cảnh báo cho bạn khi có website thiết lập hoặc truy cập cookie. Nếu bạn vô hiệu hóa hoặc từ chối cookie, vui lòng lưu ý rằng có thể bạn sẽ không truy cập được một số mục trên website của chúng tôi và/hoặc các dịch vụ khác và/hoặc những mục đó sẽ không hoạt động như bình thường.

Nếu bạn muốn đăng ký tham gia các sự kiện, nhận tài liệu tiếp thị hoặc có mong muốn mua hoặc nhận bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào thông qua website của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập mọi dữ liệu cá nhân bạn gửi cho chúng tôi.  Khi bạn sử dụng tính năng "Ask Insights" ("Hỏi Insights") và "Contact us" ("Liên hệ với chúng tôi") trên website của chúng tôi để đặt câu hỏi hoặc báo cáo về các vấn đề mình gặp phải, chúng tôi cũng sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng những tính năng này.

Công nghệ hoặc tương tác tự động

Khi bạn tương tác với website của Insights, chúng tôi sẽ tự động thu thập các dữ liệu kỹ thuật về thiết bị, các hành động và thao tác lặp lại khi bạn duyệt website. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này bằng cách sử dụng cookie, nhật ký máy chủ và các công nghệ tương tự khác. Chúng tôi cũng có thể nhận Dữ liệu Kỹ thuật liên quan đến bạn nếu bạn truy cập vào các website khác có sử dụng cookie của chúng tôi. Vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Dữ liệu Tổng hợp

Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu tổng hợp chẳng hạn như dữ liệu thống kê hoặc dữ liệu liên quan đến nhân khẩu vì bất kỳ mục đích gì. Dữ liệu tổng hợp có thể được trích xuất từ dữ liệu cá nhân nhưng không được coi là dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật vì dữ liệu này không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ danh tính của bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể tổng hợp lưu lượng sử dụng để tính toán tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập Hồ sơ Cá nhân sau một khoảng thời gian nhất định hoặc để phân tích hành vi sử dụng website. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc kết nối các dữ liệu tổng hợp với dữ liệu cá nhân của bạn để có thể xác định danh tính của bạn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, chúng tôi sẽ xử lý những dữ liệu được kết hợp giống như dữ liệu cá nhân được sử dụng theo Thông báo này.

Dữ liệu Cá nhân Đặc thù

Nhìn chung, chúng tôi không thu thập các nhóm dữ liệu cá nhân đặc thù về người dùng (trong đó bao gồm chi tiết về chủng tộc hoặc nhóm dân tộc, niềm tin tôn giáo hoặc triết lý, đời sống tình dục, xu hướng tính dục, quan điểm chính trị, đoàn viên công đoàn, các thông tin về sức khỏe, dữ liệu di truyền và sinh trắc học). Chúng tôi cũng không thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến tiền án và tiền sự của người dùng. Trong trường hợp hiếm hoi khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân đặc thù, chúng tôi thông báo cho bạn trước khi thu thập.

Cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên cơ sở pháp lý phù hợp. Đa phần chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp sau đây:

 • Khi chúng tôi cần dữ liệu để thực hiện hợp đồng sắp ký kết hoặc đã ký kết với bạn;
 • Khi việc thu thập dữ liệu nhằm phục vụ các lợi ích hợp phápcủa chúng tôi hoặc của một bên thứ ba) và các lợi ích cũng quyền lợi của bạn không mâu thuẫn với những lợi ích này; và
 • Khi chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

Nhìn chung, chúng tôi không coi ý kiến đồng ý của người dùng là cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân mặc dù chúng tôi có thể hỏi xin ý kiến chấp thuận, khi cần, nhằm gửi các thông tin tiếp thị cho bạn qua email hoặc tin nhắn văn bản.   Trong trường hợp chúng tôi coi ý kiến đồng ý của bạn là cơ sở pháp lý vì bất cứ lý do nào, bạn có quyền thay đổi ý kiến tại bất kỳ thời điểm nào.  Chúng tôi sẽ cho bạn biết cách thay đổi ý kiến chấp thuận khi chúng tôi xin ý kiến đồng ý từ bạn, tuy nhiên, bạn cũng có thể rút lại ý kiến của mình bằng cách gửi email cho chúng tôi, nếu bạn thấy cách này thuận tiện hơn cho mình.

Nếu bạn sinh sống ở các khu vực có yêu cầu bằng chứng để chứng minh bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tuân thủ theo điều kiện này trước khi tiến hành thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi có thể suy luận rằng bạn đã đồng ý từ các hành động chứng minh hoặc hành động im lặng của bạn. Khi đánh giá biểu mẫu đưa ra có thích hợp để sử dụng không, chúng tôi đã cân nhắc đến độ nhạy cảm của các thông tin cá nhân, lý do tại sao chúng tôi cần thu thập chúng và các kỳ vọng hợp lý của người tham gia trong vai trò là đối tượng cung cấp dữ liệu. Khi sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích mới, chúng tôi sẽ dẫn chứng mục đích mới đó bằng tài liệu và xin sự đồng ý từ phía người tham gia.

Dữ liệu cá nhân được thu thập về Khách hàng(bao gồm cả Đối tác/nhà phân phối)

Những dữ liệu cá nhân được thu thập từ phía Khách hàng và các thông tin liên hệ kinh doanh thường nhằm mục đích:

 • giúp chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn;
 • phục vụ cho việc quản lý quan hệ hợp đồng trong thời hạn có hiệu lực;
 • quản lý tài khoản;
 • hỗ trợ chúng tôi trong việc thực hiện các yêu cầu pháp lý và/hoặc theo quy định (ví dụ chúng tôi có thể phải lưu trữ một số hồ sơ tài chính cụ thể theo quy định pháp luật); và
 • cung cấp các thông tin cập nhật và tin tức về các sản phẩm và dịch vụ, sự kiện và các thông tin khác của chúng tôi mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm.

Dữ liệu cá nhân của Người tham gia

Những dữ liệu cá nhân được thu thập từ phía  Người tham gia thường nhằm mục đích:

Dữ liệu cá nhân được thu thập từ Người hướng dẫn chính thức của InsightsQuản trị viên

Những dữ liệu cá nhân được thu thập từ phía  Người hướng dẫn chính thức của Insights và/hoặc Quản trị viênthường nhằm mục đích:

 • Lưu các hồ sơ cập nhật liên quan đến việc bạn được Insights công nhận chính thức (nghĩa là khi bạn đã được chỉ định chính thức, thì việc chỉ định đó còn hiệu lực không và bạn cung cấp Sản phẩm Insights cho Khách hàng nào);
 • Cho phép bạn tiếp cận các tài liệu dành cho người hướng dẫn và các tài nguyên cần thiết để bạn điều phối và tổ chức Sự kiện Insights trong đó có lồng ghép các Sản phẩm Insights;
 • Cho phép bạn truy cập vào hệ thống bảo mật, cổng thông tin và các nền tảng để bạn có thể khởi tạo và tiếp cận các Sản phẩm Insights (tức là những gì bạn cần để thay mặt cho Khách hàng điều phối và tổ chức một Sự kiện Insights);
 • Để tính phí cho Khách hàngliên quan đến việc bạn được Insights công nhận chính thức và phí cấp phép cho Người hướng dẫn chính thức của Insights  (tức là khi Khách hàng chỉ định bạn sẽ là người hướng dẫn chính thức, họ thường phải trả một khoản phí cấp giấy phép cho Insights để bạn thay mặt họ tổ chức và điều phối Sự kiện Insights ).

Việc xử lý dữ liệu cá nhân chung

Chúng tôi cũng thu thập các dữ liệu cá nhân chung chung hơn về bạn, bất kể bạn là Khách hàng, đầu mối kinh doanh, Người tham gia, Người hướng dẫn chính thức của Insights hay Quản trị viên.  Nhìn chung, những dữ liệu cá nhân này thường được thu thập với mục đích để:

 • Chúng tôi có thể cập nhật và cải thiện các quy trình nội bộ và hoạt động lưu trữ hồ sơ;
 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách kinh doanh nội bộ;
 • Tiến hành nghiên cứu và thu thập ý kiến phản hồi về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Giám sát và chứng minh việc chúng tôi tuân thủ luật pháp và/hoặc hợp đồng đã ký với Khách hàng;
 • Hỗ trợ chúng tôi trong việc cấp giấy phép (chúng tôi thường sử dụng dữ liệu tổng hợp để phục vụ mục đích này);
 • Tổng hợp dữ liệu cá nhân nhằm tiến hành phân tích dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học;
 • Hỗ trợ chúng tôi trong các hoạt động kiểm tra, kiểm toán (chẳng hạn như kiểm tra tính bảo mật của các nền tảng của Insights;
 • Phản hồi trước các câu hỏi hoặc thông tin trao đổi với bạn nếu có; và
 • Phục vụ cho các hoạt động tiếp thị.

Nếu bạn muốn có thêm thông tin chi tiết về tất cả những cách chúng tôi dự định sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, và các cơ sở pháp lý đằng sau những hành động đó, vui lòng yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ bằng cách gửi email đến địa chỉ dpo@insights.com.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho trên nhiều cơ sở pháp lý tùy thuộc vào mục đích cụ thể mà chúng tôi sử dụng những dữ liệu cá nhân đó.

Tiếp thị

Nếu bạn là Khách hàng hoặc Người hướng dẫn chính thức của Insights, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để gửi cho bạn các nội dung cập nhật (qua email, tin nhắn văn bản, điện thoại hoặc qua đường bưu điện) về các hoạt động phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mà có thể bạn sẽ quan tâm và/hoặc thông tin về các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các ưu đãi độc quyền, khuyến mãi hoặc dịch vụ hay sản phẩm mới.

Thông thường, chúng tôi có quyền lợi hợp pháp khi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, có nghĩa là chúng tôi không cần ý kiến đồng ý của bạn khi gửi cho bạn các thông tin tiếp thị. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng tôi cần ý kiến đồng thuận của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện việc này một cách riêng rẽ và rõ ràng.

Bạn có quyền lựa chọn không nhận thông tin tiếp thị vào bất cứ thời điểm nào bằng cách:

 • liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dpo@insights.com; hoặc
 • sử dụng đường dẫn ''unsubscribe'' (hủy đăng ký) hoặc nhắn ''STOP'' (''DỪNG'') hoặc gửi email.

Bán dữ liệu cá nhân

Insights tính phí đối với cơ quan hoặc tổ chức của bạn khi chúng tôi cung cấp Sản phẩm Insights và/hoặc dịch vụ cho họ, nhưng chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên được nêu dưới đây vì các mục đích được quy định trong Thông báo này:

 

 • Các Đối tác của chúng tôi, khi họ cung cấp cho bạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ có lồng ghép Sản phẩm Insights;

 • Những nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ.  Khi có người đại diện cung cấp dịch vụ, chúng tôi đảm bảo ký hợp đồng với những người đại diện này và yêu cầu họ có nghĩa vụ phải nghiêm khắc tuân thủ các hướng dẫn của chúng tôi; và

 • Các bên thứ ba khác trong trường hợp cần thiết để thực hiện theo chỉ dẫn của bạn (tức là chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba khác nếu bạn yêu cầu);

 • Những người thay mặt chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ.  Khi có người đại diện cung cấp dịch vụ, chúng tôi đảm bảo ký hợp đồng với những người đại diện này và yêu cầu họ có nghĩa vụ phải nghiêm khắc tuân thủ các hướng dẫn của chúng tôi;

 • Các bên thứ ba mà chúng tôi lựa chọn để bán, chuyển giao hoặc sáp nhập các phần của doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi. Nói cách khác, chúng tôi có thể mua lại hoặc sáp nhập với các doanh nghiệp khác. Nếu công ty chúng tôi có sự thay đổi, khi đó chủ sở hữu mới có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo đúng cách thức được quy định trong Thông báo này;

 • Ngoài ra, trong một số trường hợp, Khách hàngcủa chúng tôi cung cấp các dịch vụ bổ sung có lồng ghép Sản phẩm Insights, và trong tình huống này, họ cần gửi cho bạn một bản thông báo quyền riêng tư riêng trong đó có ghi rõ những hoạt động không được đề cập trong Thông báo này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động xử lý dữ liệu như vậy của bên thứ ba;

 • Nếu bạn sử dụng Insights Connections, những người dùng khác có thể thấy hoặc xem được không gian cá nhân của bạn, bất kỳ bình luận hoặc nội dung nào mà bạn đăng tải và bất kỳ phản hồi cũng như đánh giá mà bạn đã đưa ra về các tài liệu, tài nguyên hoặc nội dung cụ thể;

 • Nhân viên IT sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong các vấn đề liên quan tới Insights Online, Insights Connections các hệ thống, cổng thông tin hoặc nền tảng khác của Insights;

 • Các cố vấn chuyên môn bao gồm luật sư, nhân viên ngân hàng, nhân viên kiểm toán và đơn vị bảo hiểm cung cấp dịch vụ tư vấn, ngân hàng, pháp lý, bảo hiểm và kế toán; và

 • Cơ quan Thuế & Hải quan Anh, các cơ quan quản lý và chính quyền yêu cầu được báo cáo về các hoạt động xử lý dữ liệu được tiến hành trong các trường hợp nhất định.

Khi bạn tiếp cận Sản phẩm Insights thông qua một trong các đối tác của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với họ nhằm hỗ trợ họ trong hoạt động quản lý, điều phối và cung cấp Sản phẩm Insights Products cho bạn.

Các thành viên trong nhóm Insights của các công ty có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với nhau. Chúng tôi đã xây dựng sẵn các thỏa thuận liên nhóm để đảm bảo rằng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được chia sẻ theo cách thức này đều được bảo vệ.

Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên thứ ba tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu cá nhân và tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình xử lý dữ liệu.  Chúng tôi hạn chế quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ cho phép những người có nhu cầu thực sự được tiếp cận những dữ liệu này nhằm phục vụ các mục đích đã được nêu trong Thông báo này mà thôi.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn ở đâu

Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trên các Trung tâm Dữ liệu Châu Âu của AWS, Dịch vụ Đám mây Azure Office 365 và có thể được giữ tại các văn phòng của chúng tôi và của các công ty trong tập đoàn, các đơn vị bên thứ ba, Đối tác, đơn vị cung cấp dịch vụ, đại diện hoặc đại lý được mô tả ở trên.

Một số đơn vị trong số các bên thứ ba này có thể nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc ngoài nơi bạn đang sinh sống.

Chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi nơi bạn sinh sống - chuyển giao quốc tế

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ của Insights, đôi khi chúng tôi cần chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài Vương quốc Anh, Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc nơi bạn đang sinh sống, ví dụ:

 • với các văn phòng của chúng tôi hoặc các công ty khác trong tập đoàn;
 • với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi;
 • vớiKhách hàngcủa chúng tôi;
 • với những người hướng dẫn chính thứccủa chúng tôi;
 • vớiKhách hàngcủa chúng tôi;
 • nếu bạn sinh sống ở ngoài Vương quốc Anh/EEA, chúng tôi cần chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến máy chủ của chúng tôi ở Vương quốc Anh/EEA và ngược lại
 • khi các dịch vụ chúng tôi đang cung cấp cho bạn có yếu tố quốc tế (ví dụ bạn đang tham dự một Sự kiện Insights trực tuyến có sự tham gia của các cá nhân từ các quốc gia khác).

Chúng tôi sẽ chỉ chuyển dữ liệu của bạn ra ngoài phạm vi kể trên khi chúng tôi đã có sẵn các quy trình chính sách và biện pháp đảm bảo an toàn phù hợp và cơ sở pháp lý theo pháp luật hiện hành.

Bảo mật Dữ liệu

Chúng tôi có các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn dữ liệu cá nhân vô tình bị mất, bị sử dụng hoặc truy cập trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi cũng hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ cho phép các nhân viên, đại lý, nhà thầu hoặc các bên thứ ba khác có nhu cầu thỏa đáng liên quan đến công việc được tiếp cận những dữ liệu này mà thôi. Những người/bên này sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và họ cũng phải đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ bảo mật.

Chúng tôi có các biện pháp ứng phó với mọi tình huống nghi ngờ vi phạm bảo dữ liệu cá nhân và sẽ thông báo cho bạn và mọi cơ quan quản lý hiện hành về các vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết tối thiểu hợp lý để hoàn thành các mục đích đòi hỏi phải thu thập dữ liệu, bao gồm cả mục đích nhằm đáp ứng các yêu cầu về pháp lý, thuế, kế toán và báo cáo. Chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn trong trường hợp có khiếu nại hoặc khi chúng tôi có cơ sở hợp lý để cho rằng giữa công ty và bạn có khả năng xảy ra tranh chấp/kiện tụng.

Để xác định thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân hợp lý, chúng tôi cân nhắc đến các yếu tố số lượng, bản chất và mức độ nhạy cảm của các dữ liệu cá nhân mà mình lưu trữ, rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khi chưa được phép, mục đích khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó bằng cách khác không, cũng như các yêu cầu hiện hành về pháp lý, thuế, kế toán và các yêu cầu khác.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi hồ sơ lưu trữ của chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào bằng cách gửi email tới địa chỉ dpo@insights.com

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết tối thiểu để phục vụ các mục đích đòi hỏi chúng tôi phải thu thập những dữ liệu đó, như được quy định trong Thông báo này.  Đối với Sản phẩm Insights, bao gồm cả Hồ sơ Cá nhân, Thiên hướng Màu sắcMô hình Bánh xe Đội nhóm, chúng tôi sẽ lưu trữ các dữ liệu cá nhân cần thiết để có thể khởi tạo những sản phẩm này trong vòng 3 năm kể từ ngày sử dụng lần cuối, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi lưu trữ trong thời gian lâu hơn hoặc xóa những dữ liệu đó trước khi thời hạn 3 năm kết thúc.

Chúng tôi sẽ tự động xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn sau khi hoàn thành những mục đích này.  Một khi dữ liệu đã được ẩn danh , không ai có thể xác định được danh tính của bạn và theo quy định pháp luật, những dữ liệu này sẽ không gây ra rủi ro đối với quyền tự do cá nhân. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu ẩn danh cho bất kỳ mục đích nào.

Để bạn hoàn toàn hiểu rõ về cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, ngay cả sau khi chúng tôi đã ẩn danh hoàn toàn những dữ liệu đó, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đã ẩn danh này nhằm phục vụ nhiều mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn: để kiểm tra hệ thống CNTT của chúng tôi, nghiên cứu, phân tích dữ liệu, nâng cao dịch vụ và phát triển các sản phẩm và tính năng mới.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin đã ẩn danh với những người/bên khác.

Quyền lợi hợp pháp của người tham gia 

 

Trong các trường hợp cụ thể, theo luật bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền thi hành đối với các dữ liệu cá nhân của mình. Vui lòng nhấp vào các đường dẫn bên dưới để tìm hiểu thêm về những quyền này:

Truy cập

Quyền được nhận bản sao dữ liệu cá nhân của bản thân

Sửa đổi

Quyền yêu cầu chúng tôi sửa lỗi trong dữ liệu cá nhân

Được xóa khỏi danh sách

Quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân

Hạn chế xử lý

Quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân

Khả năng truyền tải của dữ liệu

Quyền được nhận dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi theo định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc trên máy và/hoặc có thể truyền dữ liệu đó cho một bên thứ ba

Phản đối

Quyền phản đối:
—xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp tại bất kỳ thời điểm nào (bao gồm lập hồ sơ);
—việc chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp cụ thể khác, ví dụ hoạt động xử lý được tiến hành vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Không phải là đối tượng bị áp đặt tuân thủ quyết định cá nhân tự động

Quyền không trở thành đối tượng bị ảnh hưởng do quyết định đưa ra chỉ dựa trên quá trình xử lý dữ liệu tự động (bao gồm quá trình lập hồ sơ) và quyết định này dẫn đến các tác động pháp lý liên quan đến người tham gia hoặc có mức độ ảnh hưởng đáng kể tương tự đến người tham gia

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền lợi nào trong số các quyền này, vui lòng: gửi email cho Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ dpo@insights.com và cho chúng tôi biết:

  • bạn muốn thực hiện quyền nào và
  • yêu cầu của bạn liên quan đến thông tin nào.

Thường không yêu cầu trả phí

Bạn sẽ không phải trả phí để truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình (hoặc để thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể thu một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn không có căn cứ rõ ràng, lặp lại nhiều lần hoặc vượt quá mức độ thông thường. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể từ chối làm theo yêu cầu của bạn trong những trường hợp này.

Chúng tôi cần những thông tin gì từ người tham gia

Có thể chúng tôi cần yêu cầu bạn cung cấp những thông tin cụ thể nhằm giúp chúng tôi xác nhận danh tính và đảm bảo quyền được truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (hoặc để thực hiện bất kỳ quyền nào khác của bạn). Đây là biện pháp bảo mật nhằm đảm bảo dữ liệu cá nhân không bị tiết lộ cho bất kỳ người nào không được phép nhận dữ liệu. Chúng tôi cũng có thể liên hệ và yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn nhằm đẩy nhanh việc đưa ra phản hồi.

Giới hạn thời gian trả lời

Chúng tôi luôn cố gắng hồi đáp tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng. Đôi khi có thể sẽ mất lâu hơn một tháng nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc bạn đưa ra nhiều yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo và cập nhật liên tục cho bạn.

Để biết thêm thông tin về từng quyền thực thi, bao gồm các trường hợp áp dụng, vui lòng tham khảo Hướng dẫn từ Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO) Vương quốc Anh về các quyền của cá nhân theo Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu.

Cách thức khiếu nại

Chúng tôi hi vọng có thể giải quyết mọi thắc mắc hoặc câu hỏi của bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân.  Tuy nhiên, bạn cũng có quyền gửi khiếu nại đến một cơ quan quản lý, đặc biệt là tại một quốc gia thành viên trong khối Liên minh Châu Âu (hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu) nơi bạn làm việc, thường trú hoặc nơi có cáo buộc vi phạm luật bảo vệ dữ liệu.

Cơ quan quản lý tại Vương quốc Anh là Ủy viên Thông tin và bạn có thể liên hệ trực tuyến qua trang web https://ico.org.uk/concerns hoặc qua số điện thoại: 0303 123 1113.  Bạn có thể liên hệ với cơ quan này, dù bạn có đang ở Vương quốc Anh hay không.

Bạn có thể tìm thông tin liên hệ chi tiết của các cơ quan chính quyền tại EEA, Thụy Sĩ và các quốc gia cụ thể ngoài Châu Âu (bao gồm cả Hoa Kỳ và Canada) tại đây

Cách thức liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi qua email, thư hoặc điện thoại tại địa chỉ:

DPO@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

+44 (0)1382 908050

Bảng thuật ngữ

Quản trị viên là người có quyền truy cập Insights Online nhằm hỗ trợ Người hướng dẫn chính thức của Insights   quản lý tài khoản và cung cấp một hay nhiều sản phẩm Insights cụ thể.  

Thiên hướng Màu sắc thể hiện xu hướng lựa chọn ưu tiên màu sắc được nêu trong Hồ sơ Cá nhân của bạn.  Bảng phân chia màu sắc này được thiết kế nhằm giúp bạn hiểu được cách mình tương tác và giao tiếp với những người khác.   Thiên hướng Màu sắc thể hiện các năng lượng màu sắc của bạn.  Những năng lượng màu sắc này là cơ sở sống động trực quan của hầu hết những nội dung chúng tôi giảng dạy vì chúng tôi tin rằng đây là yếu tố cơ bản để hiểu được chính bản thân mình.  Mặc dù bạn có xu hướng thích một năng lượng màu sắc cụ thể nào đó hơn so với các màu sắc khác, nhưng chúng ta là tổng hòa của tất cả các năng lượng màu sắc và có thể đánh thức hoặc tạm thời tắt các màu sắc cụ thể khi cần.  Các màu sắc đại diện cho các xu hướng và không phải là thước đo kỹ năng, và dù chúng có thể mô tả chính xác về bạn, chúng không thể quyết định được bạn là người như thế nào.  Năng lượng màu sắc không cố định, mà luôn thay đổi. Nó được thiết kế để giúp bạn giải quyết bất kỳ tình huống nào mình gặp phải nhờ việc hiểu rõ về bản thân mình.

Tổng hòa các năng lượng màu sắc được tóm tắt bằng vị trí của bạn trong  Mô hình Bánh xe Đội nhóm.

Tuân thủ một nghĩa vụ pháp luật nghĩa là xử lý dữ liệu cá nhân khi cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp luật hoặc theo quy định mà chúng ta là đối tượng áp dụng.

Khách hàng  là Khách hàng của Insights nếu họ là Khách hàng Trực tiếp và/hoặc Đối tác.

 

Khách hàng Trực tiếpKhách hàng của Insights đã mua Sản phẩm Insights nhằm mục đích sử dụng nội bộ (tức là sử dụng cho các nhân viên của mình).  Khách hàng Trực tiếp cũng có thể là Người hướng dẫn bên Khách hàng đã được cáp phép để cung cấp Sản phẩm Insights nội bộ cho Khách hàng Trực tiếp.

Người hướng dẫn chính thức của Insights  là cá nhân được Insights cấp giấy phép và chỉ định để sử dụng và cung cấp một hoặc nhiều Sản phẩm Insights cụ thể.  Người hướng dẫn chính thức của Insightscó thể:

 • là nhân viên hoặc tư vấn của Insights;
 • do công ty hoặc tổ chức nơi bạn làm việc thuê; và/hoặc
 • là nhân viên hoặc tư vấn của một Đối tác hoặc nhà phân phối của Insights.

Nếu một Người hướng dẫn chính thức của Insights   làm việc cho công ty hoặc tổ chức nơi bạn làm việc, chúng tôi gọi những người này là ''Người hướng dẫn bên Khách hàng'' và họ chỉ có thể cung cấp Sản phẩm Insights trong nội bộ công ty hoặc tổ chức đó.

 

Insights Connections là nền tảng kỹ thuật số của Insights Online dành cho Người hướng dẫn chính thức của Insightstrong đó bao gồm diễn đàn thảo luận trực tuyến và các tài nguyên được thiết kế nhằm hỗ trợ Người hướng dẫn chính thức của Insights trong quá trình cung cấp Sản phẩm Insights. Bạn có thể tìm đọc Thông báo quyền riêng tư của Insights Connections tại đây.

Chứng nhận Insights Discovery là sự kiện đào tạo do Insights tổ chức dành cho các cá nhân muốn trở thành Người hướng dẫn chính thức của Insights.

Bài Đánh giá Insights Discovery là công cụ đánh giá tâm lý do Insights sử dụng để tạo ra Sản phẩm Insights. Bài Đánh giá Insights Discovery gồm một loạt các câu miêu tả, và Người tham giasẽ phải đánh giá mức độ miêu tả chính xác của những tuyên bố này đối với bản thân họ và/hoặc các thiên hướng của họ.  Câu trả lời của bạn sẽ được xử lý bằng các thuật toán của chúng tôi, những thuật toán này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và quá trình phát triển tài sản trí tuệ trong nhiều thập kỷ, để tạo ra một Sản phẩm Insights (chẳng hạn như  Hồ sơ Cá nhân  Mô hình Bánh xe Đội nhóm).

 

Sự kiện Insights là thuật ngữ dùng để chỉ một buổi phỏng vấn, hội thảo, sự kiện trải nghiệm hoặc học tập có lồng ghép Sản phẩm Insights.

 

Insights Online là nền tảng trực tuyến do Insights vận hành cho phép (i) các cá nhân có thể truy cập Bài Đánh giá Insights Discovery; và (ii) những người được Insights ủy quyền có thể tiếp cận Sản phẩm Insights Products.

Sản phẩm Insights là các sản phẩm và dịch vụ do Insights phát triển, sở hữu hoặc cấp giấy phép và được tiếp thị hoặc sử dụng dưới thương hiệu và nhãn hiệu của Insights.  Những sản phẩm này có thể bao gồm các sản phẩm có chứa dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như nhưng không giới hạn trong: Hồ sơ Cá nhân, Thiên hướng Màu sắc và  Mô hình Bánh xe Đội nhóm.

Người tham gia là thuật ngữ dùng để chỉ người nhận được Sản phẩm Insights hoặc tham dự một Sự kiện Insights (hay nói cách khác là cá nhân thực hiện Bài Đánh giá Insights Discovery, người tham dự một Sự kiện Insights hoặc người có Hồ sơ Cá nhân liên quan được khởi tạo).

Đối tác là một Khách hàng của Insights, người đã mua Sản phẩm Insights nhằm lồng ghép vào trong sản phẩm/dịch vụ và/hoặc các chương trình áp dụng cho Khách hàngcủa riêng mình.  Đôi khi các Đối tác còn được gọi là "Nhà phân phối''.

 

Hồ sơ Cá nhân là hồ sơ được khởi tạo từ Bài Đánh giá Insights Discovery dành riêng cho người tham gia Hồ sơ Cá nhân được thiết kế nhằm giúp người tham gia nâng cao mức độ tự nhận thức và thường được sử dụng trong một trải nghiệm học tập hoặc huấn luyện.  Hồ sơ sẽ bao gồm các đồ thị, biểu đồ và thông tin mô tả cách thức làm sao những người có thiên hướng giống như bạn có thể hiểu được bản thân họ và người khác. Ví dụ, hồ sơ có thể có một chương về các điểm mạnh, điểm yếu và giá trị đóng góp cho đội nhóm, phong cách giao tiếp, hiệu quả bán hàng của bạn, cách bạn quản lý hoặc muốn được quản lý, môi trường làm việc lý tưởng của bạn, v.v.  Trong Hồ sơ Cá nhân, bạn sẽ thấy được Thiên hướng màu sắc và vị trí trong  Mô hình Bánh xe Đội nhóm của mình.

Mô hình Bánh xe Đội nhóm - Mô hình Bánh xe Đội nhóm xác định và biểu thị màu sắc của từng thành viên trong nhóm như đã thể hiện trong Hồ sơ Cá nhân  tương ứng trên một biểu đồ hình bánh xe mô tả thiên hướng màu sắc của cả đội nhóm.  ''Đội nhóm'' trong trường hợp này có thể là các nhóm làm việc cùng phòng ban, một nhóm đồng nghiệp, hoặc một nhóm cá nhân, tham gia Sự kiện Insights. Nếu bạn tham gia một Sự kiện Insights các cá nhân từ những tổ chức khác nhau tham dự, thì những cá nhân khác tham dự Sự kiện Insights đó sẽ tạo thành một Nhóm.  Mô hình Bánh xe Đội nhómcó thể do Người hướng dẫn chính thức của InsightsQuản trị viênkhởi tạo và mô hình này có thể được chia sẻ với các thành viên khác trong Nhóm, Đối tác của chúng tôi cũng như Khách hàng Trực tiếp.

Mô hình Bánh xe Đội nhómđược thiết kế để giúp các thành viên trong nhóm hiểu nhau hơn và biết cách giao tiếp hiệu quả hơn bằng cách áp dụng và học cách xác định đặc điểm màu sắc của từng thành viên trong nhóm.

Việc sử dụng và khởi tạo Hồ sơ và Mô hình Bánh xe Đội nhómtuân thủ theo Chính sách Sử dụng Hợp lý của chúng tôi. Bạn có thể xem thêm chính sách này tại đây.