Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Integritetspolicy för Insights Discovery Evaluator

Insights respekterar din integritet och tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Den här policyn reglerar hur vi använder den information du ger oss via Insights Discovery Evaluator. Vi samlar endast in information om dig via Insights Discovery Evaluator med ditt tillstånd och i enlighet med den här policyn.

Sammanfattning av policyn

När du genomför Insights Discovery Evaluator online skickas informationen du tillhandahåller säkert via internet till våra servrar i Storbritannien. Vi använder informationen för att skapa en Insights Discovery Personprofil. Här kan du se ett exempel på en personprofil. Din personprofil överlämnas till dig av en ackrediterad Insights Discovery konsult i en workshop eller vid en personlig återkoppling. Insights Discovery konsulten får inte lämna ut din personprofil till någon annan (inklusive din arbetsgivare eller organisation) utan ditt tillstånd.

Vi säljer aldrig personuppgifter om någon för något ändamål.

I resten av policyn, som följer nedan, förklarar vi utförligt:

 • vilka vi är
 • vilken information vi samlar in om dig
 • hur vi använder informationen du ger oss
 • hur du får tillgång till uppgifter om dig
 • var uppgifter om dig lagras och hur vi skyddar dem
 • länder till vilka uppgifter om dig kan överföras
 • hur länge vi behåller uppgifter om dig
 • hur du kan kontakta oss angående dina personuppgifter

Vilka vi är

Insights Learning & Development Limited (”Insights”) är registrerat i Skottland med företagsnummer SC107074. Vårt säte och globala huvudkontor finns på adressen Terra Nova, 3 Explorer Road, Dundee, DD2 1EG, Skottland, Storbritannien. Insights är ”dataansvarig” för all information som du skriver in i Insights Discovery Evaluator. Informationen du uppger lagras på våra dedikerade servrar i Storbritannien.

Ytterligare information om Insights och andra företag i The Insights Group finns på https://www.insights.com/se/vilka-vi-ar/ .

Vilken information vi samlar in om dig

Personuppgifter

När du har godkänt den här policyn ombeds du i Insights Discovery Evaluator att uppge följande obligatoriska personuppgifter:

 • En referenskod, som du tillhandahålls
 • Förnamn och efternamn
 • Namn på arbetsgivare/organisation
 • E-postadress
 • Kön

Preferensdata

När du har uppgett dina personuppgifter får du se en serie ordpar och blir ombedd att rangordna dessa enligt hur bra du anser att de beskriver dina preferenser. Insights använder svaren (som vi kallar ”preferensdata”) för att skapa din unika personprofil.

IP-adress

Våra servrar registrerar IP-adressen för datorn du använder när du genomför Insights Discovery Evaluator. Den här informationen används endast för att lösa tekniska problem som kan inträffa när du använder Insights Discovery Evaluator samt för att garantera webbplatsens säkerhet och funktion. Vi sparar IP-adresser i högst sex månader.

Hur vi använder informationen du ger oss

Insights använder personuppgifterna du uppger tillsammans med dina preferensdata för följande ändamål:

 • för att skapa din personprofil i en workshop eller vid en individuell återkoppling med en ackrediterad Insights Discovery konsult och
 • på begäran av din arbetsgivare eller organisation ger vi dem din ”färgdynamik” och ”hjulposition” samt skapar ett ”teamhjul” som visar hur du och dina kollegor befinner er i relation till varandra i färghjulet.

Vad är färgdynamik, hjulposition och teamhjul?

I personprofil exemplet finns mottagarens färgdynamik på sidan 38. Färgdynamiken representerar mottagarens unika mix av preferenser för hur han kommunicerar och interagerar med andra (det här förklaras ingående i workshoppen eller under din individuella genomgång). Kombinationen av medvetna färgenergier sammanfattas av hans hjulposition på Insights Discoverys 72-typshjul som finns på sidan 37. Var och en av de 72 typerna representerar en unik kombination av färgenergier.

Ett teamhjul är ett 72-typshjul där du får din hjulposition tillsammans med dina kollegor som i det här exemplet. I workshoppen får du lära dig hur informationen du får från hjulet kan hjälpa dig och ditt team att förstå varandra bättre och kommunicera effektivare.

Användning av personuppgifter efter workshoppen

Efter att du har deltagit i en workshop eller en återkoppling behåller Insights dina uppgifter på sina säkra servrar, såvida du inte ber oss att radera dem. Vi använder uppgifterna för följande ändamål:

 • Om du genomför Insights Discovery Evaluator igen vid ett senare tillfälle kan vi ge dig och den ackrediterade Insights Discovery konsulten din(a) tidigare personprofil(er) som hjälp vid nästa workshop eller återkoppling. Det hjälper dig att se hur dina preferenser kan förändras över tiden.
 • Det kan hända att vi ber dig om feedback, till exempel i form av kundundersökningar. Det kan även hända att vi skickar dig ytterligare information och tips på hur du ska få det mesta ut av din personprofil när du använder den i ditt fortsatta lärande och för att utvecklas.

Hur du får tillgång till uppgifter om dig

För att få din personprofil måste du delta i en workshop, en individuell återkoppling eller ett handledningsmöte med en Insights-ackrediterad konsult. Vi ger den ackrediterade tillgång till din personprofil och preferensdata innan hen ger den till dig. Alla Insights-ackrediterade är anställda hos eller konsulter för antingen:

 • Insights eller ett regionalt Insights-kontor
 • en oberoende licensierad distributör eller
 • företaget eller organisationen som köpte profilen åt dig (det innebär oftast att den ackrediterade är anställd av din arbetsgivare).

Ett villkor i ackrediteringen för Insights konsulter är att de hanterar alla personuppgifter strikt konfidentiellt och i enlighet med den här policyn. Dina uppgifter kommer endast att lämnas ut till andra, inklusive kollegor och arbetsgivare, då det antingen (a) är uttryckligen tillåtet av den här policyn eller (b) om du har gett ditt uttryckliga medgivande. Under en workshop kan du bli inbjuden av konsulten att dela din information från profilen med gruppen. Du bestämmer dock själv om du vill dela din profil.

Insights-ackrediterade kan ha administrativa assistenter som hjälper dem att förbereda profiler. Vi ger endast administrativa assistenter tillstånd att hantera profiler i syftet att hjälpa konsulten eller för att ge en kopia direkt till dig.

På begäran tillhandahåller vi ett teamhjul till arbetsgivare eller organisationer. Vi lämnar dock aldrig ut din personprofil utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi säljer aldrig personuppgifter till någon för något ändamål och vi använder aldrig din personprofil, dina personuppgifter eller dina preferensdata i marknadsföringssyfte.

Var uppgifter om dig lagras och hur vi skyddar dem

Alla uppgifter som samlas in via Insights Discovery Evaluator överförs tryggt och säkert via internet med TLS-protokoll med 256 bitars kryptering eller bättre. Uppgifterna lagras i databasen Insights Online i ett ISO 27001-certifierat datacenter i Storbritannien.

Insights har implementerat säkerhetspolicyer, regler och tekniska åtgärder som motsvarar eller överträffar branschnormen för att skydda dina uppgifter. Dessa säkerhetsåtgärder är utformade för att förhindra obehörig åtkomst, olämplig användning eller spridning, obehörig modifiering, olaglig förstörelse och oavsiktlig förlust.

Länder till vilka uppgifter om dig kan överföras

Insights tillhandahåller produkter och tjänster till kunder i hela världen. Vi kommer dock att lagra dina preferensdata och din personprofil i vårt datacenter i Storbritannien. Endast vid följande tillfällen kommer vi att överföra data utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES):

 • du befinner dig utanför EES och vi överför dina uppgifter till dig, eller
 • vi överför uppgifter om dig till en konsult som har fått i uppdrag att överlämna uppgifterna till dig, och konsulten är skyldig att behandla personuppgifter enligt den här policyn och i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 [2016] och Europeiska unionens officiella tidning L119/1).

Insights upprätthåller samma höga nivå på dataskydd på alla platser där vi är verksamma även på platser där lagarna ställer lägre krav.

Hur länge vi behåller uppgifter om dig

Insights behåller endast uppgifterna så länge som krävs för att uppnå dessa ändamål. På din begäran raderar vi alla dina personuppgifter från våra register. Begäran om att personuppgifter ska raderas skickas till vårt dataskyddsombud via e-post (legal@insights.com) eller till postadressen i slutet av denna policy.

Hur du kan kontakta oss angående dina personuppgifter

Vid frågor angående policyn kontakta:

The Data Protection Officer

Insights Learning and Development Limited

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

Skottland

Storbritannien

Tel: +44 (0)1382 908050

E-post: legal@insights.com

Låt oss hjälpa ditt företag idag. Kontakta oss nu och påbörja er resa.