Global Coverage

Visit this country's website View our global coverage

Oznámení o ochraně osobních údajů Insights Online v češtině

Seznamte se s oznámením o ochraně osobních údajů v souvislosti s online dotazníkem Insights (dále jen „dotazník“).

Před použitím tohoto dotazníku si přečtěte toto oznámení o ochraně osobních údajů a ujistěte se, že mu rozumíte. Pokud pro vás bude něco nesrozumitelné, kontaktujte nás.

V případě, že poskytujete osobní údaje týkající se jiné osoby, ujistěte se, že před odesláním jejích osobních údajů porozuměla tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů. Informujte ji přesně o tom, co pro ni děláte.

Nemáte-li k tomu oprávnění, neposkytujte nám prosím žádné osobní údaje.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů:

Chceme, aby vám bylo jasné, jak a proč shromažďujeme vaše osobní údaje a jak jsou v průběhu celého procesu používány.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo zveřejněno 21. prosince 2020 a naposledy aktualizováno dne [8. října 2021].

Neustále se snažíme zlepšovat naše procesy a je možné, že budeme muset toto oznámení o ochraně osobních údajů občas aktualizovat.O aktualizacích vás budeme informovat pomocí e-mailové adresy, kterou nám poskytnete při používání dotazníku, proto nám dejte vědět, pokud se vaše údaje změní.

Určitá slova v tomto oznámení mohou začínat velkým písmenem i v jiných pozicích než na začátku věty, pak se jedná o názvy nebo vlastní jména. V anglické verzi se také jedná o slova, která mohou mít zvláštní význam definovaný v tomto oznámení.

Kdo jsme?

Jsme Insights Learning and Development Limited, společnost registrovaná ve Skotsku pod číslem SC107074, a pokud v tomto oznámení používáme výraz „my“ a ostatní mluvnické tvary tohoto zájmena, jedná se o Insights Learning and Development Limited a naše příslušné dceřiné společnosti.  Toto oznámení o ochraně osobních údajů upravuje naše postupy ve vztahu k dotazníku a k osobním údajům, které nám prostřednictvím tohoto dotazníku poskytnete. Neupravuje postupy žádné jiné strany.

Adresa sídla společnosti Insights Learning and Development Limited je Terra Nova, 3 Explorer Road, Technology Park, Dundee, DD2 1EG.

Vaše osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím našeho dotazníku. Tyto údaje používáme, uchováváme a odpovídáme za ně a veškeré naše činnosti provádíme v souladu se všemi příslušnými právními předpisy. Obecně se bude jednat o zákon o ochraně osobních údajů ve Spojeném království z roku 2018 (UK Data Protection Act 2018) a obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve Spojeném království (UK General Data Protection Regulation).  Pokud poskytnete osobní údaje jedné z našich dceřiných společností, může tato společnost s vašimi osobními údaji nakládat v souladu s místními předpisy o ochraně osobních údajů.

V rámci právního řádu Spojeného království jsme definováni jako správce údajů.

Pokud jste zákazníkem distributora nebo partnera společnosti Insights, což může být případ, pokud vám zmíněný dotazník poskytuje organizace, která není ani vaším zaměstnavatelem, ani Insights, měli byste si také přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů tohoto distributora nebo partnera.

Distributoři a partneři mohou používat vaše osobní údaje pro své vlastní účely za předpokladu, že k tomu existují právní důvody. Tuto skutečnost by vám měla daná organizace objasnit a měla by vám poskytnout své oznámení o ochraně osobních údajů. Společnost Insights neodpovídá za činnosti zpracování osobních údajů u svých distributorů nebo partnerů, kteří jednají jako nezávislí správci údajů. Jako nezávislí správci sami určují účel, způsob a prostředky pro své činnosti zpracování. Pokud máte nějaké problémy se způsobem, jakým některý z našich partnerů nebo distributorů nakládá s vašimi osobními údaji, budete to muset řešit přímo s ním nebo prostřednictvím regulátora. Dejte nám ale každopádně vědět. Tyto záležitosti bereme velmi vážně a všechny stížnosti prošetříme. S vaší komunikací budeme nakládat s patřičným respektem. Pokud si nejste jisti, zda k některému z našich dotazníků přistupujete prostřednictvím partnera nebo distributora, kontaktujte nás.

V čem spočívá dotazník a kruh týmu (Team Wheel)?

Dotazník

V dotazníku budete požádáni o zodpovězení určitého počtu otázek. Vaše odpovědi budou zpracovány naším algoritmem a na jejich základě vám vytvoříme osobní profil (dále jen „profil“). Váš profil se skládá z grafů a textových pasáží, které popisují, jak osoba s vašimi osobními preferencemi může lépe porozumět sobě a ostatním. Tyto informace používáme k usnadnění vaší cesty k sebeuvědomění s pomocí Insights.

Ačkoli vaše odpovědi na naše otázky používáme k vytvoření profilu, neprovádíme „profilování“, jak je definováno právní úpravou ochrany osobních údajů ve Spojeném království, protože vaše údaje nepoužíváme pro účely automatického rozhodování.

Váš profil vám bude poskytnut v souvislosti s výukou nebo koučováním.

Kruh týmu (Team Wheel)

Kromě profilu může společnost Insights sestavit také tzv. kruh týmu, který určí a barevně vykreslí osobní preference u jednotlivých členů týmu z profilu do grafu ve tvaru kruhu zobrazujícího preference týmu. Tým může v tomto kontextu znamenat kolektivy v oddělení, skupiny kolegů nebo jiné skupiny osob, a to i během účasti na vzdělávací akci. Kruhy týmu jsou navrženy tak, aby jednotlivým členům týmu pomáhaly lépe si rozumět a efektivněji komunikovat díky tomu, že budou využívat a naučí se určovat barevně vyznačené preference každého člena týmu. Kruhy týmu mohou být sestaveny akreditovanými zástupci společnosti Insights, administrátory klientů a administrátory Insights a mohou být sdíleny s dalšími členy vašeho týmu, našimi partnery a vaším zaměstnavatelem nebo vaší organizací.

Akreditovaní zástupci společnosti Insights jsou osoby, které u společnosti Insights absolvovaly školení, dostaly instrukce a získaly akreditaci a které mohou používat a dodávat produkty Insights. Administrátoři klientů jsou zaměstnanci a smluvní partneři zaměstnavatelů nebo organizací využívajících dotazníků na svoji žádost, kteří působí v administrativní roli a asistují akreditovaným zástupcům společnosti Insights. Administrátoři Insights jsou zaměstnanci společnosti Insights, kteří působí v administrativní roli.

Používání a vytváření profilů a kruhů týmu podléhá omezením a řídí se našimi zásadami přijatelného používání, které najdete zde.

Pokud k tomu nejsou schopni doložit právní důvody, nesmějí klienti, distributoři ani partneři Insights vytvářet ani používat profily nebo kruhy týmu způsobem, který není v souladu se zásadami přijatelného používání. V opačném případě byste od nich měli obdržet oznámení o ochraně osobních údajů, v němž budou tyto právní důvody uvedeny a sdělí vám, jak a proč budou vaše údaje zpracovávat.  Nezapomeňte si přečíst veškerá oznámení o ochraně osobních údajů, která vám byla poskytnuta, abyste si byli jisti, že rozumíte tomu, jak všechny strany, které k nim mají přístup, zpracovávají vaše osobní údaje.

Zrušení účasti

Máte právo své osobní údaje neposkytnout. Máte také právo kdykoli se z účasti na osobních profilech a/nebo kruzích týmu odhlásit tak, že nás kontaktujete e-mailem na adrese: clientservices@insights.com.

Pokud své osobní údaje neposkytnete nebo se rozhodnete se odhlásit, může nás to zdržet v poskytování některých našich produktů a služeb nebo nám toto poskytování zcela znemožnit, případně vám to může bránit v plném využití jejich výhod. Přesto nejste povinni poskytnout nám kterékoli z údajů, které požadujeme, a máte plné právo kdykoli se odhlásit.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Když přistupujete k dotazníku nebo jej používáte, můžeme shromažďovat následující informace, kterými jsou:

 • vaše celé jméno,
 • vaše pracovní e-mailová adresa,
 • sekundární e-mailová adresa,
 • jméno, pod kterým jste známí,
 • váš upřednostňovaný jazyk,
 • upřednostňované rodové zájmeno,
 • země trvalého pobytu (volitelné),
 • věková skupina (volitelné),
 • pracovní zařazení (volitelné),
 • délka pracovního poměru (volitelné),
 • úroveň pracovní pozice (volitelné),
 • sektor (volitelné),
 • podsektor (volitelné),
 • odpovědi v dotazníku – vaše odpovědi na otázky ohledně osobních preferencí.

Tyto osobní údaje jsou nutné k tomu, abychom mohli poskytovat naše produkty a služby, včetně profilu a kruhu týmu. Můžeme je předat vám, našim akreditovaným zástupcům (ve vaší organizaci nebo u vašeho zaměstnavatele i jinde), našemu distributorovi nebo partnerovi, či pro další účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Jak jsou shromažďovány vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje obvykle shromažďujeme, když jste vyzváni k vyplnění dotazníku nebo se k němu zaregistrujete a když vyplníte dotazník. Můžeme také shromažďovat informace od třetích stran, kterými mohou být:

 • váš zaměstnavatel nebo vaše organizace (např. můžeme obdržet vaše jméno a e-mailovou adresu od kolegy nebo zaměstnavatele, když nás požádají, abychom vás pozvali k účasti na vzdělávacím programu),
 • akreditovaný zástupce společnosti Insights, administrátor Insights nebo administrátor klienta (např. když vás chce pozvat k účasti na vzdělávacím programu nebo nastavit studijní prostředí),
 • naši partneři nebo distributoři, kteří používají platformu Insights k tomu, aby vám mohli poskytovat produkty a služby.

Soubory cookie

Soubory cookie používáme pro účely ověřování a analýz, když používáte dotazník.  Naše zásady týkající se souborů cookie jsou uvedeny zde.

Jak a proč používáme osobní údaje

Podle předpisů o ochraně osobních údajů můžeme osobní údaje používat pouze tehdy, máme-li k tomu řádný důvod. Mezi tyto důvody patří:

 • dodržení našich zákonných povinností,
 • plnění smlouvy s osobou, jejíž údaje mají být použity,
 • přijetí opatření před uzavřením smlouvy s osobou, jejíž údaje mají být použity,
 • naše oprávněné zájmy* nebo oprávněné zájmy třetí strany,
 • vámi udělený souhlas.

*Oprávněný zájem existuje, pokud případné obchodní nebo komerční potřeby použít osobní údaje nepřevažují nad právy a zájmy osoby, jejíž údaje mají být použity.

Níže uvedená tabulka vysvětluje, jak osobní údaje používáme, a důvody, proč tak činíme:

K čemu používáme vaše osobní údaje

Naše právní důvody

Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby na základě smlouvy, kterou máme v dané době uzavřenu s vaším zaměstnavatelem a/nebo organizací.

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany – např. za účelem podpory vašeho zaměstnavatele a/nebo organizace ve vašem profesním a vzdělávacím rozvoji a schopnostech budování týmu a za účelem poskytování našich produktů a služeb vám v souladu se smlouvou, kterou s nimi v dané chvíli máme uzavřenou.

Abychom na základě vašich odpovědí na náš dotazník Insights mohli vytvořit profil.

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany – např. za účelem podpory vás a vašeho zaměstnavatele a/nebo organizace ve vašem profesním a vzdělávacím rozvoji a schopnostech budování týmu a za účelem poskytování našich produktů a služeb vám v souladu se smlouvou, kterou s nimi v dané chvíli máme uzavřenou.

V souladu s našimi v danou chvíli platnými zásadami uchovávání údajů můžeme také uchovávat kopii vašich odpovědí v dotazníku, abychom vám porovnáním různých osobních profilů, které jste vyplnili, umožnili průběžně sledovat vaše celoživotní vzdělávání a zjistit více sami o sobě, a zároveň akreditovaným zástupcům společnosti Insights poskytli prostředky k tomu, aby s vámi mohli být v úzkém kontaktu po celou dobu vašeho vzdělávacího procesu. To nám umožňuje zajišťovat vám jako jednotlivcům plný užitek z našich služeb.

Abychom mohli vytvořit „kruh týmu“, který vám umožní vidět, jak vy a ostatní zapadáte do svého týmu, lépe porozumět členům týmu a propojit je.

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany – např. za účelem podpory vašeho zaměstnavatele a/nebo organizace ve vašem profesním a vzdělávacím rozvoji a schopnostech budování týmu a za účelem poskytování našich produktů a služeb vám v souladu se smlouvou, kterou s nimi v dané chvíli máme uzavřenou.

V souladu s našimi v danou chvíli platnými zásadami uchovávání údajů můžeme také uchovávat kopii vaší pozice na kruhu týmu, abychom vám umožnili sledovat váš pokrok a zároveň akreditovaným zástupcům společnosti Insights poskytli prostředky k tomu, aby s vámi a vašimi kolegy mohli být v úzkém kontaktu po celou dobu vašeho vzdělávacího procesu. Porovnáním různých pozic na kruhu týmu budete moci reálně sledovat veškeré změny ve vašich preferencích a v různých týmech po celou dobu vašeho celoživotního vzdělávání.  Toto zpracování nám umožňuje zajišťovat vám jako jednotlivcům plný užitek z našich služeb a kráčet na vaší cestě za objevováním po vašem boku.

Abychom mohli vaše osobní údaje zpracovávat prostřednictvím našeho algoritmu za účelem vytvoření osobního profilu, který je jedinečný jen pro vás. Osobní profil je navržen tak, aby vám pomohl lépe porozumět sami sobě.

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany – např. za účelem podpory vašeho zaměstnavatele a/nebo organizace ve vašem profesním a vzdělávacím rozvoji a schopnostech budování týmu a za účelem poskytování našich produktů a služeb vám v souladu se smlouvou, kterou s nimi v dané chvíli máme uzavřenou.

Abychom vás mohli o vašem osobním profilu informovat buď přímo, nebo prostřednictvím akreditovaného zástupce společnosti Insights. Abychom mohli osobní údaje předávat akreditovanému zástupci.

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany – např. za účelem podpory vašeho zaměstnavatele a/nebo organizace ve vašem profesním a vzdělávacím rozvoji a schopnostech budování týmu a za účelem poskytování našich produktů a služeb vám v souladu se smlouvou, kterou s nimi v dané chvíli máme uzavřenou. Koučování je rovněž navrženo tak, aby vám pomohlo lépe porozumět sami sobě.

Abychom pro vás a další kolegy i jiné účastníky mohli uspořádat workshop nebo vzdělávací akci.

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany – např. za účelem podpory vašeho zaměstnavatele a/nebo organizace ve vašem profesním a vzdělávacím rozvoji a schopnostech budování týmu a za účelem poskytování našich produktů a služeb vám v souladu se smlouvou, kterou s nimi v dané chvíli máme uzavřenou. Program je rovněž navržen tak, aby vám pomohl lépe porozumět sami sobě.

Abychom mohli plnit naše zákonné povinnosti, jako je vedení evidence účastníků pro účely předpisů o požární bezpečnosti.

Abychom vám mohli poskytnout přístup k dotazníku.

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany – např. za účelem podpory vašeho zaměstnavatele a/nebo organizace ve vašem profesním a vzdělávacím rozvoji a schopnostech budování týmu a za účelem poskytování našich produktů a služeb vám v souladu se smlouvou, kterou s nimi v dané chvíli máme uzavřenou.

Abychom vám podle potřeby umožnili přístup k našim produktům a službám a jejich používání. Žádáme o uvedení sekundární e-mailové adresy, která vám umožní obnovit váš účet, pokud zapomenete heslo, nebo vám poskytne přístup k vašemu profilu, když opustíte zaměstnavatele nebo organizaci, přes které jste vyplnili.

Získávání zpětné vazby ohledně produktů a služeb, které jsme vám poskytli, a přijímání opatření na jejím základě.

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany – aby nám pomohly poskytovat produkty a služby na dobré úrovni.

Abychom mohli udržovat a rozvíjet náš trvající vztah a poskytovat vám přístup k našim produktům.

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany – udržování kontaktu s našimi uživateli a zajištění toho, aby (s výhradou našich zásad uchovávání údajů) měli naši uživatelé přístup k našim produktům a službám po celou dobu jejich procesu vzdělávání, a to bez ohledu na existenci libovolného jiného vztahu nebo jeho změnu, například fúzi, rozdělení, změnu ve firemním uspořádání nebo identitě organizace, prostřednictvím kterého vyplňujete dotazník, bez ohledu na případnou změnu vašeho zaměstnavatele nebo zaměstnaneckého postavení a změnu jakéhokoli ujednání mezi společností Insights a kterýmkoli z jejích klientů, partnerů, distributorů nebo jiných zprostředkovatelů.

Aktualizace a vylepšování našich interních záznamů.

Abychom splnili naše zákonné a regulační povinnosti (např. abychom zajistili, že evidence je přesná a aktuální). 

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany, např. zajištění toho, abychom v souvislosti s poskytováním našich služeb mohli zůstat v kontaktu s našimi uživateli.

Zajištění dodržování obchodních zásad, např. zásad týkajících se zabezpečení a používání internetu.

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany, tj. zajištění dodržování našich vlastních interních postupů, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby.

Shromažďování a poskytování informací požadovaných nebo souvisejících s audity, dotazy nebo šetřeními regulačních orgánů.

Abychom splnili naše zákonné a regulační povinnosti.

Provozní důvody, jako je zlepšování efektivity, školení a kvality.

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany, tj. zajištění co nejvyšší efektivity, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby.

Účely výzkumu a vývoje, jako je vývoj nových produktů, zlepšování našich stávajících produktů a udržování a zlepšování kvality.

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany, tj. být co nejlepší v tom, co děláme, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby.

Statistická analýza, která nám pomůže řídit naše interní postupy, např. ve vztahu k naší finanční výkonnosti, okruhu klientů, typu práce nebo jiným opatřením v oblasti efektivity.

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany, tj. zajištění co nejvyšší efektivity, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby.

Zabránění neoprávněnému přístupu k systémům a jejich pozměňování.

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany, tj. k prevenci a odhalování trestné činnosti, která by mohla způsobit škodu nám i vám.


Abychom splnili naše zákonné a regulační povinnosti.

Externí audity a kontroly kvality, např. pro účely akreditace ISO a auditu našeho účetnictví.

Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany, tj. kvůli zachování našich akreditací, abychom byli schopni prokázat, že pracujeme na vysoké úrovni.


Abychom splnili naše zákonné a regulační povinnosti.

Abychom mohli předávat kopie vašeho profilu a kruhů týmu akreditovaným zástupcům Insights* působícím u našich distributorů nebo partnerů.

Oprávněné zájmy společnosti Insights nebo třetích stran – např. umožnit našim distributorům a partnerům poskytovat vám své produkty a služby, které obsahují produkty a služby Insights.

Jurisdikce vyžadující souhlas

Pokud jste fyzická osoba s bydlištěm v jurisdikci vyžadující souhlas se zpracováním vašich údajů, než vaše údaje budeme shromažďovat nebo je použijeme, požádáme vás o váš výslovný souhlas, pokud nebudeme moci váš souhlas dovodit z vašeho jednání nebo nečinnosti. Při určování vhodné formy souhlasu bereme v úvahu citlivost osobních údajů, důvody, proč je shromažďujeme, a přiměřená očekávání vás jako subjektu údajů. Při používání osobních údajů k novému účelu tento nový účel zdokumentujeme a požádáme vás o souhlas.

Prodej osobních údajů

Společnost Insights účtuje vašemu zaměstnavateli nebo organizaci poplatky za poskytnuté služby, ale osobní údaje neprodává třetím stranám.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Údaje zvláštní kategorie zahrnují takové záležitosti, jako je rasový původ, politické a náboženské přesvědčení, členství v odborech, zdravotní stav a údaje týkající se sexuálního života člověka. Vyžadují větší ochranu, protože jsou velmi citlivé a mohou ovlivnit práva a svobody člověka. Společnost Insights osobní údaje zvláštní kategorie nepoužívá.

S kým sdílíme vaše osobní údaje

Osobní údaje běžně sdílíme s těmito subjekty:

 • akreditovaní zástupci společnosti Insights, kteří jsou vyškoleni v zajišťování vzdělávacích programů pro účastníky nebo uživatele. Akreditovaný zástupce společnosti Insights může být zaměstnancem nebo konzultantem společnosti Insights, zaměstnancem nebo konzultantem vašeho zaměstnavatele nebo organizace, případně zaměstnancem nebo konzultantem některého z našich partnerů nebo distributorů,
 • administrativní pracovníci, kteří pomáhají s organizací vzdělávacích programů,
 • zaměstnavatelé a další organizace, pro které pracujete. Toto se omezuje pouze na kruhy týmu,
 • naši distributoři a partneři v situacích, kde poskytují produkty a služby Insights,
 • osoby provádějící služby zpracování naším jménem. Pokud používáme zpracovatele údajů, dbáme na to, abychom s nimi měli uzavřeny příslušné smlouvy a aby podléhali striktní povinnosti dodržovat naše pokyny.

Vaše údaje můžeme sdílet i s jinými třetími stranami, pokud nás o to požádáte.

Přístup k vašim osobním údajům omezujeme na ty osoby, které k nim přistupují na základě skutečné obchodní potřeby. Osoby zpracovávající vaše údaje tak smí činit pouze schváleným způsobem a podléhají povinnosti mlčenlivosti. Pokud váš zaměstnavatel získá nebo zpracovává vaše osobní údaje, činí tak jako nezávislý správce; pro takové zpracování musí mít právní důvody a musí vám sdělit, jak a proč vaše údaje zpracovává. Profily zaměstnavatelům neposkytujeme, ale můžeme jim poskytnout kruhy týmů.

Členové skupiny společností Insights mohou také sdílet osobní údaje mezi sebou. Uvnitř skupiny máme uzavřené smlouvy, abychom zajistili ochranu všech osobních údajů sdílených tímto způsobem.

Kde uchováváme vaše osobní údaje

Informace jsou uchovávány na našich serverech AWS v Dublinu a mohou být uchovávány i v našich kancelářích a kancelářích společností z naší skupiny, externích agentur, partnerů nebo distributorů Insights, poskytovatelů služeb, zástupců a agentů, jak je popsáno výše (viz „S kým sdílíme vaše osobní údaje“).

Některé z těchto třetích stran mohou mít sídlo mimo Evropský hospodářský prostor nebo místo vašeho pobytu.

Předávání vašich osobních údajů mimo místo vašeho pobytu – mezinárodní předávání

Abychom vám mohli poskytovat naše služby, je někdy nutné, abychom vaše osobní údaje sdíleli mimo Spojené království, Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo místo vašeho pobytu, například:

 • s našimi pobočkami nebo jinými společnostmi v rámci naší skupiny,
 • s našimi poskytovateli služeb,
 • s našimi klienty,
 • s našimi akreditovanými zástupci,
 • s našimi partnery a distributory.
 • Pokud je místo vašeho pobytu mimo Spojené království / EHP, musíme vaše osobní údaje předávat na naše servery v rámci Velké Británie / EHP a zpět do místa vaší polohy,
 • tam, kde mají služby, které vám poskytujeme, mezinárodní rozměr.

Vaše údaje budeme předávat do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci pouze tam, kde máme zavedené řádné postupy a záruky a máme právní důvody v souladu s platnými zákony.

Jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány

Kdykoli můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich záznamů, a to  zasláním e-mailu na adresu clientservices@insights.com.

Jinak budou osobní údaje po shromáždění, zpracování a sdílení výsledků s vámi uchovávány:

 • aby bylo možné reagovat na vaše požadavky, dotazy, stížnosti nebo reklamace,
 • abychom mohli doložit, že jsme s vámi zacházeli spravedlivě,
 • abychom mohli vést evidenci vyžadovanou zákonem,
 • v případě, že budete chtít, abychom v průběhu času sledovali změny ve vašem profilu a pozici na kruhu týmu.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je nutné k výše uvedeným účelům. Jakmile tyto účely pominou, vaše osobní údaje automaticky odstraníme nebo anonymizujeme.

V případě čtvrtého účelu – sledování vašeho rozvoje – to znamená po určité době nečinnosti. Mezi příklady nečinnosti patří například tyto situace:

za posledního 2,5 roku nebyl vytvořen žádný profil,

za posledního 2,5 roku nebyl stažen žádný profil,

za posledního 2,5 roku nebyl do kruhu týmu přidán žádný profil.

Vždy však máte možnost o vymazání vašich osobních údajů požádat sami.

Údaje, které byly anonymizovány, vás již nemohou identifikovat a zákon je považuje za údaje nepředstavující žádné riziko pro svobody jednotlivce, takže tyto údaje můžeme použít k jakémukoli účelu. Abyste měli zcela jasno v tom, jak používáme vaše osobní údaje i poté, co je zcela anonymizujeme, uvádíme, že anonymizované informace můžeme použít k testování našich IT systémů, výzkumu, analýze dat, zlepšování našich služeb a vývoji nových produktů a funkcí. Anonymizované informace můžeme také sdílet s jinými subjekty.

Vaše práva

Máte následující práva, která můžete bezúplatně uplatnit:

Přístup

Právo na poskytnutí kopie vašich osobních údajů.

Oprava

Právo požadovat, abychom opravili veškeré chyby ve vašich osobních údajích.

Být zapomenut

Právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali.

Omezení zpracování

Právo požadovat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili.

Přenositelnost osobních údajů

Právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a/nebo tyto údaje předat třetí straně.

Vznášet námitky

Právo vznést námitku: 
– kdykoli jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu (včetně profilování). Společnost Insights takové zpracování neprovádí,
– vůči našemu pokračujícímu zpracování vašich osobních údajů, např. zpracování prováděnému za účelem dosažení našich oprávněných zájmů.

Nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování) s právními účinky, které se vás týkají nebo vás podobně významně ovlivňují. Společnost Insights takové zpracování neprovádí.

Další informace o každém z těchto práv, včetně okolností, za nichž se uplatňují, naleznete v pokynech Úřadu komisaře pro ochranu osobních údajů ve Spojeném království (ICO) k právům osob podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pokud byste chtěli některé z těchto práv využít:

 • zašlete e-mail našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu dpo@insights.com,
 • dejte nám vědět:
  • která práva chcete uplatnit a
  • na které údaje se váš požadavek vztahuje.

Abychom uchovali vaše data v bezpečí, je možné, že budeme muset před poskytnutím informací požádat o prokázání vaší totožnosti a adresy.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Máme zavedena vhodná bezpečnostní opatření, která zabraňují náhodné ztrátě osobních údajů nebo jejich neoprávněnému použití či neoprávněnému přístupu k nim.

Máme také zavedené postupy řešení jakéhokoli podezření na porušení zabezpečení osobních údajů. Pokud je to ze zákona vyžadováno, vás i všechny příslušné regulační orgány upozorníme na podezření na porušení zabezpečení osobních údajů.

Jak si stěžovat

Doufáme, že jakékoli dotazy nebo obavy, které případně máte ohledně našeho používání vašich údajů, dokážeme vyřešit.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vám také dává právo podat stížnost u orgánu dohledu, zejména ve státě Evropské unie (nebo Evropského hospodářského prostoru), kde pracujete, běžně žijete nebo kde došlo k údajnému porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Orgánem dohledu ve Spojeném království je komisař pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na adrese https://ico.org.uk/concerns nebo telefonicky na čísle: 0303 123 1113. Můžete se na něj obrátit bez ohledu na to, zda sídlíte ve Spojeném království.

Kontaktní údaje na úřady v EHP, Švýcarsku a některých mimoevropských zemích (včetně USA a Kanady) najdete zde.

Jak nás kontaktovat

Na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet poštou, e-mailem nebo telefonicky zde:

dpo@insights.com

Insights Learning & Development Ltd

Terra Nova

3 Explorer Road

Dundee

DD2 1EG

+44 (0)1382 908050

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

DPO@insights.com

Pomůžeme vám s vašim podnikáním – ještě dnes. Obraťte se na nás a vydejte se na svou cestu.

Kontaktujte nás