Globala kontor

Visit this country's website Visa alla globala kontor

Svenska Insights Online integritetsmeddelande

Välkommen till integritetsmeddelandet för Insights Onlineformulär (”Onlineformulär”).

Se till att du läser och förstår detta integritetsmeddelande innan du använder Onlineformuläret. Om det finns något som du inte förstår ska du kontakta oss.

Om du anger personuppgifter för en annan person måste du säkerställa att de förstår detta integritetsmeddelande innan du skickar in deras personuppgifter. Förklara för dem precis vad du gör för dem.

Lämna inte in några personuppgifter till oss om du inte är berättigad att göra det.

Detta integritetsmeddelande:

Vi vill att du ska förstå hur och varför vi samlar in dina personuppgifter och hur de används genom hela processen.

Detta integritetsmeddelande publicerades 2020-12-21 och uppdaterades senast [2021-10-08]

Vi försöker hela tiden förbättra våra processer och vi kanske behöver uppdatera detta integritetsmeddelande ibland.Vi håller dig informerad om uppdateringar via e-postadressen som du ger oss när du använder Onlineformuläret. Meddela oss därför om din information ändras.

Ord med inledande versal i detta meddelande, som inte förekommer i början av en mening, är namn eller har en särskild betydelse som definieras i detta meddelande.

Vilka är vi?

Vi är Insights Learning and Development Limited, ett företag som är registrerat i Skottland med företagsnummer SC107074. Hänvisningar till ”vi” ”vår” eller ”oss” betyder Insights Learning and Development Limited och våra relevanta dotterbolag.  Detta integritetsmeddelande styr våra metoder i samband med Onlineformuläret och alla personuppgifter som du tillhandahåller via Onlineformuläret. Det styr inte någon annan parts metoder.

Insights Learning and Development Limited:s registrerade adress är Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG.

Vi samlar in dina personuppgifter med hjälp av vårt Onlineformulär. Vi använder, lagrar och ansvarar för sådana data och utför alla våra aktiviteter i enlighet med gällande lagar. Detta brukar normalt vara UK Data Protection Act 2018 och UK General Data Protection Regulation.  Om du förser en av våra dotterbolag med personuppgifter, kan det hända att de hanterar dina personuppgifter i enlighet med sina lokala dataskyddslagar.

Vi definieras som registeransvarig enligt lagen i Storbritannien.

Om du är kund till en Insights-distributör eller -partner, som kan vara fallet om ditt Onlineformulär tillhandahålls av en organisation som varken är din arbetsgivare eller Insights, bör du även läsa den aktuella distributörens eller partnerns integritetsmeddelande.

Distributörer och partner kan använda dina personuppgifter för sina egna syften, förutsatt att det finns en laglig grund för detta. Organisationen bör förklara detta för dig, och de bör även ha sitt eget integritetsmeddelande. Insights ansvarar inte för databearbetningsaktiviteter som utförs av deras distributörer eller partner när de agerar som oberoende registeransvarig. Som oberoende registeransvarig avgör de vilka ändamål, metoder och medel de använder för sina bearbetningsaktiviteter. Om du har några problem gällande hur en av våra partner eller distributörer hanterar dina data behöver du åtgärda det direkt eller via regulatorn, men meddela även oss. Vi tar sådana problem mycket allvarligt och undersöker alla klagomål och behandlar dina kommunikationer med respekt. Om du är osäker på om du kommer åt ett av våra frågeformulär via en partner eller en distributör ska du kontakta oss.

Vad är Onlineformuläret och Teamhjulet?

Onlineformuläret

Onlineformuläret  ställer ett antal frågor till dig. Dina svar bearbetas av vår algoritm för att skapa en personlig ”Profil”. Din Profil består av diagram och textavsnitt som beskriver hur någon med dina preferenser kan förstå mer om sig själv och andra. Vi använder denna information för att ge dig insikter om dig själv med Insights.

Även om vi använder dina svar på våra frågor till att skapa en Profil, innebär det inte ”profilering” enligt beskrivningen i Storbritanniens dataskyddslag, eftersom vi inte använder din information till att fatta automatiska beslut.

Din Profil tillhandahålls dig i utbildnings- eller träningssyfte.

Teamhjulet

Förutom en Profil, kan Insights generera ett Teamhjul som identifierar och spårar alla medlemmars färgpreferenser från deras Profiler på ett diagram i hjulformat som visar Teamets preferenser. ”Team” i detta sammanhang kan betyda avdelningsteam, grupper med kolleger, eller andra grupper av individer, inklusive på utbildningsevenemang. Teamhjulet är utformat för att hjälpa medlemmar i ett team att förstå varandra bättre och kommunicera på ett mer effektivt sätt genom att använda hjulet och lära sig hur man identifierar de andra medlemmarnas färgpreferenser. Teamhjulet kan genereras av Insights Ackrediterade Användare, Kundadministratörer och Insights-administratörer och kan delas med andra medlemmar i ditt team, våra partner och din arbetsgivare eller organisation.

Insights Ackrediterad Användare betyder personer som har fått utbildning, instruktioner och ackreditering från Insights, och som kan använda och leverera produkter från Insights; Kundadministratör betyder anställda eller kontraktsanställda hos arbetsgivare eller organisationer som efterfrågar Onlineformuläret och har en administrativ funktion som hjälper Insights Ackrediterade Användare; och Insights-administratörer betyder anställda hos Insights som har en administrativ funktion.

Användning och skapande av Profiler och Teamhjul begränsas och styrs av vår Policy för tillåten användning, som du kan läsa här.

Insights kunder, distributörer eller partner får inte skapa eller använda Profiler eller Teamhjul på ett sätt som inte överensstämmer med Policyn för tillåten användning, såvida de inte kan fastställa en rättslig grund för det. I sådana fall bör du få ett integritetsmeddelande från dem som beskriver den rättsliga grunden och berättar hur och varför de kommer att bearbeta dina data.  Se till att du läser alla integritetsmeddelanden som skickas till dig för att säkerställa att du förstår hur dina personuppgifter bearbetas av alla parter som har tillgång till dem.

Undantag

Du har rätt att inte tillhandahålla några personuppgifter. Du har också rätt att sluta delta i Personliga profiler och/eller Teamhjul när som helst genom att kontakta oss via e-post: clientservices@insights.com.

Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter, eller om du väljer att sluta delta, kan det fördröja eller förhindra oss från att tillhandahålla några av våra produkter och tjänster, eller så kanske du inte får full nytta av dem. Det finns dock inga krav på att du förser oss med några data som vi efterfrågar, och du har rätt att sluta delta när som helst.

Personuppgifter som vi samlar in

När du använder eller kommer åt Onlineformuläret kan vi samla in följande information:

 • Ditt fullständiga namn
 • E-postadress till arbetet
 • En sekundär e-postadress
 • Ditt tilltalsnamn
 • Ditt föredragna språk
 • Dina föredragna pronomen
 • Bosättningsland (valfritt)
 • Åldersintervall (valfritt)
 • Jobbtitel (valfritt)
 • Tjänstetid (valfritt)
 • Jobbnivå (valfritt)
 • Sektor (valfritt)
 • Delsektor (valfritt)
 • Svar på Onlineformuläret – dina svar på frågorna om preferenser.

Dessa personuppgifter krävs för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla våra produkter och tjänster, inklusive en Profil och Teamhjulet. Vi kan tillhandahålla dessa till dig, våra ackrediterade användare (oavsett om de ingår i din organisation eller har samma arbetsgivare), vår distributör eller partner, och för andra ändamål som anges i detta integritetsmeddelande.

Hur dina personuppgifter samlas in

Vi brukar samla in dina personuppgifter när du blir inbjuden att registrera dig för ett Onlineformulär och när du har fyllt i Onlineformuläret. Vi kan även samla in information från tredje parter, som till exempel:

 • Din arbetsgivare eller organisation, (vi kan t.ex. få ditt namn och din e-postadress från en kollega eller arbetsgivare när de ber oss att bjuda in dig till en utbildning);
 • En Insights Ackrediterad Användare eller Kundadministratör (t.ex när de vill bjuda in dig eller organisera en utbildning); eller
 • Våra partner eller distributörer som använder Insights för att förse dig med produkter och tjänster.

-Cookies

Vi använder cookies för autentisering och analys när du använder Onlineformuläret.  Vår policy gällande cookies finns här.

Hur och varför vi använder personuppgifter

Enligt dataskyddslagen får vi endast använda personuppgifter om vi har en giltig anledning. Sådana anledningar inkluderar:

 • att uppfylla våra rättsliga skyldigheter
 • för att skapa ett kontrakt med personen vars personuppgifter kommer att användas
 • för att vidta åtgärder innan vi ingår kontrakt med personen vars personuppgifter kommer att användas
 • för våra berättigade intressen* eller en tredje parts berättigade intressen; eller
 • när du har gett samtycke.

*Ett berättigat intresse föreligger om det finns ett affärsmässigt eller kommersiellt behov av att använda personuppgifter som inte uppvägs av rättigheter och intressen hos den person vars uppgifter ska användas.

Tabellen nedan förklarar hur vi använder personuppgifter, samt våra anledningar till användningen:

Vad vi använder dina personuppgifter för

Vår rättsliga grund

Att förse dig med våra produkter och tjänster emellanåt enligt ett kontrakt som vi har med din arbetsgivare och/eller organisation.

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen – t.ex. för att emellanåt ge din arbetsgivare och/eller organisation stöd att utveckla din professionella utbildning och teamarbete samt för att förse dig med våra produkter och tjänster i enlighet med kontraktet som vi har avtalat med dem.

För att skapa en ”Profil” baserad på dina svar på Insights Onlineformulär.

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen – t.ex. för att emellanåt ge dig, din arbetsgivare och/eller organisation stöd att utveckla din professionella utbildning och teamarbete samt för att förse dig med våra produkter och tjänster i enlighet med kontraktet som vi har avtalat med dem.

Enligt vår policy för datalagring kan vi emellanåt även lagra en kopia av dina svar på onlineformuläret i vårt register för att göra det möjligt för dig att spåra din livslånga inlärningsupplevelse genom att jämföra olika Personliga Profiler som du har fyllt i för att upptäcka mer om dig själv och för att göra det möjligt för Insights Ackrediterade Användare att samarbeta med dig under dina utbildningar. Detta gör det möjligt för dig som individ att använda våra tjänster fullt ut.

För att skapa ett ”Teamhjul”, som gör det möjligt för dig att se hur du och andra platsar i ditt team och för att kunna förstå och koppla ihop medlemmar i teamet på ett bättre sätt.

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen – t.ex. för att emellanåt ge din arbetsgivare och/eller organisation stöd att utveckla din professionella utbildning och teamarbete samt för att förse dig med våra produkter och tjänster i enlighet med kontraktet som vi har avtalat med dem.

Enligt vår policy för datalagring kan vi emellanåt även lagra en kopia av din position på Teamhjulet i vårt register för att göra det möjligt för dig att spåra dina framsteg och för att göra det möjligt för Insights Ackrediterade Användare att samarbeta med dig och dina kolleger under dina utbildningar. Genom att jämföra dina olika positioner på Teamhjulet kan du tydligt se alla förändringar till dina preferenser och inom olika team under din livslånga inlärningsupplevelse.  Denna bearbetning gör det möjligt för dig som individ att använda våra tjänster fullt ut och för oss att följa dig under din resa.

För att bearbeta dina personuppgifter med hjälp av vår algoritm och skapa en Personlig Profil som är unik för dig. Den Personliga Profilen har utformats för att hjälpa dig att förstå dig själv bättre.

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen – t.ex. för att emellanåt ge din arbetsgivare och/eller organisation stöd att utveckla din professionella utbildning och teamarbete samt för att förse dig med våra produkter och tjänster i enlighet med kontraktet som vi har avtalat med dem.

För att rapportera till dig om din Personliga Profil antingen direkt eller via en Insights Ackrediterad Användare. För att överföra personuppgifter till den Ackrediterade Användaren.

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen – t.ex. för att emellanåt ge din arbetsgivare och/eller organisation stöd att utveckla din professionella utbildning och teamarbete samt för att förse dig med våra produkter och tjänster i enlighet med kontraktet som vi har avtalat med dem. Denna träning har också utformats för att hjälpa dig att förstå dig själv bättre.

För att tillhandahålla en workshop eller utbildning till dig och andra kolleger och deltagare.

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen – t.ex. för att emellanåt ge din arbetsgivare och/eller organisation stöd att utveckla din professionella utbildning och teamarbete samt för att förse dig med våra produkter och tjänster i enlighet med kontraktet som vi har avtalat med dem. Upplevelsen har också utformats för att hjälpa dig att förstå dig själv bättre.

För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. att föra ett register över deltagare för brandsäkerhetsförordningar.

För att ge dig åtkomst till Onlineformuläret.

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen – t.ex. för att emellanåt ge din arbetsgivare och/eller organisation stöd att utveckla din professionella utbildning och teamarbete samt för att förse dig med våra produkter och tjänster i enlighet med kontraktet som vi har avtalat med dem.

För att göra det möjligt för dig att komma åt och använda våra produkter och tjänster vid behov. Vi ber dig att ange en sekundär e-postadress som gör det möjligt för dig att återställa ditt konto om du har tappat bort ditt lösenord eller för att ge dig åtkomst till din Profil när du har lämnat arbetsgivaren eller organisationen med vilken du fyllde i Onlineformuläret.

Leta efter och agera på återkoppling om produkter och tjänster som vi har tillhandahållit till dig.

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen – för att hjälpa oss att tillhandhålla en bra standard av produkter och tjänster.

För att hantera vår pågående relation och för att ge dig åtkomst till våra produkter.

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen – hålla kontakt med våra användare och säkerställa att (beroende på vår policy för datalagring) våra användare kan komma åt våra produkter och tjänster under sin inlärningsupplevelse, trots förekomst eller ändring av andra relationer, t.ex. eventuell fusion, fission, ändring av företagsammansättning eller identitet av organisationen genom vilken du fyller i Onlineformuläret, alla ändringar till din arbetsgivare eller din anställningsstatus samt alla ändringar till avtalet mellan Insights och någon av dess kunder, partner, distributörer eller andra mellanhänder.

Uppdatera och förbättra våra interna register.

För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. att säkerställa att register är korrekta och uppdaterade.) 

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen, t.ex. att säkerställa att vi kan hålla kontakt med våra användare med avseende på leverans av tjänster.

Säkerställa att företagspolicier följs, t.ex. policier som täcker säkerhet och internetanvändning.

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen, t.ex. för att säkerställa att vi följer våra egna interna procedurer, så att vi kan leverera bästa möjliga tjänst till dig.

Samla in och tillhandahålla information som krävs för eller gäller revision, frågor eller undersökningar av tillsynsmyndigheter.

Att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Anledningar som gäller drift, t.ex. att bli mer effektiva samt förbättra träning och kvalitet.

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen, d.v.s. att vara så effektiva som möjligt så att vi kan kan leverera bästa möjliga tjänst till dig.

Forsknings- och utvecklingssyften, som att utveckla nya produkter, förbättra befintliga produkter och upprätthålla och förbättra kvalitet.

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen, d.v.s. att att vara så bra på det vi gör som möjligt så att vi kan kan leverera bästa möjliga tjänst till dig.

Statistisk analys som hjälper oss att hantera vår interna praxis t.ex. i samband med våra finansiella resultat, kundbas, arbetstyp eller andra effektivitetsåtgärder.

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen, d.v.s. att vara så effektiva som möjligt så att vi kan leverera bästa möjliga tjänst till dig.

Förhindra obehörig åtkomst och ändringar till system.

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen, d.v.s. för att förhindra och upptäcka brottsliga aktiviteter som kan skada både oss och dig.


Att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Extern revision och kvalitetskontroll, t.ex. för ISO-ackreditering och revision av våra konton.

För våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen, d.v.s. för att upprätthålla våra ackreditationer så att vi kan visa att vi arbetar med en hög standard.


För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter

För att tillhandahålla kopior av din Profil och Teamhjul till Insights Ackrediterade Användare* hos våra distributörer eller partner.

För Insights berättigade intressen, eller en tredje parts berättigade intressen – t.ex. för att göra det möjligt för våra distributörer och partner att tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig, vilket inkluderar produkter och tjänster från Insights.

Jurisdiktioner som kräver samtycke

Om du är en enskild person baserad i en jurisdiktion som kräver samtycke för att bearbeta dina personuppgifter, ber vi om ditt uttryckliga samtycke innan vi samlar in eller använder dina personuppgifter, såvida det inte går att antyda ditt samtycke p.g.a. dina handlingar eller brist på handling. När vi fastställer vilken form av samtycke som är lämplig, överväger vi hur känsliga personuppgifterna är, anledningarna till att samtycket samlas in, samt dina rimliga förväntningar som registrerad. När personuppgifter används för ett nytt ändamål dokumenterar vi det nya ändamålet och ber om ditt samtycke för detta ändamål.

Försäljning av personuppgifter

Insights tar betalt av din arbetsgivare eller organisation för tjänsterna som de tillhandahåller men säljer inte personuppgifter till tredje parter.

Personuppgifter i en särskild kategori

Personuppgifter i en särskild kategori inkluderar information som t.ex. etnisk tillhörighet, politiska och religiösa åsikter, medlemskap i fackföreningar, hälsa och uppgifter om en persons sexliv. Mer skydd krävs för sådana uppgifter eftersom de är känsliga och kan påverka en persons rättigheter och friheter. Insights använder ingen särskild kategori för personuppgifter.

Vem delar vi dina personuppgifter med

Vi delar regelbundet dina personuppgifter med:

 • Insights Ackrediterade Användare som är utbildade i att leverera inlärningsupplevelser till deltagare eller användare. En Insights Ackrediterad Användare kan vara en anställd eller konsult hos Insights, en anställd eller konsult hos din arbetsgivare eller organisation, eller en anställd eller konsult hos en av våra partner eller distributörer.
 • Administrativ personal som hjälper organisationen med sina inlärningsupplevelser
 • Arbetsgivare och andra organisationer som du arbetar för. Detta är begränsat till endast Teamhjulet.
 • Våra distributörer och partner när de tillhandahåller produkter och tjänster till Insights
 • Personer som utför tjänster för vår räkning. Om vi använder databehandlare säkerställer vi att vi har lämpliga kontrakt med dem och att de är skyldiga att följa våra instruktioner

Vi kan även dela våra data med andra tredje parter om du ber oss att göra det.

Vi begränsar åtkomst till dina personuppgifter till aktörer som har ett äkta behov av att använda dem för sin verksamhet. De som bearbetar din information får endast göra det på ett auktoriserat sätt och de omfattas dessutom av sekretessplikt. Om din arbetsgivare förvärvar eller bearbetar några av dina personuppgifter görs detta i egenskap av oberoende registeransvarig; det måste finnas en rättslig grund för sådan bearbetning, och du måste informeras om hur och varför de bearbetar dina personuppgifter. Vi erbjuder inte Profiler för arbetsgivare, men vi kan inkludera dem med Teamhjul.

Företag som ingår i Insights-gruppen kan också dela personuppgifter med varandra. Vi har gruppavtal på plats för att säkerställa att alla personuppgifter som delas på detta sätt är skyddade.

Var vi lagrar dina personuppgifter

Information lagras på våra AWS-servrar i Dublin och kan lagras på vårt kontor och på kontor som tillhör företag som ingår i vår företagsgrupp, Insights tredje parter, partner eller tjänsteleverantörer, representanter och agenter enligt beskrivningen ovan (se ”Vilka vi delar dina personuppgifter med”).

Vissa av dessa tredje parter kan vara baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller platsen där du är baserad.

Överföring av personuppgifter från platsen där du är baserad – internationella överföringar

För att kunna leverera våra tjänster till dig är det ibland nödvändigt att dela dina personuppgifter utanför Storbritannien, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller platsen där du är baserad, till exempel:

 • med våra kontor eller andra företag inom vår grupp;
 • med våra tjänsteleverantörer
 • med våra kunder
 • med våra ackrediterade användare
 • med våra partner och distributörer
 • om du är baserad utanför Storbritannien UK/EES, behöver vi överföra dina personuppgifter till våra servrar inom UK/EES och tillbaka till platsen där du befinner dig
 • om det finns en internationell dimension för tjänsterna som vi tillhandahåller till dig.

Vi överför endast dina personuppgifter internationellt om vi har lämpliga policier, processer och säkerhetsåtgärder på plats och rättslig grund enligt gällande lagar.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter från vårt register när som helst genom att  skicka e-post till clientservices@insights.com.

I annat fall lagras dina personuppgifter efter att data har samlats in och bearbetats och resultaten har skickats till dig:

 • för att svara på dina önskemål, frågor, klagomål eller anspråk
 • så att vi kan vara säkra på att vi har behandlat dig på ett rättvist sätt
 • för att lagra register som krävs enligt lag
 • ifall du vill att vi ska spåra ändringar till din Profil och din position i Teamhjulet över tid

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppnå ändamålen ovan. Vi kommer automatiskt att ta bort eller göra dina personuppgifter anonyma när dessa ändamål har uppnåtts.

Det fjärde ändamålet, att spåra din utveckling, sker efter en periods inaktivitet. Exempel på inaktivitet kan inkludera:

Ingen Profil har skapats på de senaste 2,5 åren

Ingen Profil har laddats ned på de senaste 2,5 åren

Ingen Profil har lagts till i Teamhjulet på de senaste 2,5 åren

Du har dock alltid rätt att begära att dina personuppgifter raderas.

Data som har gjorts anonym kan inte längre användas för att identifiera dig och lagen anser att sådana data inte utgör någon risk för individens integritet, vilket innebär att vi kan använda sådana data för valfria ändamål. Även om data har gjorts anonym kan vi använda anonyma personuppgifter för syften som inkluderar att testa våra IT-system, forskning, dataanalys, förbättra tjänsten samt utveckla nya produkter och funktioner. Vi kan även dela anonym information med andra.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter, som du kan utöva utan kostnad:

Åtkomst

Rätten att få en kopia av dina personuppgifter

Rättelse

Rätten att begära att vi korrigerar eventuella fel i dina personuppgifter

Att bli bortglömd

Rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter

Begränsning av bearbetning

Rätten att begära att vi begränsar bearbetning av dina personuppgifter

Dataportabilitet

Rätten att få tillgång till personuppgifterna som du tillhandahåller till oss, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och/eller att överföra dessa data till en tredje part

Göra invändningar

Rätten att göra invändningar: 
—när som helst till att dina personuppgifter bearbetas för direktreklam (inkl. profilering). Insights bearbetar inte personuppgifter på ett sådant sätt.
— till vår fortsatta bearbetning av dina personuppgifter, t.ex. bearbetning som utförs för våra berättigade intressen.

Används inte för att fatta automatiska beslut om individer

Rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart bygger på automatiserad behandling (inkl. profilering) som leder till rättslig verkan som gäller dig eller påverkar dig på ett betydande sätt. Insights bearbetar inte personuppgifter på ett sådant sätt.

Mer information om dessa rättigheter, inklusive omständigheterna där de gäller finns i dokumentet Guidance from the UK Information Commissioner’s Office (ICO) on individuals’ rights under the General Data Protection Regulation.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter ska du:

 • skicka e-post till vårt dataskyddsombud på dpo@insights.com; och
 • berätta för oss:
  • vilken eller vilka rättigheter du vill utöva och
  • vilken informationen din begäran gäller.

För att hålla dina data säkra måste vi kanske be om legitimation och din adress innan vi kan förse dig med någon information.

Hålla dina personuppgifter säkra

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter tappas bort av misstag eller används på ett olagligt sätt.

Vi har även infört procedurer för att hantera misstänkta datasäkerhetsöverträdelser. Vi meddelar dig och tillämpliga regulatorer om sådana misstänkta datasäkerhetsöverträdelser när det krävs enligt lag.

Lämna in ett klagomål

Vi hoppas att vi kan lösa alla frågor eller bekymmer som du har gällande vår användning av din information.

Allmänna dataskyddsförordningen ger dig även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet till det land i EU (eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) där du arbetar, där du brukar vara bosatt eller där den påstådda överträdelsen av dataskyddslagar inträffade. Tillsynsmyndigheten i Storbritannien är Information Commissioner, som kan kontaktas på https://ico.org.uk/concerns eller via telefon: 0303 123 1113. Du kan kontakta dem oavsett om du bor i Storbritannien eller inte.

Kontaktinformation för myndigheter i EES, Schweiz och andra länder utanför Europa (inkl. USA och Kanada) finns här

Så här kontaktar du oss

Kontakta vårt dataskyddsombud via post, e-post eller telefon på:

dpo@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

Tel: +44 (0)1382 908050

Dataskyddsombudets kontaktinformation

DPO@insights.com

Låt oss hjälpa din verksamhet idag. Kontakta oss nu för att påbörja din resa.

Kontakta oss